הסכם מייסדים

הסכם מייסדים הינו הסכם בין שותפים/יזמים המעוניינים לפתוח חברה. בעת פתיחת חברה מסמכי היסוד ההכרחיים הינם בקשה לרישום חברה, תקנון, הצהרת דירקטורים ראשונים והצהרת בעלי מניות.

הסכם מייסדים ניתן לערוך הן לפני הקמת החברה והן לאחר הקמתה. הסכם מייסדים נועד להסדיר את היחסים בין שותפים המעוניינים להקים חברה. בהסכם המייסדים נהוג בד”כ להסדיר את נושא מטרות החברה, תפקיד הדירקטוריון, קביעת נושאי משרה לחברה, הקצאת/דילול מניות, מכירת מניות וזכות קדימה, חלוקת דיבינד, שמירת סודיות ואי תחרות וכל נושא רלוונטי אחר.

עקרונות הסכם מייסדים

מקובל לקבוע כי הוראות הסכם מייסדים יגברו על כל הוראה סותרת אחרת בתקנון החברה. אשר לחלוקת התפקידים בחברה – יש לקבוע מהו התפקיד של כל אחד מן השותפים בחברה כגון: מנכ”ל, מנהל שיווק, מנהל כספים וכיו”ב. כמו כן יש לקבוע בהסכם מנגנון באשר לאופן מינוי הדירקטורים של החברה וניתן אף לקבוע את זכויות החתימה בחברה.

אופן קבלת ההחלטות בחברה

 • בהסכם המייסדים ניתן ורצוי לקבוע את אופן קבלת ההחלטות בחברה. בעיקרון רוב ההחלטות של החברה מתקבלות בהתאם להחלטת רוב בעלי המניות.
 • קיימות החלטות אשר מקובל לקבלן או לשנותן ברוב מיוחד כגון: שינוי תקנון החברה, מכירת נכסים של החברה, שינוי מטרות החברה, מיזוג.

הסדרת התחייבות השותפים

 • בהסכם מייסדים רצוי לקבוע ולהסדיר את התחייבות השותפים לשמירת סודיות ולאי תחרות בעסקי החברה במידה והשותפים יפרשו מהחברה.
 • נהוג לקבוע הסדרים ולהגביל את העברת המניות, כך ניתן לקבוע זכות סירוב ראשונה לבעלי מניות של החברה ולאפשר להם לרכוש מניות המוצעות ע”י אחד השותפים למכירה לצד שלישי.

הוראות בנוגע לעבירות המניות
ניתן אף לקבוע הוראות שונות בנוגע לעבירות המניות לדוגמא, להגביל את העברת המניות ומכירתן וכיו”ב. ניתן לקבוע הוראות בנוגע למימון ראשוני של פעילות החברה אשר יכול ויושג בדרך של הלוואת בעלים לחברה, או לחלופין הקצאת מניות.

מכירה בשיטת BMBY

בהסכם מייסדים רצוי אף לקבוע מנגנון לפתרון סכסוכים המונעים את המשך פעילותה. המנגנון לפתרון סכסוכים יכול ויהיה באמצעות אפשרות פניה לבית המשפט, פניה לבורר מוסכם או בורר שיתמנה ע”י גוף מסויים באמצעות מכירה בשיטת bmby – הצעה לרכישה או למכירה של החברה ע”י אחד השותפים ו/או קבוצת בעלי מניות מסויימת. להבדיל מתקנון חברה שהינו המסמך המהווה הסכם בין החברה בע”מ לבעלי מניותיה ובין בעלי המניות ביחסים ביניהם ואשר הינו פתוח לעיון הציבור ברשם החברות, הסכם מייסדים הינו הסכם פנימי בין בעלי המניות והמייסדים של החברה.

מתי עורכים הסכם מייסדים?
הסכם מייסדים מקובל לערוך קודם פתיחת חברה, אולם ניתן לערוך את הסכם המייסדים גם לאחר פתיחת החברה.

 • הסכם מייסדים מסדיר את היחסים בין בעלי המניות של החברה ומקובל לכלול בו הוראות בדבר שם ומטרות החברה, הון החברה הרשום והון מונפק לבעלי מניות, אופן חלוקת המניות בין השותפים בחברה, כתובת החברה.

מה הסכם מייסדים כולל בתוכו?

 • הסכם מייסדים ראוי שיכלול את סוגיית מימון החברה, לרבות העמדת הון עצמי, הלוואות בעלים, מימון חיצוני מגורמים שונים כגון בנקים ו/או משקיעים נוספים.
 • הסכם מייסדים יכלול אף הוראות בנוגע לאופן ניהול החברה לרבות סמכויות אסיפת בעלי המניות, סמכויות הדירקטוריון, נושאי תפקידים בחברה כגון מנכ”ל וסמכויותיו, רו”ח החברה, עו”ד החברה, גיוס עובדים וכיו”ב. בהסכם המייסדים נקבע בין היתר
 • הרוב הדרוש להחלטות שונות באשר לניהול החברה.
 • בהסכם מייסדים מקובל לקבוע הוראות בדבר אי תחרות של איזה מהשותפים בעסקי החברה בעת היותו בעל מניות ואף לאחר פרישתו מהחברה, סודיות וחובת נאמנות לחברה.
 • כמו כן נהוג לקבוע הסדרים בנוגע להקצאת מניות בחברה, דילול בעל מניות, הוראות בדבר זכות קדימה והצעה לרכישת מניות החברה לשותפים הקיימים קודם למכירה לצד שלישי וכיו”ב.
 • הסכם מייסדים מסדיר אף סוגיית ההיפרדות ופתרון מחלוקות בין בעלי מניות/השותפים בחברה לרבות קביעת מנגנונים דוגמת BMBY, BRING ALONG ועוד – והכל על מנת למנוע מצב שבו מחלוקות בין הצדדים מונעות המשך ניהול ותפקוד תקין של החברה.

פתיחת חברת יחיד

 • בפתיחת חברת יחיד (בעל מניות אחד), אין כמובן הכרח בהסכם מייסדים. אולם בפתיחת חברה בה עתידים להיות 2 שותפים/מייסדים ו/או יותר מומלץ בנוסף לתקנון החברה, לערוך הסכם מייסדים מפורט אשר יקיף ויטפל בכל הסוגיות הרלבנטיות הן בעת פתיחת החברה, הן במהלך עסקיה, והן בעיתות משבר ומחלוקת.

למשרדנו ניסיון של כ-20  בפתיחת חברות, ליווי חברות ויעוץ שוטף לחברות. נוכח הניסיון הרב בפתיחת חברות וליווי שוטף צבר משרדנו ידע וניסיון רב אשר מתורגם בפועל בעת הכנת הסכם יסודי ומקיף אשר נועד להסדיר את היחסים בין המייסדים/יזמים/שותפים ולאפשר ניהול תקין של החברה, אגב שמירה על האינטרסים של כל הצדדים.

עורך דין מסחרי
עורך דין מסחרי
עורך דין חברות
ייצוג חברות
דיני תאגידים
דיני תאגידים
שירותי משרד רשם החברות
שירותי משרד רשם החברות
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם