יפוי כח נוטריוני הינו יפוי כח אשר נחתם בנוכחות נוטריון. למעשה מדובר בהרשאה של מיופה הכח לעשות פעולות בשמו של מייפה הכח.

סוגי יפוי כח נוטריוניים

1. יפוי כוח מיוחד – יפוי כח הניתן לשם טיפול בנושא ספציפי כגון יפוי כח לרכישה או קניה של רכב, יפוי כוח לביצוע פעולה כספית מסוימת. יפוי כח לחתימה על הסכם, יפוי כח לבנק , יפוי כח למשכנתא וכיו”ב.

2. יפוי כוח כללי – יפוי כח לשם ביצוע מגוון פעולות בעבור מייפה הכח. יפוי הכח הוא בעל תוקף עד אשר מייפה הכח מבטלו, עד מותו של מייפה הכח או עד חלוף עשר שנים מיום נתינתו. כל פעולה משפטית יכולה להתבצע באמצעות מיופה כח, למעט מקרים כגון הודעה או כפירה באשמה במסגרת משפט פלילי.

כאשר מיופה הכח דהיינו מי שניתן לטובתו יפוי הכח, אינו עורך דין עולה הצורך בחתימתו של נוטריון על המסמך.

3. יפוי כח נוטריוני – הינו יפוי כח הנחתם בנוכחות נוטריון, לאחר שהנוטריון אימת את זהותו וחתימתו של מייפה הכח.

יפוי כח נוטריוני – מתי נזדקק לחתום על יפוי כח בפני נוטריון?

יפוי כוח נוטריוני חיוני במספר רב של מצבים, לדוגמה:

1.יפוי כח לבנק בעת לקיחת משכנתא – בעת לקיחת משכנתא לשם רכישת דירה – מדובר ביפוי כח אשר נערך ע”י הבנק ונמסר ללווים . הבנק מחייב את הלווים לחתום על יפוי הכח בפני נוטריון.

2. נסיעה ממושכת לחו”ל – כשאדם יודע מראש שעליו להיעדר מהארץ במשך תקופת זמן ארוכה, יש לו אפשרות לייפות את כוחו של בן משפחה או אדם אחר, על מנת שיטפל בענייניו הכספיים והחוקיים בהיעדרו.

יפוי כח נוטריוני משמעו יפוי כח הנחתם בפני נוטריון – עו”ד בעל ותק של למעלה מ-10 שנים אשר קיבל רישיון לשמש כנוטריון. עלות השירות בגין יפוי כח נוטריוני הינה עלות הקבועה בחוק ומפוקחת על ידי משרד המשפטים. יפוי הכח הנוטריוני יכלול את פרטי מייפה הכח, את פרטי מיופה הכח וכן את הפעולות הרלבנטיות שניתן לבצעם מכח יפוי הכח הנוטריוני.

מייפה הכח מתייצב בפני נוטריון, כאשר הנוטריון מוודא את זהותו באמצעות תעודה רשמית (יפוי כח לבנק או יפוי כח בענייני מקרקעין ונדל”ן הזיהוי חייב להתבצע באמצעות ת.ז. או דרכון).

למה צריך יפוי כוח נוטריוני?

בד”כ יפוי כח נוטריוני נדרש לצורך קבלת משכנתא.  במקרה כזה הבנק למשכנתאות דורש כי הלווים יחתמו לטובת הבנק על יפוי כח נוטריוני לבנק במסגרתו הלווים מייפים את כוחו של הבנק ו/או נציגיו לפעול בשמם במקרה בו הלווים הפרו את הסכם ההלוואה. ללא יפוי כח נוטריוני למשכנתא , הבנק לא יבצע את ההלוואה. כך גם במקרה בו נרכשת דירה חדשה מקבלן, לעיתים הקבלן דורש מרוכשי הדירה לחתום על יפוי כח נוטריוני לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרתו נדרשים הרוכשים לייפות את כוחו של הקבלן ו/או מי מטעמו לבצע פעולות שונות במקרקעין עליהם נבנית הדירה. יפוי הכח הנוטריוני לקבלן הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי עסקת המכר.

מקרה נוסף בו נדרש יפוי כח נוטריוני הינו כאשר אדם (השולח) בין אם  מטעמי בריאות רעועה או  היעדרות לתקופה ארוכה מהארץ או מטעמי נוחות מבקש לייפות כוחו של אדם אחר (השלוח)  דהיינו למנות אדם אחר לבצע עבורו פעולות שונות.  במקרה כזה חותם השולח על יפוי כח נוטריוני. יפוי הכח הנוטריוני יכול להיות לביצוע פעולות מסויימות (יפוי כח ספציפי) או יפוי כח לביצוע על פעולה (יפוי כח כללי).

יפוי כח נוטריוני עם רונן ליבוביץ 

משרדנו נותן שירותי אימות חתימה על יפוי כח נוטריוני ללא צורך בתיאום פגישה מראש, תוך מספר דקות, בזמני פעילות יפוי כח נוטריוניהמשרד. יפוי כח נוטריוני יכול להיות יפוי כח נוטריוני כללי שתוקפו אם לא נרשם אחרת הינו עד 10 שנים או יכול להיות יפוי כח בלתי חוזר שתוקפו אינו פג גם לאחר מות מייפה הכח.

מחפשים נוטריון? משרדנו מספק מגוון שירותי נוטריון וביכולתו להעניק אימות נוטריוני לחתימה בתוך זמן קצר. בנוסף, מעניק המשרד מגוון שירותי נוטריון, כגון אישור תרגום נוטריוני, עריכת צוואה נוטריונית, אישור העתק נוטריוני, אישור חיים, ייפוי כוח מתמשך ועוד.

משרדנו אף מעניק שירותי נוטריון בכתובת הלקוח על פי דרישה.

ייפוי כוח מתמשך

הגורמים למניעת רישום זכויות בטאבו

במידה ונרשם עיקול או הערת אזהרה על זכויות המוכר בטאבו – הדבר ימנע את רישום הזכויות בטאבו על שם הקונה, על כן יש לוודא באמצעות עיון בנסח טאבו או באישור זכויות קודם לחתימה על הסכם קניית דירה כי על זכויות המוכר לא רשומות הערות אזהרה ו/או צווים ו/או עיקולים אשר ימנעו את רישום הזכויות בטאבו בסיום העסקה על שם קונה הדירה או הנכס.

כמו כן, במידה וקיימות הערות ו/או צווים ו/או עיקולים על זכויות המוכר בדירה חיוני לקבוע מנגנונים בהסכם הרכישה כך שתשלומי התמורה יבוצעו באופן מדורג כנגד מחיקת כלל ההערות והצווים אשר ימנעו את רישום הזכויות בטאבו ע”ש הקונה.

אף במצבים בהם זכויות המוכר בדירה או בנכס נקיות מכל הערה ו/או עיקול חשוב לקבוע בחוזה המכר מנגנון המחייב את המוכר להסיר כל עיקול או צו או שעבוד שיוטלו על זכויותיו החל ממועד חתימת החוזה לרבות עיכוב ביצוע תשלומי התמורה עבור הדירה עד להסרת העיקולים / הערות / צווים.

אישור רישום זכויות בטאבו

לאחר העברת מסמכי הרישום לטאבו (בין בהפקדת תיק הרישום פיזית בטאבו ובין באופן מאובטח ומקוון) רשם המקרקעין בוחן את מסמכי העסקה והאישורים ומוודא כי פרטי הצדדים

  • (שמות , ת.ז. ) פרטי הנכס (גוש, חלקה תת חלקה, שטח, הצמדות, תיאור המכר) נכונים ומדוייקים.
  • כי אישור העירייה לרבות אישור היטל השבחה בתוקף, כי אישורי מס השבח, מס הרכישה, מס הרכוש (במידת הצורך) נכונים כולל החלקים הנמכרים
  • מבצע את רישום הזכויות בטאבו ע”ש הקונה.

בעבר לשכת רישום המקרקעין שלחו לעו”ד של הקונה את שטרי המכר ושטרי המשכנתא עליהם מוטבעות חותמת הטאבו כי העסקאות אושרו לרישום.

כיום הטאבו שולח אישורי ביצוע פעולה ביחס לרישום העסקה ולרישום המשכנתא (במידה ונלקחה משכנתא).

לאישוש השלמת רישום הדירה בטאבו מומלץ להפיק נסח טאבו עדכני לאחר הרישום שם יצויינו פרטי הקונה כבעל הזכויות בטאבו ובמידה ונלקחה הלוואת משכנתא – תצויין בשורה נפרדת המשכנתא ופרטי הבנק שנתן את ההלוואה וסכומה.