לקוחות רבים שואלים אותנו – מהם היתרונות בחתימה על ייפוי כוח מתמשך? הרי עד היום הסתדרנו ללא הכלי הזה.
אז התשובה החד משמעית הינה כי לייפוי כח מתמשך יתרונות רבים ומשמעותיים על פני פתרונות אחרים.

דוגמת מינוי אפוטרופוס בעת הצורך. יתרונותיו הרבים של ייפוי הכח המתמשך הינם גם ביחס לממנה דהיינו מי שחותם על ייפוי הכוח המתמשך וגם ביחס לבני משפחתו. הכיצד?

יתרונות לממנה – דהיינו ללקוח שעורך ייפוי כח מתמשך:

בייפוי כח מתמשך אתם קובעים מי ידאג לכם בעת שלא תוכלו לדאוג לעניינכם עקב מצב רפואי.

אתם יכולים למנות מספר אנשים כראות עיניכם שיהיו מיופי הכח.

לדוגמא – בן משפחה שקרוב לתחום הרפואי יכול להיות זה שימונה כמיופה כוח בייפוי כח מתמשך בכל הנוגע לעניינים רפואיים, ואילו בן משפחה שקרוב לתחום  העסקי / פיננסי ימונה כמיופה כח בייפוי כח מתמשך בכל הנוגע לעניינים רכושיים.

יתרונות של ייפוי כוח מתמשך

בייפוי כוח מתמשך אתם יכולים להנחות איך וכיצד בדיוק יתנהלו החיים שלכם ע”י מיופי הכח שאתם קובעים את זהותם בעת שלא תוכלו לדאוג לענייניכם.

לדוגמא: הוראה כי אתם מבקשים להישאר בדירת המגורים שלכם ואיסור על העברתכם לדיור מוגן, הוראה כיצד לפעול ברכוש שלכם, פעילויות פנאי וכל דבר אחר הנוגע לשגרת החיים שלכם אשר תתנהל בהתאם להעדפותיכם.

אתם תקבעו את המנגנון בו ייפוי הכח המתמשך ייכנס לתוקף.

ייפוי כח מתמשך ניתן לשינוי על ידכם כל עוד הוא מופקד אצל האפוטרופוס הכללי וטרם נכנס לתוקף.

אפשרות לשתף מספר בני משפחה ו/או קרובים בדאגה לכם.

יצירת מנגנוני תיאום ופיקוח פשוטים והפחתת חיכוך ומתח מיותר בקרב בני המשפחה באמצעות כך שאתם יכולים לקבוע בייפוי כח מתמשך “מיודעים” דהיינו אנשים שיקבלו מידע ממיופה/י הכח על כניסת ייפוי הכח המתמשך לתוקף ועל פעולות המבוצעות מכוחו.
כך לדוגמא: נניח כי אתם סומכים אחד הילדים שידאג לעניינכם.

מינוי שלו בלבד כמיופה כח יכול ליצור אנטיגוניזם מצד ילדים אחרים, כך שבאמצעות מינוי הילדים האחרים כמיודעים ניתן להרוויח כפול – גם ימונה כמיופה הכח מי שאתם חפצים, וגם שאר הילדים לא יחששו שמא אותו מיופה כח עושה כבתוך שלו ומנצל אתכם לטובתו.

יצירת וודאות באשר לזהות האנשים שאתם מעוניינים שידאגו לכם בעת צרה וצוקה.

יתרונות ייפוי כוח מתמשך לבני המשפחה/קרובים

הפעלתו של ייפוי הכוח המתמשך פשוטה וקלה. אין צורך בהליך משפטי בבית משפט, אגרה, חוו”ד רפואית והמתנה לתגובות של צדדים שלישיים דוגמת האפוטרופוס הכללי / רווחה וכיו”ב.

ודאות באשר לזהות מיופה/י הכח.

אין מצב בו יתמנה אדם חיצוני ו/או עמותות למיניהן, עקב מחלוקות באשר לזהות האפוטרופוס, שכן בייפוי הכח המתמשך הממנה הוא הקובע את זהות מיופה/י הכח.

במינוי מכח ייפוי כח מתמשך אין צורך להגיש פרטה, דו”חות שנתיים בדבר הכנסות והוצאות, תשלומי אגרות לביקורת פרטה / דו”חות ועוד כמו במקרה בו מתמנה אפוטרופוס לרכוש באמצעות בקשה המוגשת לבית משפט.

מיופה/י הכח יכול/ים לחדול מלהיות מיופי כח בהודעה פשוטה הנמסרת לממנה ולאפוטרופוס הכללי.

ייפוי כוח לבנק – עו”ד ליבוביץ מסביר