ייפוי כוח מתמשך – מקור חוקי: חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962 (להלן: “החוק”), מסדיר, בין יתר הוראותיו, מצבים בהם אדם בגיר מאבד את כשרותו עקב מצב רפואי (כגון: דימנציה) ואינו יכול לדאוג לענייניו ייפוי כוח מתמשךהרכושיים ו/או הגופניים. תיקון 18 לחוק אשר פורסם בתאריך 11.4.2016 הכניס לחוק את פרק שני1 אשר כותרתו “ייפוי כוח מתמשך“.

המצב בעבר אשר היה לפני תיקון 18 נקבע בפרק השלישי שבחוק אשר כותרתו “האפוטרופוסים על פי מינוי”. פרק זה חל גם היום, אולם בניגוד לייפוי כוח מתמשך, הליך מינוי אפוטרופוס מצריך מעורבות של בית המשפט לענייני משפחה אשר ידון בבקשה צד לבקשה הינו האפוטרופוס הכללי – עליו להגיש את עמדתו לבקשה. את הבקשה יש לתמוך בתעודה רפואית המעידה על מצב החסוי ולעיתים אף בחוות דעת סוציאלית וכן בכתבי הסכמה של קרובי המשפחה מדרגה ראשונה. המינוי שיינתן ע”י ביהמ”ש בתחילה הינו זמני עד לדיון בבקשה למינוי קבוע לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי.

ביהמ”ש אינו מחוייב למנות את האפוטרופוס המוצע ובמקרים של מחלוקת בין בני משפחה או בנסיבות אחרות ביהמ”ש ממנה גורם חיצוני (כגון עמותות למיניהן). תיקון 18 לחוק הביא עימו בשֹורה של מינוי עפ”י ייפוי כוח מתמשך, אשר היתרון המובהק בו הוא שלאדם הנזקק למינוי יש שליטה על זהות האדם או האנשים שידאגו לענייניו ועל סמכויותיהם.למינוי אפוטרופוס שתוגש לו בה יצויין שמו של האפוטרופוס המוצע.

יפוי כוח מתמשך – אינו תחליף לצוואה אלא כלי משלים במצב בו אינכם יכולים לדאוג לעניינכם

ייפוי כוח מתמשך הינו כלי אפקטיבי וחדש המאפשר לכם לקבוע מראש מה ייעשה בעניינכם האישיים, רפואיים, והרכושיים בעת הגעה חלילה למצב בו לא תהיו מסוגלים לקבל החלטות או לנהל את העניינים הללו בעצמכם עקב מחלה חלילה (דימנציה, אירוע מוחי, תאונה קשה) ו/או גורם אחר המונע מכם לפעול כאמור. להבדיל מצוואה אשר הוראותיה נכנסות לתוקף עם פטירת המצווה, ייפוי כוח מתמשך נועד להסדיר את הטיפול בממנה (אותו אדם שחתם על יפויי כח מתמשך אשר קרוי “ממנה”) בשעה שהוא לא יוכל לדאוג לענייניו

מניסיוננו רבים נוטים לבלבל במושגים ולכן נבקש להדגיש.   יפויי כח מתמשך עוסק בניהול חייו של הממנה שעה שהוא לא יוכל לדאוג לענייניו.   מיופי הכח פועלים אך ורק לטובת הממנה ואינם זוכים לעדיפות בעת פטירת הממנה, שאז האמור בצוואתו הוא שיקבע (ובמקרה ולא הותיר צוואה ייפוי כוח מתמשך עזבונו יחולק לפי האמור בחוק הירושה).

עריכת ייפוי כוח מתמשך

אתם ממנים מרצונכם החופשי אנשים ספציפיים, אחד או יותר, המהימנים עליכם על פי שיקול דעתכם אשר יפעלו בשמכם בתחומים שנקבעו בייפוי הכח, ועל פי הוראותיכם. מי שמקבל את ייפוי הכח חייב להסכים לכך מראש ואף לחתום בחתימת ידו לפני עורך דין כי הינו מסכים לקחת על עצמו את התפקיד המיועד.

תעודת הכשרה לעריכת ייפוי כוח מתמשך

ניתן למנות מס’ מיופי כח (שיפעלו בהסכמה פה אחת או ברוב דעות או כל אחד בנפרד לפי רצונכם) ו/או מיופי כח חליפיים, בין לאותו עניין ובין לעניינים שונים . על ייפוי כוח מתמשך יחתמו הממנה וכן מיופה/י הכח. יפויי כח מתמשך נערך בטופס מקוון באתר האפוטרופוס הכללי, כאשר הגישה אליו מתאפשרת רק לעורך דין שהוסמך לכך ע”י משרד המשפטים

במסגרת יפוי הכח המתמשך, ישנה אפשרות לקבוע הנחיות מקדימות  – פירוט רצונותיכם באשר להחלטות שיתקבלו ו/או פעולות שיינקטו בשמכם ע”י מיופה הכח. ניתן לרשום בהנחיות כל דבר שעולה כל דעתכם ולמעשה להתאים ולהכתיב למיופ/י הכח את אופן הטיפול בעניינכם במועד בו לא תוכלו לעשות כן.

לדוגמא: הבעת רצון כי תמשיכו לגור בדירה ולא בדיור מוגן , כי תיעזרו במטפל/ת, יציאה לפעילויות תרבות, העשרה, איזה טיפולים רפואיים ו/או בדיקות יהיה מוסמך מיופה הכח להסכים בשמכם ועוד כהנה וכהנה עניינים החשובים לכם.

ייפוי כוח מתמשך יכול להינתן לענייני רכוש בלבד, לרבות ניהול חשבון בנק, ויכול להינתן לעניינים אישיים בלבד, כגון ענייני רווחה, איכות חיים, שיקום, בחירת מקום מגורים. יפוי הכח יכול להינתן .לעניינים רפואיים בלבד, כגון .טיפולים רפואיים, מעקב רפואי, אשפוז, ניתוחים

ייפוי כוח מתמשך – מנגנוני פיקוח

כאשר אתם קובעים מיודעים – מיופה הכח מודע לכך כי עליו ליידע אנשים נוספים בדבר כניסתו לתוקף של יפויי הכח המתמשך ועל פעולו שהוא מבצע מכוחו וכך נוצר למעשה מעין פיקוח על פעולותיו של מיופה הכח..ביפויי הכח המתמשך אתם יכולים לקבוע .כמו כן בעת עריכת יפויי כח מתמשך מוודא העורך דין שהוסמך לכך כי אתם מבינים את משמעות יפויי הכח המתמשך וכי רצונכם בא לידי ביטוי בעת עריכתו. מיודעים – אלו אנשים שמיופה הכח חייב ליידע אותם על כניסתו לתוקף של ייפוי הכח והחלטות / .פעולות שהוא מבצע מכח יפוי הכח

בנוסף, חובה להפקיד את ייפוי הכח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי (באמצעות העו”ד שהוסמך לכך או ע”י הממנה) ורק לאחר אישור הבקשה, נכנס לתוקפו יפוי הכח המתמשך. אחת ל-3 שנים נשלחות תזכורות לממנה על ההפקדה, ועל האפשרויות השונות העומדות בפני הממנה (ביטולו או שינויו).

מתי נכנס ייפוי כח מתמשך לתוקף?

יפוי כח מתמשך ייכנס לתוקף כאשר אתם לא תהיו מסוגלים עוד להבין ולקבל החלטות בעניינים שנכללו ביפוי הכח, על פי התנאים שנקבעו על ידכם בייפוי הכח המתמשך עצמו. הקביעה מתי הממנה (זה שנתן את ייפוי הכח) אינו מסוגל לקבל החלטות בעניינו, לאחר כניסה לתוקףיוכל מיופה הכח לפעול ולקבל החלטות בשם מי שמינה אותו ולדאוג לענייניו. הינה בהתאם למה שנקבע בייפוי הכח המתמשך. מיופה הכח מחוייב עפ”י חוק למסור לאפוטרופוס הכללי הודעה כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי כוח המתמשך לתוקף.

ייפוי כוח מתמשך – סייגים ופעולות הטעונות הסמכה מפורשת או אישור מראש של בית משפט

פעולות אשר טעונות אישור ביהמ”ש לביצוען הינן בין היתר פעולות במקרקעין ו/או הטענות רישום בפנקסים על פי דין ופעולות ששוויים הכלכלי מעל 500,000 ₪.מיופה הכח אינו מוסמך לבצע פעולות אישיות, כגון המרת דת, אימוץ, עריכת צוואה, נתינת מתנות בסכומים לא מקובלים, הלוואות, שכר למיופה הכח ופעולות נוספות לפי הקבוע בחוק מחייבות לציין זאת במפורש בייפוי הכח המתמשך – אחרת למיופה כח לא תהיה סמכות לפעול בעניינים אלו בשמכם

ייפוי כוח מתמשך – מחיר

עלות הכנת יפויי כח מתמשך אינה קבועה בחוק ואין מחיר מינימום ו/או מגבלה. המחיר משתנה בהתאם למורכבות יפויי הכח המתמשך והעניינים שיש לקחתם בחשבון המשתנים מאדם לאדם.  בפגישת היכרות עם הממנה , ולאחר הבנת הצרכים נוכל להעריך את היקף הטיפול ובהתאם את עלות שירות עריכת יפויי הכח המתמשך.

חובה להשקיע מחשבה רבה על מנת להקיף את מלוא הנושאים ולהשתדל לטפל בכל העניינים שעלולים לעלות בזמן אמת על מנת שאכן ייפוי הכח המתמשך יתן מענה הולם ומקיף ככל הניתן לכל הסיטואציות שעלולות להתרחש ויתן כלים ברורים למיופה/י הכח .לכן מי שידרוש מכם תשלום עבור ייפוי כח מתמשך “סטנדרטי” סך של 2,500 ₪ או פחות מכך מן הסתם אינו בקי דיו בחשיבות ייפוי הכח המתמשך, השלכותיו, ובכלל הסוגיות שיש לתת עליהם את הדעת.לפעול בשמכם בעת שלא תוכלו לעשות כן.להבדיל מיפוי כח ספציפי או כללי מלאכת עריכת ייפוי כוח מתמשך אינה דבר של מה בכך ואינה אורכת דקות בודדות!!

ייפוי כוח מתמשך – מסמך חיוני לכל אדם שמלאו לו 18 שנים

ייפוי כוח מתמשך חוסך את כאבי הראש והלחץ שהיה מנת חלקם של קרובי משפחה עת אדם קרוב נקלע למצב רפואי לא פשוט המונע ממנו לדאוג לענייניו. בעבר קרובי המשפחה נזקקו להגיש בקשות לבית המשפט המוסמך למינוי אפוטרופוס לגופו ו/או לרכושו של קרוב המשפחה. הדבר יצר סירבול, מריבות, חיכוכים ואי הסכמה באשר לזהות האפוטרופוס וסמכויותיו, כל זאת שהאדם הזקוק למינוי לעיתים קרובות אינו יכול להביע את דעתו ורצונותיו. באמצעות ייפוי כוח מתמשך קובע האדם באופן ברור מי יטפל בענייניו השונים, כיצד, לרבות מתן הוראות ספציפיות ואינו משאיר את ההחלטה לגורמים אחרים.

עו”ד ונוטריון רונן ליבוביץ , בעל ותק וניסיון משפטי של 20 שנה כעו”ד פעיל היה מהראשונים שעבר את ההסמכה של משרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך ובעל ניסיון מעשי רב בעריכת והפקדת ייפוי כוח מתמשך. אל תידחו ואל תזניחו טיפול בעריכת ייפוי כוח מתמשך אשר יתאים לצרכים ולרצונות שלכם, ופנו עוד היום למשרדנו לשם עריכת ייפוי כוח מתמשך.

לפניכם תעודת הכשרה – יפוי כח מתמשך של עו”ד רונן ליבוביץ