עורך דין ליקויי בניה מלווה אתכם בכל צעד וצעד. אם רכשתם דירה חדש במיטב כספיכם ולמרבה הצער התגלו ליקויי בנייה כשלהם וחוסר התאמות בדירה.

המועד המיוחל הגיע. הדירה בה השקעתכם את מיטב כספכם נמסרה לכם, אבל אט אט מתגלעים ליקויים ואי התאמות בדירה

רוכשי דירות רבים סובלים מליקויי בניה ואי התאמות בדירתם החדשה. רבים מנסים לפעול לבד מול הקבלנים ומרימים ידיים. רונן ליבוביץ הוא עורך דין ליקויי בניה מוביל מזה 20 שנה. משיתוף פעולה עם מהנדסים, שמאים ובעלי מקצוע רלבנטיים בתחום על מנת לתת לכם שירות מקיף בהתמודדות עם ליקויי הבניה מול הקבלן ומיצוי מלוא הזכויות המגיעות לכם עקב הנזקים שנגרמו לכם.

עורך דין ליקויי בניה אחראי לגלות את הבעיות הזמנים הבאים:

√ ליקויי בניה בריצוף ובחיפויים – שנתיים.

√ ליקויי בניה  של מכונות ודוודים – שלוש שנים.

√ ליקויי בניה בבידוד התרמי – שלוש שנים.

√ ליקויי בניה ונזילות צנרת מים , דלוחין וביוב – ארבע שנים.

√ ליקויי בניה באיטום  – ארבע שנים.

√ סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ”מ  –  חמש שנים.

√ התקלפות חיפויי חוץ – שבע שנים.

תביעה לפיצויים על ידי עורך דין ליקויי בניה

לקראת סיום 12 החודשים ממועד שקיבלתם את הדירה החדשה, הקבלן מבצע תיקונים בדירות החדשות של ליקויי בניה שהתגלו בדירות.

בשלב זה אנו ממליצים להסתייע במהנדס בניין ולעיתים אף במהנדס ושמאי, על מנת שיסקור את ליקויי הבניה ובהתאם קבלת חוות דעת המקצועית אנו נמציא אותה לקבלן על מנת שיפעל לתיקון ליקויי הבניה. ואו במקרה שהקבלן מסרב לתקן את ליקויי הבניה או שהתיקונים לא צלחו, ו/או במקרה בו הקבלן מסרב לפצותכם, אנו כמשרד עורך דין ליקויי בניה מוביל, נגיש בשמכם תביעה לבית המשפט לשם קבלת הפיצויים עקב ליקויי הבניה, אי ההתאמות ו/או ירידת ערך הדירה.

לעיתים, קיימות אי התאמות שאינן ניתנות לתיקון (שטח דירה, מרווחים בניגוד לתקנים) או ליקויי בניה שאינם ניתנים לתיקון בגינם נגרמת ירידת ערך לדירה ועל הקבלן לפצות אתכם כספית בגין כך. אי ההתאמות בדירה, לרבות ליקויי בניה שאינם גלויים לעין בלתי מקצועית (כגון שיפועים לא נכונים, אי התאמה בגודל הדירה, מידות בניגוד לתקנים מחייבים וכיו”ב).

 עורך דין ליקויי בניה -  הבחנה וגילוי של ליקויי בניה

בעת מסירת הדירה עמדו על כך שהדירה תהיה נקיה, ללא חומרי ו/או עודפי בניה על מנת שתוכלו להבחין בליקויי בניה בולטים לעין. דרשו כי הדירה תימסר לכם באור יום ו/או בתנאי תאורה הולמים – אף זאת על מנת שתוכלו להבחין בליקויי בניה שניתן לגלותם בעין של אדם מן הישוב שאינו מהנדס או מומחה.

