כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף

ערכתם ייפוי כוח מתמשך, חתמתם עליו והוא הופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי? כל עוד אתם מתפקדים ייפוי כוח מתמשך בסטטוס מופקד.

מיופה הכח אינו יכול לפעול במקומכם ובשמכם (למעט בענייני רכוש אם נקבעה הוראה בתחום זה המתמשך שבענייני רכוש הכניסה לתוקף תהיה מיידית או בתאריך מסויים) אלא רק לאחר כניסתו לתוקף והפעלתו של ייפוי כח המתמשך.

התהליך מופעל כאשר את/ב – הממנה, אינך מסוגל/ת להבין בדבר דהיינו אינך מסוגל/ת להבין בעניינים מסויימים שלשם כך מיניתם את מיופי הכח ובלשון סעיף 32יט (א)(1) לחוק: “ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו”

ברירת מחדל לכניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף

על פי החוק, וכך גם מצויין בטופס ייפוי כוח מתמשך, ברירת המחדל להפעלתו המשפטי הינה באמצעות חוו”ד של מומחה רפואי. וכלשון סעיף 32יט(ג) לחוק: “לא קבע הממנה כאמור, יראו אותו כמי שאינו מסוגל להבין בדבר אם נקבע בחוות דעת מומחה שנמסרה למיופה הכוח כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר” יחד עם זאת אתם יכולים לקבוע בעת הכנת מסמך זה כיצד ייקבע כי “אינכם מסוגלים להבין בדבר” וכפועל יוצא ייכנס לתוקף.

דהיינו אתם יכולים לקבוע כי אין צורך בעו”ד מומחה אלא די באישור של רופא משפחה שאינכם מסוגלים להבין בדבר.יתירה מכך אתם יכולים לקבוע כי די באישור של אדם אחר שמכיר אתכם שקביעתו לענין זה תכניס את ייפוי הכח לתוקף.

סייג: אתם לא יכולים לקבוע כי מיופה הכח לבדו יוכל להחליט שאינכם מסוגלים להבין בדבר.

הכנסת ייפוי כח מתמשך לתוקף

  • מיופה הכח ממלא וחותם על טופס הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כןח מתמשך. בטופס יש לציין את פרטי הממנה, פרטי המייפה כוח, הצהרת המייפה הכח ביחס לאיזה עניינים הוא מונה (רכושיים / אישיים / רפואיים), ציון התנאים שצויינו לשם קביעה כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר, אישור כי התקיימו תנאים אלו, יש לציין האם מייפה הכח הודיע לממנה / מיודעים / אפוטרופוס ו/או לקרובים אחרים אודות כך.
  • יש לצרף לטופס ההצהרה חוות דעת מומחה – אם היא מהווה תנאי לכניסת ייפוי כוח המתמשך לתוקף. במידה וצויינו מסמכים אחרים כתנאי לכניסתו לתוקף יש לצרפם.
  • על מיופה הכח להמציא את טופס ההצהרה וצרופותיו (חוו”ד מומחה או מסמכים אחרים לפי הענין) לאפוטרופוס הכללי (או פיזית או באופן מקוון)
  • עם קבלת ההצהרה והמסמכים הנלווים במשרדי האפוטרופוס הכללי האחרון ימסור למיופה הכח אישור בכתב כי המתמשך נכנס לתוקף, וכן ישלח על כך הודעה לממנה למיודעים אם נקבעו.

מאמרים בנושא שירותי נוטריון

תהליך הפקת תרגום נוטריוני
חתימת נוטריון
נוטריון ציבורי
נוטריון ציבורי
צוואות וירושות
אימות הצהרה נוטריוני
אימות חתימה נוטריוני
אימות חתימה נוטריוני
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם