צוואה בעדים

על פי חוק הירושה קיימות 4 סוגי צוואות: 1 – צוואה בעדים – 2 – צוואה בכתב יד – 3. צוואה בפני רשות – 4 – צוואה בעל פה

האמור להלן מתייחס לעריכת צוואה בעדים – סוג הצוואה הנפוץ כיום. צוואה בעדים תהיה בכתב (מעבד תמלילים), תצויין בתאריך חתימתה. צוואה בעדים תיחתם ע”י המצווה בפני 2 עדים בגירים (מגיל 18 שנה) לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד (של חתימת הצוואה ע”י המצווה) בחתימת ידם על גבי הצוואה כי המצווה הצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו וחתם עליה בפני שניהם יחד ובאותו מעמד. קטין או פסול דין (דוגמת חסוי) לא יכולים לשמש כעדים לצוואה. יש לדאוג כי העדים לא יהיו קרוביו של המצווה ו/או הנהנים על פי צוואתו.

תנאים לביטול ופסילה צוואה בעדים

  • יש להקפיד כי הנהנים על פי הצוואה בעדים לא יהיו מעורבים בעשיית הצוואה ו/או יעשו דבר אשר עלול להתפרש כהשפעה בלתי הוגנת על המצווה. דבר אשר עלול להביא לאי קיומה של הצוואה ופסילתה.
  • רצוי לערוך תרשומת נלווית אשר תעיד על מצבו הפיסי והמנטאלי של המצווה בעת עריכת הצוואה (לרבות צילום וידאו, תיעוד רפואי) על מנת לשלול ולהדוף טענות בדבר אי כושרו (פיזי/מנטאלי) של המצווה לעשות ו/או להבחין מהי טיבה של הצוואה.
  • צוואה שנעשתה ע”י קטין או ע”י מי שהוכרז פסול דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה.
  • הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה.
  • הוראת צוואה בעדים שלא ניתן להבין מתוכה למי ציווה המצווה ו/או מה ציווה או שלא ניתן להבין משמעותה – בטלה.
  • התחייבות של אדם לעשות צוואה, או לשנותה או לבטלה אינה תופסת.
  • הוראה בצוואה השוללת או המגבילה את זכות המצווה לשנות את צוואתו או לבטלה – בטלה.
  • אין הצוואה נעשית אלא ע”י המצווה עצמו, לפיכך הוראת צוואה התולה את תוקפה ברצונו של אדם אחר אשר איננו המצווה – בטלה. אין המצווה יכול למסור לאחר את קביעת האדם שיזכה מן העזבון או את קביעת החלק היחסי שאדם יזכה בו מן העזבון.
  • הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – בטלה.
  • הוראת צוואה בעדים המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראות צוואה המזכות בן זוגו של אחד מאלה – בטלה.

צוואה בעדים – הוראות המצווה

המצווה רשאי בכל עת לבטל ו/או לשנות את צוואתו. בין עם ע”י ביטול מפורש ובין אם ע”י השמדתה. השמיד המצווה את הצוואה – חזקה שהתכוון לבטלה. צוואה חדשה, אף אם לא צויין בה במפורש כי היא מבטלת צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת. וזאת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת. זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת. ניתן לקבוע הוראות שונות בצוואה. לרבות צוואה בעדים עם תנאי מפסיק (קרי שיורש יחדל מלזכות בהתקיים תנאי או בהגיע מועד מסויים. צוואה עם תנאי דוחה (דהיינו שיורש יזכה בהתקיים תנאי או בהגיע מועד מסויים), מתן הוראות ליורש בנוגע לחלק שקיבל וכיו”ב. במידה והמצווה ציווה למספר יורשים ולא קבע את אופן החלוקה ביניהם – יחלקו בשווה.

הוראות יורש אחר יורש

ניתן לקבוע בצוואה הוראות של יורש אחר יורש (לדוגמא: במות המצווה יעבור הרכוש לבן הזוג ולאחר פטירת בן הזוג יעבור הרכוש לילדים) או יורש במקום יורש (דוגמא: המצווה מוריש/ה את הרכוש לבן הזוג ובמידה ובן הזוג לא יהיה בחיים במות המצווה יירשו הילדים). רצוי לקבוע בצוואה הוראות מתאימות אשר “יכסו” את כל האפשרויות והמצבים העלולים להתרחש (מות אחד היורשים ח”ו לפני המצווה וכיו”ב). רכוש אשר לא נקבעה לגביו הוראה בצוואה – יחולק בהתאם לירושה על פי דין.

במידה ואחד היורשים נפטר לפני המצווה ולא נקבע בצוואה מה ייעשה במצב זה, אזי אם בשעת מות המצווה נשארו צאצאים לאותו זוכה שנפטר – יזכו הם על פי כללי הירושה לפי דין. בכל מקרה אחר – הוראת הצוואה לטובת אותו זוכה שנפטר לפני המצווה מתבטלת. במידה והמנוח/ה לא ערכו צוואה אזי הירושה מתחלקת על פי דין, דהיינו יש להגיש בקשה למתן צו ירושה. בעת עריכת צוואה בעדים מומלץ להסתייע ולשכור את שירותיו של עורך דין הבקי בתחום אשר ידאג לעריכת הצוואה על פי הדרישות הפורמליות בחוק הירושה. עובדה אשר תסייע לקיום הצוואה ולקיום רצונו/ה האחרון של המוריש.

מאמרים בדיני ירושה

ביטול צו ירושה
ביטול צו ירושה
צוואות
הסתלקות מירושה
ייצוג בסכסוכי ירושה
סכסוכי ירושה
דיני ירושה וצוואה
דיני ירושה וצוואה
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם