רישום חברה

רישום חברה והקמת חברה פרטית: כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שממטרות החברה אינן נוגדת את החוק, אינן בלתי מוסריות ואינן נוגדות את תקנת הציבור.
על פי חוק החברות אשר שינה את הוראות פקודת החברות – לחברה יכול שיהיה בעל מניות אחד בלבד. חברה רשאית להירשם בכל שם, בכפוף להוראות חוק החברות והוראות כל דין. שם חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת יכלול בסופו את המלים “בעירבון מוגבל” או “בע”מ“.

לא יינתן אישור על רישום חברה ששמה הוא
כשם תאגיד הרשום כדין בישראל או שם דומה עד כדי להטעות.
סימן מסחר רשום לגבי טובין או שירותים שעוסקים בהם למטרות דומות למטרות החברה המבקשת להירשם.
שם אשר רשם החברות סבור שיש בו משום תרמית או הטעיה.
שם, אשר הרשם סבור כי הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.
לכל חברה יהיה תקנון, אשר ייכנס לתוקפו ביום התאגדותה. התקנון הינו למעשה חוזה בין החברה לבין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם.

חובה לציין בתקנון את הפרטים הבאים

√ שם החברה
√ מטרות החברה
√ פרטים בדבר הון המניות הרשום
√ פרטים בדבר הגבלת אחריות

חובה על החברה לציין בתקנונה את מטרותיה ע”י קביעה של אחת מהמטרות כדלקמן
√ לעסוק בכל עיסוק חוקי
√ לעסוק בכל עיסוק חוקי למעט בסוגי עיסוקים שפורטו בתקנון
√ לעסוק בסוגי עיסוקים שפורטו בתקנון
√ החברה תקבע בתקנונה את הון המניות הרשום, סוג המניות וערכן.

טופס רישום חברה

לצורך רישום חברה יש למלא כנדרש את הטופס – טופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, רישום וטפסים), התש”ס-1999.
יש לצרף הצהרת דירקטורים ראשונים (טופס 2 בתוספת) וכן תקנון של החברה כאמור.
יש לאמת את זהות החותמים על הטפסים והתקנון בפני עו”ד. בעת הרישום יש לשלם אגרת רישום בסך של 2,150 ₪ (נכון לשנת 2019 בהגשה מקוונת).

חברה רשאית לקבוע בתקנונה נושאים הנוגעים לחברה או לבעלי מניותיה

√ הזכויות והחובות של בעלי המניות
√ הוראות לענין דרכי ניהול החברה ומספר הדירקטורים
√ כל נושא אחר שבעלי המניות ראו לנכון להסדירו בתקנון
התקנון ייחתם ע”י בעלי המניות הראשונים של החברה, יצויינו בו המניות המוקצות להם וכן שמו כתובתו ומס’ זהותו של כל בעל מניה. זהות החותמים על התקנון תאומת ע”י עו”ד.
בקשת רישום תוגש לרשם החברות אשר ירשום את החברה לאחר שמצא כי קויימו כל הדרישות לפי חוק החברות בקשר לרישום ולכל עניין שהוא תנאי לכך.
עם רישומה של החברה מופקת תעודת התאגדות בה מצויין תאריך ההתאגדות ומספר רישום החברה. חברה רשאית לשנות את התקנון בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל אלא אם כן צויין אחרת בתקנון באשר לרוב הדרוש לשינויו.

בעת רישום חברה פרטית החברה מחוייבת לדווח לרשם החברות בין השאר אודות

  • שינויים בתקנון לרבות החלטה על שינוי שם
  • הודעה על מען/שינוי מען משרדה הרשום
  • מינויים/שינויים בדירקטוריון
  • הודעה כי לחברה אין רו”ח מבקר
  • הקצאת מניות
  • העברת מניות

הערה: המידע המפורט לעיל הינו מידע כללי בנושא “מדריך לרישום והקמת חברה פרטית” ואינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות הרלוונטיים.
כמו כן, המידע אינו בא ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עו”ד. במקרה של אי התאמה עם הוראות החוק/תקנות האמור בחוק/תקנות הוא הקובע.

הסכם מייסדים
הסכם מייסדים
דו”ח שנתי לרשם חברות
דו"ח שנתי לרשם חברות
ייצוג בסכסוכי ירושה
סכסוכי ירושה
ייצוג משפטי
ייצוג משפטי
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם