סקירה על ביטוחי רכב

ביטוח חובה

כל בעל רכב חייב לבטח את רכבו בביטוח חובה. ביטוח זה הכרחי, כאשר הכיסוי הינו בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל”ה-1975 הידוע בכינוי -“הפלת”ד”

ביטוח החובה מכסה למעשה נזקים אשר נגרמו לגופו של אדם אשר נפגע בתאונת דרכים. הנזקים אותם ניתן לתבוע הינם בין השאר הוצאות טיפול ואישפוז, שיקום, אבדן הכנסה, עזרת צד ג’, נזק נפשי, כאב וסבל וכיו”ב.

התביעה מתאפשרת אם לנפגע נגרם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי, בין בנסיעת הרכב ובין בעמידתו.

 • רכב מוגדר על פי הפלת”ד כרכב הנע בכח מכני על פני הקרקע ועיקר יעודו לשמש לתחבורה יבשתית לרבות רכב שנגרר או נתמך.
 • תאונת דרכים מוגדרת בחוק כמאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה. התפוצצות או התלקחות של רכב תיחשב כתאונת דרכים כאשר אירעו בשל רכיב של הרכב או חומר אחר החיוני לכושר נסיעתו של הרכב, אף אם אירעו מחוץ לרכב.
 • שימוש ברכב מנועי מוגדר בחוק בין השאר כנסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול או תיקון דרך ברכב אשר נעשה בידי הנהג/משתמש, היתדרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה.

הכיסוי חל ובתוקף בכל מקום ולאו דווקא בדרך ציבורית. נזק גוף מוגדר בין השאר כמוות, מחלה או פגיעה או ליקוי גופני או שכלי לרבות בפגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאיברי הגוף. על פי הפלת”ד עגלת נכים, כסא גלגלים, מדרגות נעות אינם בגדר רכב מנועי ועל כן נפגע אדם אשר עשה שימוש באחד מאלה או נפגע מאחד מאלה לא תחול הפוליסה במקרה כגון זה. הכיסוי הביטוחי חל רק בתחומי המדינה ואינו מכסה נזקי גוף שנגרמו בתאונת דרכים אשר אירעה מחוץ לגבולות המדינה. האחריות על פי חוק הינה מוחלטת, דהיינו גם כאשר הנפגע גרם להתרחשות התאונה הוא יהיה זכאי לקבל פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה.

קיימים חריגים לפיצוי ובין השאר המקרים הבאים:

 • טעינה או פריקה של מטען כשהרכב עומד
 • טיפול של אדם ברכב במסגרת עבודתו (לדוגמא מוסכניק המטפל ברכב)
 • אם התאונה אירעה עקב פעולת איבה כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש”ל-1970
 • מעשה אשר נעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, כאשר הנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא ע”י השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי
 • מי שגרם לתאונה במתכוון
 • מי שנהג ברכב תוך הפרת החוק לתיקון דיני העונשין (שימוש ברכב ללא רשות), תשכ”ד-1964 וכן מי שהיה מצוי ברכב ביודעו כי נוהגים בו כאמור ללא רשות
 • מי שנהג ברכב כאשר אין לו רישיון לנהוג ברכב (למעט אם פקע הרישיון מחמת אי תשלום אגרה)
 • מי שהרכב שימש לו או סייע בידו לעשיית פשע
 • מי שנהג ברכב ללא ביטוח או שהביטוח לא כיסה את שימושו ברכב
 • בתאונה בה מעורבים מס’ כלי רכב תחול על כל נוהג האחריות לנזקי גוף על מי שנסע ברכב שלו
 • אם נפגע אדם מחוץ לכלי רכב ע”י רכבים שונים – הנוהגים יהיו חייבים כלפיו יחד ולחוד וישאו בתשלום הפיצוי בחלקים שווים ביניהם

 

 • תשלום תכוף – נפגע בתאונה דרכים כאמור רשאי לדרוש בכתב ממי שחייב בפיצויים על פי הפלת”ד תשלום תכוף אשר מטרתו הינה מעין “עזרה ראשונה” ותמיכה כספית עד להכרעה הסופית בגובה הפיצוי הכספי המגיע לנפגע. החייב בתשלום ישלם תוך 60 ימים ממועד דרישת הנפגע תשלומים אשר יכסו הוצאות אותן הוציא החייב לצורך ריפויו, לרבות הוצאות אישפוז בבי”ח. כן ישולמו תשלומים חודשיים שיהיה בהם כדי לספק את צרכי הריפוי של הנפגע ואת צרכי מחייתו ומחיית בני משפחתו שפרנסתם עליו.
 • ייחוד העילה – סעיף 8 לחוק קובע כי מי שתאונת דרכים מקנה לו זכות תביעה על פי הפלת”ד אינו יכול לתבוע את נזקיו מכח פקודת הנזיקין או מכח כל חוק אחר אלא הוא מחוייב לתבוע מכח הפל”ת.
 • חריג – כאשר אדם נפגע בתאונה אשר נגרמה במתכוון זכאי הנפגע לתבוע מכח פקודת הנזיקין.