כמשרד עורך דין ליקויי בניה מוביל אנו נתקלים השכם והערב בטענות של קבלנים כי ליקויי בניה בדירה נגרמו עקב שימוש לא זהיר שלכם. להוכחת טענותיו הוא ינופף בפרוטוקול המסירה ובכך כי ליקויים מסויימים לא צויינו בפרוטוקול המסירה הגם שניתן לגלותם בבדיקה של אדם מן הישוב שאינו מומחה ועל כן חשוב לוודא כי כל ליקויי בניה שאתם מבחינים בהם במועד המסירה יצויינו בפרוטוקול המסירה.

דרשו לקבל לידכם באותו מעמד העתק מהפרוטוקול. עמדו על כך שנציג הקבלן שמוסר לכם את הדירה ירשום בפרוטוקול המסירה כל ליקויי בניה שאתם סבורים שקיימים בדירה.

מה לעשות כשאתם מגלים ליקויי בניה ואי התאמות?

כמשרד עורכי דין לליקויי בניה, אנו ממליצים עם קבלת הדירה לתעד בפרוטוקול המסירה כל ליקוי או אי התאמה הנראים לעין בלתי מקצועית.

רצוי אף לתעד את ליקויי הבניה באמצעים ויזואליים כגון מצלמה / וידאו, ולוודא כי הפרוטוקול נמסר לנציג הקבלן.

אל דאגה – במידה וקיימים ליקויים שאינם נראים לעין בלתי מקצועית – זה לא ימנע ממכם להעלות דרישות לתיקונם מהקבלן ובלבד שאלו יועלו בתוך תקופת הבדק (עדיף) או בתוך תקופת האחריות.

ליקויי הבניה לרוב נובעים משימוש בחומרים באיכות ירודה, עבודה רשלנית ולא מקצועית של הקבלן או מי מטעמו. ביצוע העבודות שלא בהתאם לתקני בניה מחייבים, ליקויים בתכנון או פיקוח לקוי ועוד.

ליקויי בניה משמעותיים הינם ליקויי רטיבות ואיטום, ליקויים במערכות אינסטלציה, ניקוז, ליקויים בריצוף וחיפוי, ליקויי אלומיניום, ועוד.

ההמלצה שלנו הינה לבצע את הבדיקה ההנדסית לא מיד עם קבלת החזקה בדירה אלא לקראת תום שנת הבדק, שאז ניתן יהיה לבחון את מערכות הדירה לאחר הרצתם בפרק זמן נדרש ולבחון מהם הליקויים הדורשים תיקון.

ליקויי בנייה - בדק בית

לשם בחינת כלל מערכות הדירה לרבות בחינת שטחים הדירה, אנו כמשרד עורכי דין לליקויי בניה עובדים בצמוד לחברות בדק בית בעלות שם, אשר שולחות מהנדס אזרחי ובמידת הצורך אף שמאי, לסקור את מערכות הדירה ולשקף את כל ליקויי הבניה, אי ההתאמות ובמקרה הצורך ירידת ערך הדירה ועלות ביצוע התיקונים ו/או שווי ירידת הערך.

ליקויי בניה חוות דעת הנדסית

כעו”ד לליקויי בניה ותביעות קבלן אנו ממליצים ללקוחותינו להעביר את חוות דעת הנדסית לקבלן, לוודא את קבלתה ולאפשר לקבלן לבצע את התיקונים על פי האמור בחוו”ד. במקרה והקבלן יתכחש ויסרב לבצע את התיקונים, יבצעם באופן חלקי בלבד או יבצעם באופן רשלני כאן אנו כעו”ד לליקויי בניה ניכנס לתמונה ונגיש תביעה מתאימה לבית המשפט המוסמך על מנת למצות את זכויותיכם.

תקופת האחריות לגילוי ליקויי בניה

נוסף על תקופת הבדק קיימת תקופת אחריות שארכה הינו 3 שנים נוספות מסוף שנת הבדק בהתאם לסוג ליקויי הבניה. ההבדל בין התקופות הינו לענין נטל ההוכחה – נקודת המוצא כי ליקויי בניה בתקופת הבדק הינם באחריות הקבלן אלא אם הוכיח כי ליקויי הבניה נגרמו עקב מעשה או מחדל של קונה הדירה.  מנגד – בתקופת האחריות על קונה הדירה הנטל להוכיח כי ליקויי הבניה נובעים מתכנון ו/או עבודה לקויים ו/או שימוש בחומרים ירודים.

על מנת שקונה דירה יוכל לדרוש את תיקון ליקויי הבניה קובע החוק כי עליו להודיע לקבלן אודות ליקויי הבניה בתוך 12 חודשים ממועד מסירת הדירה לחזקתו. כאשר ליקויי הבניה אינם ניתנים לגילוי באמצעות בדיקה סבירה – היינו הכוונה לליקויים נסתרים ו/או כאלו הדורשים מומחיות של מהנדס אזי על קונה הדירה להודיע עליהם לקבלן תוך זמן סביר מיום שגילה אותם.

אין חובה בעת קבלת הדירה להביא מומחה – מהנדס לשם בדיקתה, אלא די בבדיקה ויזואלית ע”י קונה הדירה, תוך ציון ליקויי הבניה בפרוטוקול המסירה. יחד עם זאת, קודם לסיומם של 12 החודשים מיום מסירת הדירה, מומלץ להצטייד בחוו”ד מהנדס מומחה אשר יבקר בדירה, יסקור את ליקויי הבניה, הדרכים לתיקונם לרבות עלויות התיקון. את ממצאי חוו”ד המומחה יש להעביר לקבלן בשלהי שנת הבדק על מנת לאפשר לו לתקן את הליקויים.

בהיעדר התייחסות של הקבלן או במקרה בו והתיקונים כשלו האפשרות הינה להגיש תביעת ליקויי בניה לבית המשפט. בכל מקרה, רצוי כי הפניה הראשונה לקבלן תיעשה ע”י עורך דין ליקויי בניה, על מנת להביא למיצוי מלוא הטענות והזכויות של רוכש הדירה מול הקבלן.

תביעת ליקויי בניה על הנזקים הבאים:

בתביעת ליקויי בניה ניתן לתבוע צו עשה לביצוע תיקונים או  פיצויים בגין עלות תיקון הנזקים.  במקרה בו בית משפט משתכנע כי ניתנו לקבלן הזדמנויות לתיקון והוא התכחש לליקויים או שהוא נכשל בביצועם או במקרים בהם ביצוע התיקונים מצריך מידה רבה של פיקוח של בית המשפט ייטה בית המשפט לפסוק פיצויים לרוכשי הדירה.

כמו כן ניתן לתבוע פיצויים בגין ירידת ערך הדירה עקב ליקויי בניה ו/או אי התאמות שאינן ניתנים לתיקון. במקרים של רטיבויות קשות ו/או ליקויים המונעים שימוש סביר בדירה אף פוסק בית משפט פיצוי בגין עוגמת נפש. עורך דין ליקויי בניה ידע כיצד לנסח את תביעת ליקויי בניה כך שתכיל את מלוא דרישותיכם ותפצה אתכם על מלוא הנזקים שנגרמו לכם.

מהו חוק המכר?

עורך דין ליקויי בניה מכיר את שיטת ההתנהלות של הקבלנים ועל כן ידע היטב מהן הדרכים וסדר הפעולות שיש לבצע על מנת לוודא כי תקבלו מענה הולם לנזקים שנגרמו לכם אחריות הקבלן מוסדרת בחוק ותקופת הבדק קבועה בתוספת לחוק, בהתאם לסוגי ליקויי הבניה השונים.

חוק המכר (דירות), תשל”ג – 1973 מסדיר את אחריות הקבלן/יזם כלפי קונה אשר השקיע את מיטב כספו ברכישת דירה חדשה. עם מסירת הדירה מהקבלן יש לערוך פרוטוקול מסירה, במסגרתו הקונה יחד עם נציג הקבלן עורכים רשימת ליקויי בניה  ו/או אי התאמות ו/או חוסרים לעומת המפרט הטכני שמחובת הקבלן למסור לקונה כחלק מהסכם רכישת הדירה

מה קורה במקרה של איחור במסירת הדירה?