שירותי משרד רשם החברות

עיקרי השירותים המקצועיים עליהם מופקד רשם החברות הינם:

 • רישום חברות חדשות
 • גביית אגרה שנתית
 • טיפול בפירוק מרצון ורישום צווי הפירוק והחיסול
 • רישום, סילוק ותיקון שעבודים
 • בחינה וטיפול בהגדלות הון
 • בחינת מסמכים ודיווחים בנוגע לחברות
 • תגובות לבתי משפט בנוגע לחברות

חברה נדרשת להודיע למשרד רשם החברות בכתב אודות שינויים אותן ביצעה וכמפורט להלן

 • העברת מניות או הקצאת מניות
 • הפסקת כהונה של רואה-חשבון מבקר
 • דין וחשבון שנתי אחת לשנה
 • שינויים בהרכב דירקטוריון החברה
 • הגדלה או ביטול הון המניות הרשום
 • שינויים בתקנון החברה
 • שינוי כתובת רשומה של החברה
 • פרטי משכנתאות ושעבודים שיצרה החברה

בהקשר זה יצויין כי חברה אשר לא מילאה באחד הטפסים אשר נועדו לדיווח פרט מהותי, יראו אותה כמי שהפרה את חובתה להגיש דיווחים למשרד רשם החברות, והרשם רשאי להטיל עליה קנס כספי. את הדיווחים למשרד רשם החברות יש להגיש ככלל תוך 14 ימים ממועד הפעולה או ההחלטה הטעונה דיווח, אלא אם כן נקבע מועד אחר בחוק או בתקנות. על פי תיקון מיום 21.3.06 החתימה על דיווחים למשרד רשם החברות בנוגע להעברת מניות או הקצאה, דו”ח שנתי, שינויים בהרכב הדירקטוריון צריכה להיות מאומתת בפני עורך דין.

שינוי שם חברה

במידה וחברה מעוניינת בשינוי שמה, עליה להמציא לרשם החברות פרוטוקול מאסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה והחלטה במנין חוקי על שינוי השם. יש לצרף לפרוטוקול דיווח לפי סעיף 140 לחוק. רשם החברות יבחן את השם המוצע על פי המבחנים בעת רישום חברה חדשה. שינוי השם אינו כרוך בתשלום אגרה.

החייאת חברה

חברה אשר נמחקה מפנקסי רשם החברות (בד”כ עקב אי תשלום אגרה שנתית בהתאם להוראות פקודת החברות בטרם כניסתו לתוקף של חוק החברות אשר אינו מאפשר מחיקת חברה) המעוניינת להמשיך פעילותה נדרשת להגיש בקשה לבימ”ש המחוזי להחזרתה לפנקס לפי סעיף 369 לפקודת החברות. הבקשה מועברת לתגובת רשם החברות. לרוב מתנה רשם החברות את הסכמתו לבקשה בתשלום חוב האגרות ובהגשת דו”ח שנתי לפי סעיף 141 לחוק החברות.

שינוי תקנון

חברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה אשר התקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה, אלא אם כן נקבע בתקנון כי דרוש רוב אחר או אם נתקבלה החלטה לפי סעיף 22 לחוק החברות. על פי סעיף 21 לחוק החברות, חברה פרטית אשר החליטה על שינוי התקנון, מחוייבת להמציא למשרד רשם החברות את תוכן ההחלטה תוך 14 ימים ממועד ההחלטה.

אגרות: (נכון לשנת 2010)

 • רישום חברה – 2,435 ש”ח
 • אגרה שנתית – 1043 ש”ח (למשלמים עד 2/06), 1,386 ש”ח (למשלמים החל מ-3/06)
 • עיון בתיק חברה – 45 ש”ח
 • צילום כל עמוד – 2 ש”ח
 • אימות כל עמוד – 2 ש”ח
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם