ייפוי כןח מתמשך – פעולות אסורות לביצוע / דורשות הסכמה מפורשת או אישור בית משפט.

על מנת להגן עליכם מפני פעולות חריגות שיכול ויבצע מיופה הכח שלכם באמצעות ייפוי כח מתמשך עליו חתמתם קובע החוק מגבלות מסויימות.

כניסת ייפוי כח מתמשך לתוקף

ככלל סמכותו של מיופה הכח הינה לקבל בשמכם כל  החלטה בקשר לעניינים המוזכרים בייפוי הכח המתמשך שאותם אתם הייתם מוסמכים לקבל ולבצע כל החלטה שאתם הייתם אמורים לבצע.

פעולות שלא ניתן לבצע באמצעות ייפוי כח מתמשך

פעולות שלפי חוק או במהותן הינן פעולות שמבוצעות באופן אישי –אותם מיופה הכח לא יכול לבצע בשמכם. כך לדוגמא החוק מציין במפורש כי מיופה הכח אינו יכול להמיר את דתכם, להצביע בבחירות עבורכם, להסכים למסירת ילד לאימוץ, לערוך צוואה עבורכם או לקבוע מוטבים בקופ”ג, הבעת רצון וכל פעולה שאתם יכולים לבצע מכח הוראות חוק החולה הנוטה למות, התשס”ו-2005.

פעולות המצריכות הסמכה מפורשת בייפוי הכח

אלו פעולות שעל מנת שמיופה הכל יוכל לבצען בשמכם עליכם להסמיך במפורש בעת העריכה של ייפוי הכח המתמשך את מיופה הכח לפעול בעניינים אלו. לדוגמא:

  •  מתן תרומות – למי שצויין בייפוי כח מתמשך ובסכום שצויין ובלבד שסכומן המצטבר אינו עולה על 100,000 ₪.
  •  מתן מתנות – למי שצויין בייפוי כח מתמשך ובסכום שצויין ובלבד שסכומן המצטבר אינו עולה על 100,000 ₪. (במידה ומדובר במתנות נהוגות בנסיבות הענין כגון מתנת סב לנכדים אין צורך בהסמכה מפורשת).
  •  מתן הלוואות – למי שצויין בייפוי הכח המתמשך ובסכום שצויין ובלבד שסכומן המצטבר אינו עולה על 100,000 ₪.
  •  פעולה משפטית או מס’ פעולות קשורות ששווין הכולל עולה על 100,000 ₪ ועד לסך של 500,000 ₪.
  • ביצוע פעולות במוצר פנסיוני (למעט הגשת בקשה לקצבה עם הגיעכם לגיל קצבה, משיכת כספי קרן השתלמות ומשיכת כספים מקופת גמל לתגמולים שאינם בניגוד להוראות סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה – 2005)

פעולות המצריכות אישור בית משפט כתנאי לתקפותן

  • מכירה, שעבוד, חלוקה של דירה ו/או נכס מקרקעין.
  • עסקה במקרקעין למעט שכירות חופשית שאינה עולה על 5 שנים.
  • ויתור בשמכם על חלק המגיע לכם בירושה או שעבודו.
  • מתן תרומה, מתנה, ערבות או הלוואה  בסכום העולה על 100,000 ₪.

מהם היתרונות בייפוי כוח מתמשך?