ערכתם ייפוי כוח מתמשך, חתמתם עליו והוא הופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי. כל עוד אתם מתפקדים ייפוי כח מתמשך בסטטוס מופקד.

כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף

מיופה הכח אינו יכול לפעול במקומכם ובשמכם (למעט בענייני רכוש אם נקבעה הוראה בייפוי הכח המתמשך שבענייני רכוש הכניסה לתוקף תהיה מיידית או בתאריך מסויים) אלא רק לאחר כניסתו לתוקף והפעלתו של ייפוי כח המתמשך. ייפוי כח מתמשך מופעל כאשר את/ב – הממנה, אינך מסוגל/ת להבין בדבר דהיינו אינך מסוגל/ת להבין בעניינים מסויימים שלשם כך מיניתם את מיופי הכח ובלשון סעיף 32יט(א)(1) לחוק:

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו

ברירת מחדל לכניסת ייפוי כח מתמשך לתוקף

על פי החוק, וכך גם מצויין בטופס ייפוי כח מתמשך, ברירת המחדל להפעלתו של ייפוי הכח המשפטי הינה באמצעות חוו”ד של מומחה רפואי.

וכלשון סעיף 32יט(ג) לחוק: “לא קבע הממנה כאמור, יראו אותו כמי שאינו מסוגל להבין בדבר אם נקבע בחוות דעת מומחה שנמסרה למיופה הכוח כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר

יחד עם זאת אתם יכולים לקבוע בעת הכנת ייפוי כח מתמשך כיצד ייקבע כי “אינכם מסוגלים להבין בדבר”  וכפועל יוצא ייכנס ייפוי הכח לתוקף. דהיינו אתם יכולים לקבוע כי אין צורך בעו”ד מומחה אלא די באישור של רופא משפחה שאינכם מסוגלים להבין בדבר.  יתירה מכך אתם יכולים לקבוע כי די באישור של אדם אחר שמכיר אתכם שקביעתו לענין זה תכניס את ייפוי הכח לתוקף. סייג: אתם לא יכולים לקבוע כי מיופה הכח לבדו יוכל להחליט שאינכם מסוגלים להבין בדבר.

פעולות טכניות לביצוע לשם הכנסת ייפוי כח מתמשך לתוקף

מיופה הכח ממלא וחותם על טופס הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כח מתמשך.   בטופס יש לציין את פרטי הממנה, פרטי מיופה הכח, הצהרת מיופה הכח ביחס לאיזה עניינים הוא מונה (רכושיים / אישיים / רפואיים), ציון התנאים שצויינו בייפוי הכח המתמשך לשם קביעה כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר, אישור כי התקיימו תנאים אלו, יש לציין האם מיופה הכח הודיע לממנה / מיודעים / אפוטרופוס ו/או לקרובים אחרים אודות כך.

יש לצרף לטופס ההצהרה חוות דעת מומחה – אם היא מהווה תנאי לכניסת ייפוי כח המתמשך לתוקף. במידה ובייפוי הכח המתמשך צויינו מסמכים אחרים כתנאי לכניסתו לתוקף יש לצרפם.

על מיופה הכח להמציא את טופס ההצהרה וצרופותיו (חוו”ד מומחה או מסמכים אחרים לפי הענין) לאפוטרופוס הכללי (או פיזית או באופן מקוון)

עם קבלת ההצהרה והמסמכים הנלווים במשרדי האפוטרופוס הכללי האחרון ימסור למיופה הכח אישור בכתב כי ייפוי הכח המתמשך נכנס לתוקף, וכן ישלח על כך הודעה לממנה למיודעים אם נקבעו.

חשוב – כניסת ייפוי כח מתמשך לתוקף שלעצמה אינה שוללת את כשרותו המשפטית של  אדם.

היתרונות בייפוי כוח מתמשך – במאמר הבא