הדרך הראויה לבטל חוב אגרות הינה באמצעות פירוק חברה מרצון. משרדנו מציע לבעלי חברות לא פעילות טיפול כולל בפירוק החברה ומניעת המשך חיובי אגרות שנתיות והטלת קנסות כספיים כבדים שלא לצורך. בכפוף לדין ולתקנות משרדנו מטפל אף בביטול חוב אגרות שנתיות.

להלן הודעת רשם החברות שהופצה ב- 1/1/2006

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשם החברות והשותפויות

מידע לציבור בנושא הטלת עיצומים כספיים

בימים אלו רשם החברות החל במהלך של הטלת עיצומים כספיים כנגד חברות שלא שלחו לרשם החברות דוחות שנתיים ולא שילמו את האגרות השנתיות ובכך הפרו את חוק החברות התשנ”ט-1999.

תיקון ההפרה מותנה הן במשלוח דוח שנתי לשנת 2003 והן בתשלום חוב האגרות השנתיות.

כל חברה הרשומה במרשמינו בסטטוס של חברה פעילה או בתהליך פירוק חייבת בתשלום אגרה שנתית.

חברה פעילה – כל עוד לא חוסלה (פורקה או נמחקה) ע”פ החוק.

בסעיף 367(א)(1) לחוק החברות התשנ”ט-1999 ופרק יא’ לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ”ג-1983 נקבעה הדרך לפירוקה וחיסולה של חברה. מבחינת חוק החברות, רק בדרך זו יש לפעול כדי לשנות סטטוס החברה מרצונם של בעלי המניות ו/או הנושים.

אין לרשם החברות סמכות למחוק חברות.

לפי סעיף 360(א) לחוק החברות התשנ”ט-1999 אם לא ישולם עיצום כספי במועד, רשאי רשם החברות לדרוש תשלומו מכל מי שרשום במרשמי הרשם כדירקטור בחברה או שהיה רשום כאמור בזמן ההפרה.

לאור האמור לעיל מכתבים בנוגע לעיצום כספי נשלחו גם למי שמופיעים במרשמנו כדירקטורים בחברה.

מוצע להקדים ולשלוח דוחות שנתיים ולשלם את חוב האגרות כחוק בטרם יוטלו עליכם עיצומים כספיים!!!

סכום העיצום הכספי עומד כיום על 6,243 ש”ח.

בברכה,
אלישע צידון, עו”ד
רשם החברות, השותפויות ושמות העסק.

שירותים נוספים:

מהו הסכם מייסדים?

מהם השירותים הכלולים בתחום המשפט האזרחי?