ביטוח רכב צד שלישי

ביטוח צד שלישי הוא ביטוח רשות אשר נועד לכסות את חבותו של המבוטח והמוטבים על פי הפוליסה בשל נזקים שייגרמו לרכושו של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בעת תקופת הביטוח. חברת הביטוח אינה אחראית לפצות את הנזק לרכוש אשר נגרם לרכבו של המבוטח כתוצאה מהתאונה.

גבול האחריות של חברת הביטוח מוגבל לסכומים הנקובים בתוספת לפוליסה (רשימה), ועל כן יש לוודא כי גובה הכיסוי אכן תואם את צרכי המבוטח במקרה של פגיעה לדוגמא במכונית יוקרה. במקרה בו נפגע הרכב ע”י רכב צד שלישי, על בעל הרכב הנפגע להגיש תביעה לחברת הביטוח אשר מבטחת את הרכב הפוגע בביטוח צד שלישי.

לעיתים המבוטחים נעזרים בסוכני ביטוח לשם הגשת התביעה (אין זה מחובתם של סוכני הביטוח כלפי המבוטח). לתביעה יש לצרף לרוב תיאור של התאונה, אסמכתאות ועלויות של תיקון הנזק, אישור אי הגשת תביעה לחברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב הנפגע וכיו”ב. הניסיון מלמד כי הסתייעות בעורך דין כבר בשלב הראשוני של משלוח הדרישה למבטחת הרכב הפוגע מסייעת בזירוז הטיפול וקבלת הפיצוי המקסימלי. משרדנו מסייע בהגשת תביעות נגד מבטחות הרכבים הפוגעים.

ביטוח מקיף

ביטוח מקיף הינו ביטוח רשות. ביטוח זה מכסה נזקים אשר נגרמו לרכב המבוטח עקב תאונה או גניבה. סכום תגמולי הביטוח במקרה של אובדן מוחלט (תאונה או גניבה) נקבע על פי מנגנון הנקוב בפוליסה (כגון הפחתות בגין קילומטראז’ גבוה מהממוצע, מס’ בעלויות וכיו”ב). חובה לקרוא היטב את התנאים המצויינים בתוספת לפוליסה (הרשימה לפוליסה) ולוודא כי הנכם עומדים בכל התנאים המוקדמים לתקפותה של הפוליסה, כגון הגנות הנדרשות ברכב על מנת שהפוליסה תכסה נזק אשר נגרם כתוצאה מגניבת הרכב וכיו”ב.

בחיקוקים הרלבנטיים נקבעו הוראות מסויימות אשר תפקידן להגן על המבטחים. כך מחוייבות חברות הביטוח להבליט ולהדגיש בפוליסה וברשימה המצורפת לה כל תנאי המחריג את הכיסוי הביטוחי, דהיינו תנאי המחריג את הכיסוי הביטוחי לא די שיהיה רשום בגופן רגיל הזהה לטקסט הרגיל אלא יש להבליטו באמצעות צבע אחר או בהבלטה אחרת, וזאת על מנת להביא לידיעת המבוטח את התנאי המוקדם לתחולת הביטוח.

לעיתים בעל רכב אשר רכבו מבוטח בביטוח מקיף, ואשר רכבו נפגע ע”י רכב צד ג’ בתאונה שנגרמה באשמת צד ג’ אינו מעוניין להפעיל את פוליסת הביטוח שלו מאחר וסכום ההשתתפות העצמית גבוה או מאחר והפעלת פוליסת המקיף תמנע מהמבוטח את הנחת היעדר התביעות בעת חידוש הפוליסה. במקרים כגון אלו מוצע לתבוע את חברת הביטוח של הצד השלישי.

שירותי נוטריון - עו"ד ליבוביץ

שירותי נוטריון
עורך דין ירושה
פתיחת חשבון בנק לחברה
שירותי נוטריון
תהליך הפקת תרגום נוטריוני
חתימת נוטריון
כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף
יפוי כח נוטריוני
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם