רונן ליבוביץ הינו עורך דין ירושה מוביל אשר מייצג לקוחות רבים בתחום דיני הירושה.

תחום דיני הירושה מוסדר בחוק הירושה ובתקנות שהותקנו על פיו.עורך דין ירושה

תחום דיני הירושה מסדיר מי הזכאים לרשת, זהות היורשים, חלקיהם בירושה, חלוקת הירושה בין היורשים וכיו”ב.

החלוקה העיקרית הינה בין יורשים על פי דין דהיינו לפי חוק הירושה.

המשמעות הינה זהות היורשים וחלקיהם בירושה נקבעת על פי הוראות חוק הירושה.

דהיינו – במצב בו אדם שנפטר (מוריש) לא כתב צוואה.

יורשיו והחלקים בירושה להם יהיה זכאי כל אחד מהם נקבע על פי חוק הירושה.

לעומת זאת – קיימים יורשים מכח צוואה – דהיינו אדם שנפטר (מוריש) שכתב צוואה ובמסגרתה רשם בצוואה מי יהיו יורשיו. מה כל אחד מהיורשים יקבל – נכס או זכות ספציפיים או אחוז מסויים מכלל הרכוש – אזי היורשים (הנקראים אף נהנים) יהיו אלו שצויינו בצוואה.

כתיבת צוואה בעזרתו של עורך דין ירושה

על מנת שלא להותיר את חלוקת הרכוש וזהות היורשים לאמור בהוראות חוק הירושה בחלק ניכר מהמקרים מומלץ לכתוב צוואה באמצעות סיוע של עורך דין ירושה הבקי בתחום.

קיימות מספר סוגי צוואות – שהמומלצות ביניהן הינן צוואה בעדים וצוואה נוטריונית.

מאחר ויש להקפיד על ניסוח הצוואה (לשון ציווי, פרטים מהותיים נוספים, כשרות עדים ועוד) רצוי שלא לכתוב צוואה ללא סיוע של עורך דין ירושה אשר מכיר היטב את הוראות החוק והפסיקה והוא בעל ניסיון בעריכת צוואה.

הוראות הצוואה

באשר להוראות הצוואה – כל מצווה יכול להביע את רצונו האחרון לפי טעמו.

קיימות הוראות רבות שניתן לכתוב בצוואה לרבות הוראות של יורש במקום יורש: כלומר, מה יקרה במצב בו היורש הראשון אינו בחיים בעת פטירת המצווה

 1. או הוראות של יורש אחר יורש. מקובל בד”כ כשיש בן/בת זוג וילדים – לצוות כי היורש יהיה בן הזוג שנותר בחיים ולאחר מות בן הזוג יועבר הרכוש לילדים
 2. צוואה עם תנאי מתלה – פלוני יזכה כפוף לקיום תנאי מסויים
 3. צוואה עם תנאי מפסיק

ועוד כהנה וכהנה הוראות..

מנהל עיזבון

כאשר הרכוש הינו רב ודורש ניהול או כאשר צפויים חיכוחים בין היורשים או כאשר בין היורשים יש חסוי / פסול דין / קטין ניתן לקבוע בצוואה הוראות בדבר מינוי מנהל עזבון (יכול להיות אחד היורשים או אדם חיצוני כגון עו”ד) אשר תפקידו לנהל את העזבון, ולחלקו ליורשים.

להבדיל מירושה על פי דין, שאדם כותב צוואה הוא יכול להוריש חלקים גם למי שאינו בן משפחה, להוריש חלקים שונים ליורשים שונים, להוריש ולייחד נכסים ליורשים ספציפיים (לדוגמא:  אחד יקבל את הדירה, השני את המפעל, (השלישי – כספים הרביעית – תכשיטים

פתרון סכסוכי ירושה עם עורך דין ירושה

לא אחת, לאחר פטירת אדם מוגשת ע”י מי מהיורשים בקשה לקיים את הצוואה – דהיינו לתת תוקף מחייב לצוואה. לעיתים הצוואה אינה מחלקת באופן שווה את הרכוש, או אז יורשים שקופחו מגישים התנגדות לקיום הצוואה בטענות שונות. להתנגדות יש לצרף תצהיר מאומת ע”י עורך דין ירושה.

הטענות הנפוצות בהליך התנגדות לקיום צוואה הינן:

על מנת להגיש התנגדות חיוני להיעזר בשירותי עורך דין ירושה אשר ידע לבחון את הצוואה ולכוון את היורשים המתנגדים לביצועה לעילות רלבנטיות להתנגדות לצוואה.

את ההתנגדות לצוואה יש להגיש במועד – בד”כ תוך 14 יום ממועד בו פורסמה דבר הגשת הבקשה לקיום צוואה. עם הגשת ההתנגדות לקיום צוואה באמצעות עורך דין ירושה מועבר התיק מהרשם לענייני ירושה אליו מוגשות בקשות לצו קיום צוואה אל בית המשפט לענייני משפחה.

 • פגמים טכניים שנפלו בכתיבת הצוואה
 • השפעה בלתי הוגנת של אחד מהיורשים
 • מעורבות של אחד היורשים בעריכת הצוואה
 • טענות כי כותב הצוואה לא ידע מהי תוכנה ומשמעותה של הצוואה עקב מצב בריאותי ירוד (כגון דימנציה לסוגיה).

תפקידיו של עורך דין ירושה – התנגדות לקיום צוואה

 • במסגרת הדיון בבית המשפט, עורך דין ירושה המייצג את היורשים המבקשים לפסול צוואה (המתנגדים לקיום צוואה) יעתור בחלק ניכר מהמקרים (בהם מועלות טענות בדבר אי כשירות רפואית של כותב הצוואה) לקבלת התיק הרפואי של המנוח מהמוסדות הרפואיים. וכן יבקש מינוי מומחה רפואי לבחינת המסמכים הרפואיים ולקביעת כשירותו של כותב הצוואה לערוך צוואה במועד בו נערכה.
 • כמו כן עורך דין ירושה ינחה את המתנגדים להעביר לו מידע, מסמכים וחומרים שיאששו את טענות המתנגדים ביחס לטענות פסילה שונות ויכין תצהירים ומוצגים שיאששו ויחזקו את טענות המתנגדים.

ככל ובית המשפט ישתכנע, אחרי חקירת העדים והמומחה כי אכן נפלו פגמים בצוואה המצביעים כי האמור בה לא מהווה את רצונו האמיתי של כותב הצוואה – הצוואה תיפסל.

במקרה של פסילת הצוואה ייבחן האם המנוח הותיר צוואה קודמת בזמן – שאז עורך דין ירושה שמייצג את המתנגדים ידאג כי תוגש למתן צו לקיומה בד בבד עם ההתנגדות לצוואה המאוחרת וככל ולא יתנגדו לצוואה המוקדמת – יינתן צו הנותן לה תוקף.

ככל ואין צוואה מוקדמת או שאף היא נפסלה – תוגש ע”י עורך דין ירושה בקשה למתן צו ירושה ואז עזבונו של המנוח יחולק על פי הקבוע בחוק הירושה.

ניסוח הסכם חלוקת עיזבון

לא אחת, במקרה ומנוח לא כתב צוואה והירושה מתחלקת על פי הוראות חוק הירושה. או במקרה בו כן הושארה צוואה אבל היורשים, מטעמים שונים (העדפות שונות, שיקולי מס ועוד) מבקשים לחלק את הרכוש (הקרוי – עזבון) באופן שונה מהקבוע בחוק הירושה או בצוואה, יכולים הם בטרם חולק הרכוש לערוך באמצעות עורך דין ירושה הסכם חלוקת עזבון.

בהסכם חלוקת עזבון המנוסח על ידי עורך הדין ייקבע כי על אף האמור בצו הירושה או בצו קיום הצוואה היורשים מבקשים לחלק את רכושו של המנוח באופן אחר.

כך לדוגמא, במקרה בו מוריש הותיר 4 דירות ניתן לקבוע בהסכם חלוקת עזבון כי כל יורש יהיה זכאי בלעדית לדירה מסויימת. או שאם אחד היורשים עבד בעסקו של המוריש ניתן לקבוע בהסכם החלוקה כי אותו יורש יהיה זכאי לקבל את מלוא הזכויות בעסק.

 • חשוב כי מי שינסח את הסכם חלוקת העזבון יהיה עורך דין ירושה בעל ניסיון בתחום. שכן יש הרבה מלכודות מס בחלוקת עזבון וביצוע תשלומי איזון בין היורשים.

לדוגמא על פי המקרה שהבאנו לעיל, במצב בו אחת הדירות שווה 2,000,000 מיליון ₪.

ושאר 3 הדירות שוות כ”א 1,000,000 ₪ בלבד. היורש שקיבל את הדירה היקרה יצטרך לשלם תשלומי איזון לשאר היורשים שקיבלו דירות בשווי נמוך.

 • יש לבחון היטב את מקור הכספים מהם יבוצעו תשלומי האיזון לשם קביעה האם תשלומים אלו מחוייבים במס אם לאו.
 • לאחר חתימת הסכם חלוקת העזבון עורך הדין יכול להגיש בקשה למתן תוקף של פסק דין להסכם.

לעיתים אין הדבר מחייב וניתן אף לבצע רישום זכויות בטאבו על בסיס חתימת כל היורשים החתומים על הסכם חלוקת העזבון.