כפל קנס, תוספת פיגורים, עיקולים – מה ניתן לעשות?

הסבת דו”ח – עם קבלת הדו”ח יש לבחון האם במועד ביצוע העבירה כמפורט בדו”ח הרכב אכן היה בבעלות מקבל הדו”ח.

כמו כן יש לבדוק האם מקבל הדו”ח נהג בפועל ברכב בעת ביצוע העבירה. במידה ובמועד ביצוע העבירה הרכב היה בבעלות אדם או גוף אחר או שהנוהג ברכב במועד ביצוע העבירה הנקובה בדו”ח אינו מקבל הדו”ח ניתן לבקש לבצע הסבה של הדו”ח על שם מי שנהג בפועל בעת ביצוע העבירה הנקובה בדו”ח. ההסבה נעשית באמצעות תצהיר מאומת כדין.

התיישנות

על הרשות המקומית/עירייה לשלוח את הדו”ח באמצעות דואר רשום לכתובת בעל הרכב וזאת לא יאוחר תוך 12 חודשים ממועד ביצוע העבירה. במידה והדו”ח לא נשלח כאמור מתיישנת העבירה ולא ניתן לפעול לגביית הקנס שהוא למעשה העונש בגין העבירה.

העונש עצמו דהיינו הקנס עצמו מתיישן אף הוא לאחר 3 שנים מהמועד בו הפך הקנס לחלוט. הקנס נחשב לחלוט לאחר 90 ימים לאחר משלוח הדו”ח לכתובת מבצע העבירה. במידה וחלפה תקופת 3 השנים מהמועד בו הדו”ח הפך חלוט הרשות המקומית/עירייה מנועה מלגבות את סכום החוב והיא אינה רשאית לנקוט בהליכי גבייה כלשהם.

עמדת הרשויות המקומיות/עיריות הינה כי משלוח מכתבי דרישה במהלך התקופה הנ”ל עוצרת את מירוץ ההתיישנות. מכל מקום נטל ההוכחה הינו על הרשות המקומית/העירייה להוכיח כי מכתבי דרישה מעין אלו נשלחו בדואר רשום לכתובת בעל הרכב. יש לדרוש את האישורים המקוריים המעידים על משלוח מכתבי הדרישה בדואר רשום.

בקשה לביטול קנס

ניתן להגיש בקשה מנומקת לתובע העירוני מטעם הרשות המקומית לביטול דו”ח החנייה. לתובע יש סמכות לבטל את דו”ח החניה בין היתר מן הטעמים הבאים:

  • הרכב חנה במקום אסור עקב תקלה טכנית
  • הדו”ח ניתן לאדם אשר הוביל חולה למתקן רפואי או ממנו
  • במקרה שלא התקבלה הודעת תשלום קנס לכתובת המגורים
  • מקרים נוספים לפי שיקול דעת התובע העירוני

תוספת פיגורים

מנגנון כפל הקנס אשר היה קיים בעבר במידה והסכום הנקוב בדו”ח לא שולם במועד בוטל ועבר מן העולם. כיום, במידה ולא שולם הקנס תוך 90 ימים ממועד קבלת הודעת תשלום הקנס, מתווסף לסכום הקנס רכיב של ריבית פיגורים בשיעור של 50% מגובה הקנס. לאחר כל 6 חודשים, במידה שהקנס לא משולם, מתווסף רכיב של ריבית פיגורים בשיעור של 5% על סכום הקנס.

הליכי גבייה

הרשות המקומית פועלת מכח פקודת המיסים-גבייה והיא רשאית לנקוט בהליכים לגביית החוב לרבות עיקול רכב, עיקולים בבנקים וכיו”ב. העיקולים מוגבלים עד לסכום גובה יתרת החוב.

הרשות המקומית/עירייה אינה יכולה לעקל רכב או רכוש השייך לאדם אחר שאינו מקבל הדו”ח. על פי פסק דין של בית המשפט המחוזי בת”א העירייה אינה רשאית להוסיף לסכום החוב רכיב של הוצאות גבייה.

איך חברה מתפרקת?

מהו תרגום נוטריוני?