ייפוי כוח מתמשך תיקון 18 – מקור חוקי

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962 (להלן:”החוק”), מסדיר, בין יתר הוראותיו, מצבים בהם אדם בגיר מאבד את כשרותו עקב מצב רפואי (כגון: דימנציה) ואינו יכול לדאוג לענייניו הרכושיים ו/או הגופניים.

תיקון 18 לחוק אשר פורסם בתאריך 11.4.2016 הכניס לחוק את פרק שני אשר כותרתו “ייפוי כוח מתמשך”. המצב בעבר אשר היה לפני תיקון 18 נקבע בפרק השלישי שבחוק אשר כותרתו “האפוטרופוסים על פי מינוי”. פרק זה חל גם היום, אולם בניגוד לייפוי כוח מתמשך, הליך מינוי אפוטרופוס מצריך מעורבות של בית המשפט לענייני משפחה אשר ידון בבקשה צד לבקשה הינו האפוטרופוס הכללי – עליו להגיש את עמדתו לבקשה.

את הבקשה יש לתמוך בתעודה רפואית המעידה על מצב החסוי ולעיתים אף בחוות דעת סוציאלית וכן בכתבי הסכמה של קרובי המשפחה מדרגה ראשונה המינוי שיינתן ע”י ביהמ”ש בתחילה הינו זמני עד לדיון בבקשה למינוי קבוע לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי. ביהמ”ש אינו מחוייב למנות את האפוטרופוס המוצע ובמקרים של מחלוקת בין בני משפחה או בנסיבות אחרות ביהמ”ש ממנה גורם חיצוני (כגון עמותות למיניהן).

תיקון 18 לחוק הביא עימו בשֹורה של מינוי עפ”י ייפוי כוח מתמשך, אשר היתרון המובהק בו הוא שלאדם הנזקק למינוי יש שליטה על זהות האדם או האנשים שידאגו לענייניו ועל סמכויותיהם. למינוי אפוטרופוס שתוגש לו בה יצויין שמו של האפוטרופוס המוצע

סייגים ופעולות הטעונות הסמכה מפורשת או אישור מראש של בית משפט

פעולות אשר טעונות אישור ביהמ”ש לביצוען הינן בין היתר פעולות במקרקעין ו/או הטענות רישום בפנקסים על פי דין ופעולות ששוויים הכלכלי מעל 500,000 ₪. מיופה הכוח אינו מוסמך לבצע פעולות אישיות, כגון המרת דת, אימוץ, עריכת צוואה, נתינת מתנות בסכומים לא מקובלים, הלוואות, תשלום שכר למיופה הכוח ופעולות נוספות. לפי הקבוע בחוק קיימת מחייבות לציין זאת במפורש – אחרת למיופה כוח לא תהיה סמכות לפעול בעניינים אלו בשמכם

ייפוי כוח מתמשך הוא אמצעי עזר לעניינכם האישיים

ייפוי כוח מתמשך הוא אינו תחליף לצוואה אלא כלי משלים במצב בו אינכם יכולים לדאוג לעניינכם אלא כלי וחדש המאפשר לכם לקבוע מראש מה ייעשה בעניינכם האישיים, רפואיים והרכושיים בעת הגעה חלילה למצב בו לא תהיו מסוגלים לקבלי החלטות או לנהל את העניינים הללו בעצמכם עקב מחלה חלילה (דימנציה, אירוע מוחי, תאונה קשה) ו/או גורם אחר המונע מכם לפעול כאמור.

