מינוי אפוטרופוס

?מיהו אפוטרופוס

אפוטרופוס מתמנה על גופו ו/או רכושו של אדם אשר אינו יכול לדאוג לענייניו ולצרכיו (הגופניים ו/או הרכושיים), כאשר מטרת המינוי הינה הגנה על אותו אדם המוגדר בחוק “חסוי”. הורים הינם אפוטרופסים טבעיים של ילדיהם על פי חוק ואין צורך בהגשת בקשה ו/או מתן צו מינוי. מינוי אפוטרופוס נדרש לקטינים או לפסולי דין או לכאלו אשר אינם יכולים לדאוג לענייניהם בכוחות עצמם

מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט

במידה וחלילה ההורים אינם בחיים ונותרו ילדים קטינים יש למנות אפוטרופוס אשר ידאג לענייניהם. החוק מאפשר מינוי אפוטרופוס לפסולי דין – דהיינו אנשים אשר מפאת מחלת נפש או ליקוי שכלי אינם יכולים לדאוג לענייניהם, או אז בית המשפט, במידה והשתכנע, יכול להכריז עליהם פסולי דין ולהורות על מינוי אפוטרופוס אשר ידאג לענייניהם.

לבית המשפט אף סמכות על פי חוק למנות אפוטרופוס למי שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או חלקם. מינוי אפוטרופוס יכול שיהיה כללי, לגוף ולרכוש, או ספציפי (לגוף או לרכוש). מינוי אפוטרופוס יכול להיות זמני או קבוע, לפעולה מסויימת או בכלל. בקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת לבית משפט לענייני משפחה ע”י בן הזוג או קרוב או על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה.

כיצד מגישים בקשה למינוי אפוטרופוס?

לעיתים, במקרה בו מוגשת בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה, ובין היורשים נכללים קטינים / פסולי דין יתנה בית המשפט את מתן צו הירושה או צו קיום הצוואה במינוי אפוטרופוס לקטין או פסול הדין. את הבקשה למינוי אפוטרופוס יש להגיש בכתב, בצירוף תצהיר מאומת כדין בפני עו”ד המאשש את העובדות הכלולות בבקשה. לבקשה יש לצרף אסמכתאות רפואיות וכן תסקיר עובדת סוציאלית. יש לציין בבקשה למינוי אפוטרופוס את זהות האפוטרופוס המוצע, וכן יש לצרף לבקשה למינוי אפוטרופוס את הסכמת המועמד לתפקיד. רצוי לצרף לבקשה את הסכמת הקרובים מדרגה ראשונה.

על בית המשפט לשמוע את עמדת החסוי בדבר הבקשה למינוי אפוטרופוס, אם החסוי מסוגל להבין וניתן לברר את עמדתו. אפוטרופוס של קטין חייב לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן חייב הוא בשמירת נכסי הקטין, ניהולם ופיתוחם; הוא רשאי להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו והוא מוסמך לייצגו; והכל אם לא הגביל בית המשפט את תפקידי האפוטרופוס. והוא הדין בשינויים המחוייבים, באפוטרופוס של פסול-דין.

אפוטרופוס שאינו של קטין או של פסול-דין חייב לדאוג לענינים שנמסרו לו על-ידי בית המשפט. בית המשפט יכול למנות קרוב משפחה כאפוטרופוס על החסוי, ברם אם מצא שטובת החסוי מחייבת מינוי אפוטרופוס שאינו בן משפחה, בית המשפט אינו מחוייב למנות קרוב משפחה, אלא ניתן למנות גורם חיצוני אחר, יחיד או תאגיד או את האפוטרופוס הכללי.

לאחר הגשת הבקשה על נספחיה לבית המשפט יש להמציא עותקים מהבקשה לאפוטרופוס הכללי ולמשרד הרווחה על מנת שיעבירו את תגובותיהם לבקשה. במקרה בו נדרש מינוי דחוף של אפוטרופוס (לדוגמא שעה שנדרשת הסכמה לניתוח דחוף) ניתן להגיש בקשה דחופה למינוי אפוטרופוס לגוף. במקרה כזה הבקשה מועברת לעיון שופט תורן, אשר מוסמך ליתן צו זמני או אפילו קבוע באופן מיידי.

האפוטרופוס אינו מחוייב לדאוג למזונותיו של החסוי, אלא לדאוג לענייניו מתוך מסת הנכסים השייכת לחסוי. בית המשפט רשאי, בכל עת, לבקשתו של האפוטרופוס או של היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו או של צד מעוניין ואף מיוזמתו הוא, לתת לאפוטרופוס הוראות בכל עניין הנוגע למילוי תפקידו; וכן רשאי בית המשפט, לבקשת האפוטרופוס, לאשר פעולה שעשה.

האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו, למעט הפעולות להלן בהן נדרש אישור מוקדם של בית המשפט:

  1. העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה
  2. השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה
  3. פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על-פי חוק
  4. נתינת מתנות זולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין
  5. נתינת ערבות
  6. פעולה אחרת שבית המשפט קבע, בצו המינוי או לאחר מכן, כטעונה אישור כאמור

לאחר מינויו, על האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי פרטה דהיינו דו”ח המפרט את רכוש החסוי וכן דו”חות שנתיים המפרטים את הפעילות אשר בוצעה ברכוש ובכספי החסוי. משרדנו מתמחה בהגשת בקשות למינוי אפוטרופוס, קבלת צווי המינוי, ליווי האפוטרופוס והדרכתו בכל הנוגע לביצוע תפקידיו והדיווחים שעליו להגיש לאפוטרופוס הכללי.

דיני ירושה וצוואה

ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח לבנק
ייפוי כוח לבנק
כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף
יפוי כח נוטריוני
אימות חתימה נוטריוני
אימות חתימה נוטריוני
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם