לפי סעיף 20 לחוק החברות חברה יכולה לשנות את תקנון החברה על פי החלטה באסיפה כללית שהתקבלה ברוב רגיל אלא אם כן קבועה הוראה בדבר רוב אחר בתקנון החברה.

יש להמציא לרשם החברות פרוטוקול האסיפה במסגרתו הוחלט על שינוי התקנון, מאומת ע”י עו”ד במסגרתו אישור כי ההחלטות התקבלו על פי ובהתאם לתקנון החברה, כי נוכח מנין חוקי.

יש לדווח לרשם החברות תוך 14 ימים ממועד שינוי תקנון החברה.

כמה זמן טיפול בשינוי תקנון החברה

משך זמן הטיפול של רשם החברות בבקשות לשינוי תקנון הינו כ- 45 ימי עסקים ממועד קבלת המסמכים במשרדי רשם החברות.

יחד עם זאת, שינוי הוראות בתקנון החברה (שאינן שינוי שם החברה או שינוי מטרות החברה) תקף החל מהמועד שנקבע בהחלטה של אסיפה כללית של החברה אשר התכנסה ודנה על שינוי תקנון חברה.

ייעוץ ושירות משפטי בתחום הפירוק חברה:

פירוק חברה מרצון

רישום והקמת חברה