הקמת חברה חדשה – שיקולים

הקמת חברה בע”מ – בעת הקמת עסק חדש עולה השאלה כיצד ומהי צורת ההתאגדות של העסק. דהיינו האם הפעילות תהיה תחת “עוסק מורשה” או אולי באמצעות הקמת חברה בע”מ. חברה הינה למעשה התאגדות של אדם או מספר בני אדם ו/או תאגידים אשר נרשמה על פי חוק החברות אצל רשם החברות.  עם חקיקת חוק החברות, התשנ”ט-1999 יכול ולחברה יהיה בעל מניות יחיד אשר יחזיק בכל מניותיה.

עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת

החברה הינה אישיות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה. עם הקמת החברה ורישומה כדין אצל רשם החברות נוסד למעשה גוף משפטי חדש הכשיר לזכויות וחובות, ויכול לבצע פעולות שונות מעצם טיבו כגוף בעל אישיות משפטית עצמאית. החברה הינה בערבון מוגבל (בע”מ) – דהיינו ערבותם של בעלי מניות החברה מוגבלת עד לגובה הון המניות הבלתי נפרע של כל אחד מבעלי המניות.

מאחר ויחיד הפותח עסק חדש חשוף מטבע הדברים לסיכונים הנובעים מהפעילות העסקית כגון:
בעיות בתזרים מזומנים, חשיפה לתביעות, הפרת התחייבויות חוזיות, חבויות במס וכיו”ב, מעדיפים רבים להקים את העסק באמצעות הקמת חברה חדשה. החברה כאמור מהווה גוף משפטי עצמאי, ובדרך זו מרחיק היזם ומנטרל את הסכנה כי חובות ו/או התחייבויות המיזם העסקי יפלו באופן אישי על כתפיו. האחריות לחובות והתחייבויות הינה של החברה ולא של בעלי מניותיה. רק במקרים חריגים יכול בית המשפט להרים את מסך ההתאגדות וליחס את האחריות לחובות החברה על בעלי מניותיה.

תשלומי מס

הכנסותיו של יחיד הפועל כ”עוסק מורשה” חייבות במס לפי מדרגות מס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה. המדרגות מתעדכנות מעת לעת ונקבעות על פי גובה ההכנסה של כל יחיד.

נכון להיום שיעור המס השולי על יחיד יכול להגיע עד 49%. שיעור מס החברות הינו שיעור אחיד לכל גובה הכנסה. בעבר עמד שיעור מס החברות על 36%. החל משנת 2005 הופחת שיעור מס החברות, והוא יורד וירד בהדרגה החל מ-34% נכון לשנת 2005 ,  בשנת 2017 עמד שיעור המס על 24%, ובשנים 2018 ו-2019 עומד שיעור המס על 23#. באמצעות הקמת חברה ניתן לקבע את שיעור המס לשיעורים האמורים לעיל.

האמור מתייחס לרווחים בלתי מחולקים של החברה. כמו כן ניתן לאמץ דרכים אשר יפחיתו באופן חוקי ולגיטימי את שיעור המס על הכנסות החברה כגון תשלום שכר בשיעור מס שולי, משיכת דיבידנד וכיו”ב. ביטוח לאומי – רווחים של יחיד (“עוסק מורשה”) אשר לא התאגד כחברה בע”מ חייבים בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות.

מנגד, רווחים שנצברו בקופת חברה בע”מ אינם חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. דהיינו רווחים אשר אינם נמשכים מהחברה בתורת שכר פטורים מדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

שינויים במהלך חיי העסק

כאשר מדובר בהתאגדות בצורה של “עוסק מורשה” אזי שינויים פרסונליים יכול וישפיעו על המשך קיומו של העסק כגון מות העוסק, היעדרות, מכירת נכסים ו/או מכירה כוללת, הכנסת שותף וכיו”ב.

מנגד, במידה והעסק התאגד כחברה בע”מ אזי מות אחד מבעלי המניות אינו גודע את המשך קיומו של העסק, הכנסת שותפים, גריעת שותפים יכולה להתבצע ביתר קלות וכך גם באשר למכירת נכסים ו/או פעילות עסקית .

תדמית – עסק המאוגד באמצעות חברה בע”מ משפר את תדמיתו בעיני לקוחות פוטנציאליים.

מידע נוסף
פירוק חברה מרצון
פירוק חברה במסלול מקוצר
רישום חברה
רישום חברה
פירוק חברה
פירוק חברה
שירותי משרד רשם החברות
שירותי משרד רשם החברות
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם