תביעות מכח פוליסת ביטוח

על פי סעיף 22 לחוק חוזה ביטוח יש להקפיד ולהודיע מיידית על מקרה הביטוח לחברת הביטוח. ניתן להודיע באמצעות סוכן הביטוח שהוא למעשה השלוח של חברת הביטוח. מומלץ שההודעה תהיה בכתב

יש להגיש תביעה בכתב לחברה הביטוח אודות המקרה ולצרף אליה את האסמכתאות והמסמכים התומכים בתביעה. טופס תביעה ניתן לקבל מסוכן הביטוח במידה וחברת הביטוח דורשת מידע נוסף או מסמכים נוספים יש לשתף עימה פעולה ולסייע לה בבירור החבות. עם קבלת ההודעה והתביעה על חברת הביטוח לברר את חבותה מיד וללא דיחוי (סעיף 23 לחוק) לעיתים לצורך בירור התביעה מציעות חברות הביטוח למבוטח לעבור בדיקת פוליגרף. זכות המבוטח לסרב להצעה להיבדק בפוליגף. סירובכם כאמור לא ייחשב כאי שיתוף פעולה בבירור התביעה

על חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח תוך 30 ימים מהיום שהיו בידיה המידע והמסמכים הנדרשים לבירור חבותה. תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 30 ימים ממועד התביעה (סעיף 27 לחוק) בית משפט רשאי לחייב חברת ביטוח לשלם למבוטח ריבית מיוחדת על תגמולי ביטוח אשר אינם שנויים במחלוקת ולא שולמו במועדם (סעיף 28א לחוק) התיישנות – תקופת ההתיישנות של תביעה לתשלום תגמולי ביטוח הינה 3 שנים בלבד לאחר שקרה מקרה הביטוח. חברת ביטוח אשר דוחה את תביעת המבוטח חייבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה

עקרונות שנקבעו ע”י המפקח על הביטוח

גם אם איחר המבוטח להגיש את התביעה חברת הביטוח אינה רשאית לדחות את התביעה בשל כך. לעיתים האיחור בדיווח יכול ויגרום להפחתה בפיצוי אשר ישולם למבוטח חברת ביטוח המבקשת לבטל פוליסה מחמת אי תשלום מחוייבת לשלוח למבוטח 2 מכתבים. במכתב אחד עליה לדרוש תשלום הסכום שבפיגור תוך 15 ימים.

במכתב הנוסף יצויין כי מאחר ולא שולם הסכום שבפיגור כמפורט במכתב הראשון תבוטל הפוליסה תוך 21 ימים נוספים ממועד משלוח המכתב. לא נשלחו 2 מכתבים כאמור -אין תוקף לביטול הפוליסה חוק חוזה ביטוח אינו מכיר בחידוש אוטומטי של פוליסה עם תום התקופה. גם אם נשלחה למבוטח פוליסה לתקופה נוספת אין לראות בשתיקת המבוטח הסכמה לחידוש אוטומטי של הפוליסה.

בדיקת פוליגרץ למבוטח

במקרה שהמבוטח חתם על הוראת קבע לטובת המבטחת בשנה בה ביטח באמצעותה את רכושו בחוזה ביטוח, אין זה מקנה לסוכן או לחברת הביטוח זכות להפעיל את הוראת הקבע באופן אוטומטי ללא קבלת הסכמת המבוטח באשר לתקופה הנוספת סירוב לעבור בדיקת פוליגרף אינו יכול לשמש כשלעצמו נימוק לאי בירור חבותה של חברת הביטוח על פי הפוליסה.

למבוטח עומדת הזכות לסרב לבדיקת פוליגרף ואין לראות בסירובו לעבור את הבדיקה משום אי שיתוף פעולה עם חברת הביטוח על חברת הביטוח לפרט בפני המבוטח התובע את כל נימוקי דחיית התביעה בהזדמנות הראשונה. ולא תינתן לה אפשרות להעלות נימוקים נוספים לדחיה במועד מאוחר יותר. אלא אם כן לא יכלה לגלותם במועד המצאת נימוקי הדחיה

צד ג’ אשר הגיש תביעה לחברת הביטוח של המזיק באיחור של מס’ חודשים במסגרתה תבע ירידת ערך יקבל פיצוי בגין ירידת ערך. על פי תחשיב של שווי הרכב ביום הגשת התביעה ולא ביום האירוע רכב שנגנב והיה בתוכו כיסא בטיחות לתינוק, במידה והרכב שימש בסמוך לגניבה בין השאר להסעת תינוק זכאי בעל הרכב לקבל מחברת הביטוח פיצוי בגין גניבת כסא הבטיחות

תביעת צד ג’

תביעת צד ג’ – צד ג’ אינו זכאי לשיפוי יותר מפעם אחת בגין נזקיו, חלה חובה על צד ג’ לנקוט בפעולות על מנת להקטין את נזקיו, על המזיק לשפות את צד ג’ על כל נזק שהוכח כדין חברת ביטוח אשר טעתה בקביעת דגם הרכב המבוטח אינה יכולה לדרוש מהמבוטח תוספת פרמיה ובפרט במקרה בו הפוליסה עומדת להסתיים ולא אירע מקרה הביטוח

צד ג’ התובע את נזקיו מחברת הביטוח של המזיק עוד בטרם תיקן את הנזקים זכאי לקבל מחברת הביטוח את הפיצוי על הנזקים. חברת הביטוח יכולה להפחית את סכום המע”מ בלבד, במקרה בו מגיעה לחברת הביטוח תביעה מצד ג’ והמבוטח לא הודיע לחברת הביטוח על אודות המקרה, על חברת הביטוח להודיע למבוטח בדואר רשום על תביעת צד ג’. ‘ובמידה ולא התקבלה התנגדות המבוטח תוך 30 ימים על חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח לצד ג’

תשלום תגמולי ביטוח עקב אובדן גמור מחמת גניבה

גובה התגמולים יחושב בהתאם לערך הרכב על פי מחירון מקובל במועד הגניבה ולא במועד תשלום התביעה. על חברת הביטוח למסור את חוו”ד השמאי מטעמה לעיונו של המבוטח על פי דרישתו. המבוטח רשאי להביא חוו”ד שמאי מטעמו. במידה וחברת הביטוח אינה מקבלת את עמדת השמאי מטעם המבוטח רשאי המבוטח להגיש ערעור לועדת ערר מטעם משרד התחבורה. לערר יש לצרף את חות הדעת וכן תצלומי רכב מקוריים ומסמך אשר יפרט את ההבדלים בין חוות הדעת על סוכן ביטוח המקבל כספים מחברת הביטוח עבור מבוטחו להעביר את הכספים למבוטח במהירות הראויה בנסיבות הענין ולא לעכבם אצלו, וזאת בפרט לנוכח יחסי האמון המיוחדים השוררים בין סוכן הביטוח לבין המבוטח

עורך דין אזרחי - עו"ד ליבוביץ

הסכם מייסדים
הסכם מייסדים
ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך
פירוק שיתוף במקרקעין
פירוק שיתוף במקרקעין
עורך דין אזרחי
עורך דין אזרחי
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם