ליקויי בניה

חוק המכר (דירות) , תשל”ג – 1973 מסדיר את אחריות הקבלן/יזם כלפי קונה אשר השקיע את מיטב כספו ברכישת דירה חדשה. עם מסירת הדירה מהקבלן יש לערוך פרוטוקול מסירה, במסגרתו הקונה יחד עם נציג הקבלן עורכים רשימת ליקויי בניה  ו/או אי התאמות ו/או חוסרים לעומת המפרט הטכני שמחובת הקבלן למסור לקונה כחלק מהסכם רכישת הדירה. אחריות הקבלן מוסדרת בחוק ותקופת הבדק קבועה בתוספת לחוק, בהתאם לסוגי ליקויי הבניה השונים.

להלן דוגמאות לתקופת הבדק:

**  ליקויי בניה בריצוף ובחיפויים – שנתיים.

**   ליקויי בניה  של מכונות ודוודים – שלוש שנים.

**   ליקויי בניה בבידוד התרמי – שלוש שנים.

**  ליקויי בניה ונזילות צנרת מים , דלוחין וביוב – ארבע שנים.

**  ליקויי בניה באיטום  – ארבע שנים.

**  סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ”מ   –  חמש שנים.

**  התקלפות חיפויי חוץ – שבע שנים.

נוסף על תקופת הבדק קיימת תקופת אחריות שארכה הינו 3 שנים נוספות מסוף שנת הבדק בהתאם לסוג ליקויי הבניה. ההבדל בין התקופות הינו לענין נטל ההוכחה – נקודת המוצא כי ליקויי בניה בתקופת הבדק הינם באחריות הקבלן אלא אם הוכיח כי ליקויי הבניה נגרמו עקב מעשה או מחדל של קונה הדירה.  מנגד – בתקופת האחריות על קונה הדירה הנטל להוכיח כי ליקויי הבניה נובעים מתכנון ו/או עבודה לקויים ו/או שימוש בחומרים ירודים.

ליקויי בנייה

על מנת שקונה דירה יוכל לדרוש את תיקון ליקויי הבניה קובע החוק כי עליו להודיע לקבלן אודות ליקויי הבניה בתוך 12 חודשים ממועד מסירת הדירה לחזקתו.כאשר ליקויי הבניה אינם ניתנים לגילוי באמצעות בדיקה סבירה – היינו הכוונה לליקויים נסתרים ו/או כאלו הדורשים מומחיות של מהנדס אזי על קונה הדירה להודיע עליהם לקבלן תוך זמן סביר מיום שגילה אותם.

איו חובה בעת קבלת הדירה להביא מומחה – מהנדס לשם בדיקתה, אלא די בבדיקה ויזואלית ע”י קונה הדירה, תוך ציון ליקויי הבניה בפרוטוקול המסירה. יחד עם זאת, קודם לסיומם של 12 החודשים מיום מסירת הדירה, מומלץ להצטייד בחוו”ד מהנדס מומחה (דוגמת nirbuild), אשר יבקר בדירה, יסקור את ליקויי הבניה, הדרכים לתיקונם לרבות עלויות התיקון. את ממצאי חוו”ד המומחה יש להעביר לקבלן בשלהי שנת הבדק על מנת לאפשר לו לתקן את הליקויים.

בהיעדר התייחסות של הקבלן או במקרה בו והתיקונים כשלו האפשרות הינה להגיש תביעת ליקויי בניה לבית המשפט. בכל מקרה, רצוי כי הפניה הראשונה לקבלן תיעשה ע”י עו”ד ליקויי בניה, על מנת להביא למיצוי מלוא הטענות והזכויות של רוכש הדירה מול הקבלן.

רישום דירה בצורה החוקים והנכונה  – רישום זכויות במקרקעין