להבדיל מצוואה אשר הוראותיה נכנסות לתוקף עם פטירת המצווה, ייפוי כוח מתמשך נועד להסדיר את הטיפול בממנה (אותו אדם שחתם על המסמך אשר קרוי “ממנה”) בשעה שהוא לא יוכל .לדאוג לענייניו מניסיוננו, רבים נוטים לבלבל במושגים ולכן נבקש להדגיש כי ייפוי כוח מתמשך עוסק בניהול חייו של הממנה שעה שהוא לא יוכל לדאוג לענייניו מיופיי הכוח פועלים אך ורק לטובת הממנה ואינם זוכים לעדיפות בעת פטירת הממנה. האמור בצוואתו הוא שיקבע (ובמקרה ולא הותיר צוואה, עזבונו יחולק לפי האמור בחוק הירושה).

עריכת ייפוי כוח מתמשך

אתם ממנים מרצונכם החופשי אנשים ספציפיים, אחד או יותר, המהימנים עליכם על פי שיקול דעתכם אשר יפעלו בשמכם בתחומים שנקבעו בייפוי הכוח, ועל פי הוראותיכם. מי שמקבל את ייפוי הכוח חייב להסכים לכך מראש ואף לחתום בחתימת ידו לפני עורך דין כי הינו מסכים לקחת על עצמו את התפקיד המיועד.

ניתן למנות מס’ מיופי כוח (שיפעלו בהסכמה פה אחת או ברוב דעות או כל אחד בנפרד לפי רצונכם) ו/או מיופי כוח חליפיים, בין לאותו עניין ובין לעניינים שונים.

על ייפוי כוח מתמשך יחתמו הממנה וכן מיופה/י הכוח והוא נערך בטופס מקוון באתר האפוטרופוס הכללי, כאשר הגישה אליו מתאפשרת רק לעורך דין שהוסמך לכך ע”י משרד המשפטים.

קיימת האפשרות לקבוע הנחיות מקדימות  – פירוט רצונותיכם באשר להחלטות שיתקבלו ו/או פעולות שיינקטו בשמכם ע”י מיופה הכוח.ניתן לרשום בהנחיות כל דבר שעולה כל דעתכם ולמעשה להתאים ולהכתיב למיופ/י הכוח את אופן הטיפול בעניינכם במועד בו לא תוכלו לעשות כן.

לדוגמא: הבעת רצון כי תמשיכו לגור בדירה ולא בדיור מוגן, כי תיעזרו במטפל/ת, יציאה לפעילויות תרבות, העשרה, איזה טיפולים רפואיים ו/או בדיקות יהיה מוסמך מיופה הכוח להסכים בשמכם ועוד כהנה וכהנה עניינים החשובים לכם.

ייפוי כוח מתמשך יכול להינתן לענייני רכוש בלבד. לרבות ניהול חשבון בנק ויכול להינתן לעניינים אישיים בלבד. כגון ענייני רווחה, איכות חיים, שיקום, בחירת מקום מגורים. בנוסף ייפוי הכוח יכול להינתן לעניינים רפואיים בלבד, כגון, טיפולים רפואיים, מעקב רפואי, אשפוז וניתוחים

מנגנוני הפיקוח על מיופה הכוח

כאשר אתם קובעים מיודעים – מיופה הכוח מודע לכך כי עליו ליידע אנשים נוספים בדבר כניסתו לתוקף של ייפוי כוח המתמשך ועל פעולו שהוא מבצע מכוחו וכך נוצר למעשה מעין פיקוח על פעולותיו של מיופה הכוח מי הם המיודעים? אלו אנשים שמיופה הכוח חייב ליידע אותם על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח והחלטות פעולות שהוא מבצע מכוח בייפוי הכוח המתמשך אתם יכולים לקבוע.

כמו כן בעת עריכת יפוי כוח מתמשך מוודא העורך דין שהוסמך לכך כי אתם מבינים את משמעות יפוי הכוח המתמשך וכי רצונכם בא לידי ביטוי בעת עריכתו.

בנוסף, חובה להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי (באמצעות העו”ד שהוסמך לכך או ע”י הממנה) ורק לאחר אישור הבקשה, נכנס לתוקפו יפוי הכוח המתמשך. אחת ל-3 שנים נשלחות תזכורות לממנה על ההפקדה, ועל האפשרויות השונות העומדות בפני הממנה (ביטולו או שינויו).

מתי נכנס ייפוי כוח מתמשך לתוקף?

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף כאשר אתם לא תהיו מסוגלים עוד להבין ולקבל החלטות בעניינים שנכללו בייפוי הכוח, על פי התנאים שנקבעו על ידכם בייפוי הכוח המתמשך עצמו. הקביעה מתי הממנה (זה שנתן את ייפוי הכח) אינו מסוגל לקבל החלטות בעניינו, הינה בהתאם למה שנקבע בייפוי הכח המתמשך.

מיופה הכוח מחוייב עפ”י חוק למסור לאפוטרופוס הכללי הודעה כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכח המתמשך לתוקף. לאחר כניסה לתוקף, יוכל מיופה הכח לפעול ולקבל החלטות בשם מי שמינה אותו ולדאוג לענייניו.

ייפוי כוח מתמשך – מסמך חיוני לכל אדם שמלאו לו 18 שנים

ייפוי כוח מתמשך חוסך את כאבי הראש והלחץ שהיה מנת חלקם של קרובי משפחה עת אדם קרוב נקלע למצב רפואי לא פשוט המונע ממנו לדאוג לענייניו.

בעבר קרובי המשפחה נזקקו להגיש בקשות לבית המשפט המוסמך למינוי אפוטרופוס לגופו ו/או לרכושו של קרוב המשפחה. הדבר יצר סירבול, מריבות, חיכוכים ואי הסכמה באשר לזהות האפוטרופוס וסמכויותיו, כל זאת שהאדם הזקוק למינוי לעיתים קרובות אינו יכול להביע את דעתו ורצונותיו.

באמצעות ייפוי כוח מתמשך קובע האדם באופן ברור מי יטפל בענייניו השונים, כיצד, לרבות מתן הוראות ספציפיות ואינו משאיר את ההחלטה לגורמים אחרים. עו”ד רונן ליבוביץ, בעל ותק וניסיון משפטי של 20 שנה כעו”ד פעיל היה מהראשונים שעבר את ההסמכה של משרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך ובעל ניסיון מעשי רב בעריכתו והפקדתו. אל תידחו ואל תזניחו טיפול בעריכת המסמך אשר יתאים לצרכים ולרצונות שלכם.

מהי העלות של ייפוי כוח מתמשך?

עלות הכנת ייפוי כוח מתמשך אינה קבועה בחוק ואין מחיר מינימום ו/או מגבלה. המחיר משתנה בהתאם למורכבות של הדבר והעניינים שיש לקחתם בחשבון המשתנים מאדם לאדם.

בפגישת היכרות עם הממנה ולאחר הבנת הצרכים נוכל להעריך את היקף הטיפול ובהתאם גם את עלות השירות. חובה להשקיע מחשבה רבה על מנת להקיף את מלוא הנושאים ולהשתדל לטפל בכל העניינים שעלולים לעלות בזמן אמת, על מנת שאכן ייפוי הכוח יתן מענה הולם ומקיף ככל הניתן לכל הסיטואציות שעלולות להתרחש וייתן בנוסף כלים ברורים למיופה/י הכוח.

לכן מי שידרוש מכם תשלום עבור ייפוי כוח מתמשך “סטנדרטי” סך של 2,500 ₪ או פחות מכך מן הסתם אינו בקי דיו בחשיבותו של ייפוי הכוח המתמשך, השלכותיו ובכלל הסוגיות שיש לתת עליהם את הדעת לפעול בשמכם בעת שלא תוכלו לעשות כן.

להבדיל מייפו כוח ספציפי או כללי מלאכת עריכת ייפוי כוח מתמשך אינה דבר של מה בכך ואינה אורכת דקות בודדות!!

תעודת-הכשרה-ייפוי-כוח-מתמשך