זכויות עובדים בפשיטת רגל

החוק המסדיר את זכויות העובדים במקרה של פשיטת רגל הינו בין השאר חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ”ה-1995. (להלן:”החוק”) פרק ח’ סעיפים 180-194 מסדירים את ביטוח זכויות העובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד. עובד שכיר אשר מעבידו פשט את הרגל או שהחברה בה עבד התפרקה מחמת חדלות פרעון זכאי לתשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורים אשר המעביד נותר חייב לו. תשלום הגמלה מבוצע ע”י המוסד לביטוח לאומי ישירות לעובד. עובד אשר מעבידו לא הפקיד את הסכומים אותם היה אמור להפקיד לקופת גמל זכאי לכך שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד עבורו כספים לקופת הגמל.

הזכאים לקבלת הגמלה

עובד שכיר שמעבידו פשט את הרגל או עובד שכיר שניתן נגד מעבידו צו פירוק (במקרה והמעביד הינו חברה בע”מ או תאגיד אחר) – עובד עצמאי או בעל שליטה בחברה אינו זכאי לקבלת הגמלה במידה והעובד נפטר טרם תשלום הגמלה – זכאים שאיריו לגמלה (סעיף 191 לחוק) קופת הגמל אף היא זכאית לקבלת גימלה במידה ואכן קיים חוב של המעביד לקופת הגמל שהעובד מבוטח בה.

תנאי הזכאות לגימלה

הזכות לקבלת הגמלה נוצרת בקרות אחד מן המקרים הבאים:

 • ** נגד המעביד ניתן צו המכריז עליו פושט רגל
 • ** אם נפטר המעביד, ניתן צו ניהול העיזבון בפשיטת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל
 • ** ניתן צו פירוק לחברה בה מועסק העובד או לשותפות או אגודה עותמאנית
 • ** ניתן צו לפירוק שותפות לפי פקודת השותפויות
 • ** ניתן צו לפירוק אגודה שיתופית לפי פקודת האגודות השיתופיות
 • **  ניתן צו לפירוק עמותה על פי סעיף 49(4) לחוק העמותות
 • **  כפי שיפורט להלן יש להגיש תביעה לבעל התפקיד שמונה כנאמן או מפרק אשר צריך לאשר את התביעה

גובה הגימלה המקסימלית המגיעה לעובד/קופת הגמל

שכר עבודה

** סכום הגימלה המקסימלי אותו זכאי העובד לקבל הינו בשיעור שלא יעלה על גובה השכר הממוצע במשק במכפלה של 10 לגבי כל עובד.

דהיינו, נכון לשנת 2005 השכר הממוצע במשק הינו 6,964 ש”ח, ועל כן הגימלה המקסימלית לה יהיה זכאי העובד הינה בסך של 69,640 ש”ח.

במידה וסכום התביעה גבוה מסכום הגימלה המקסימלית על פי החוק אזי על פי הוראת סעיף 187 לחוק תיזקף תחילה הגימלה המגיעה לעובד בגין חוב שכר עבודה, והיתרה תיזקף על חשבון חוב פיצויי פיטורים.

מסכום הגימלה שיאושר ינוכו סכומים המתחייבים על פי חוק כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות (סעיף 188 לחוק).

לסכום הגימלה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית ממועד היווצרות החוב ועד למועד תשלום הגימלה בפועל לעובד ע”י המוסד לביטוח לאומי.

* סכום הגימלה המקסימלי אותו זכאית קופת הגמל לקבל הינו בסכום אשר לא יעלה על מכפלת השכר הממוצע במשק לגבי כל עובד.

במידה וחוב המעביד לקופת גמל עלה על סכום הגימלה המקסימלית על פי החוק תיזקף הגימלה המגיעה לקופת הגמל לטובת החובות המפורטים להלן ולפי סדר העדיפות הבא:

1. ביטוח פנסיה מכח הסכם קיבוצי

2. ביטוח פנסיה מכח הסכם אחר

3. ביטוח בריאות

4. קופת תגמולים

5. כל מטרה אחרת

מרכיבי השכר לצורך חישוב הגימלה

 • ** שכר עבודה – דהיינו משכורת בסיס, שעות נוספות, מענקים, משכורת 13 אחרונה, בונוסים, תוספות וכיו”ב. שכר העבודה אשר יילקח בחשבון בעת חישוב הגימלה לא יפחת משכר המינימום.
 • ** הודעה מוקדמת – על פי הקבוע בחוק
 • ** דמי הבראה – תשלום עבור מקסימום שנתיים אחרונות
 • ** פדיון חופשה – תשלום ימי החופשה שלא נוצלו ע”י העובד עד למקסימום ימי החופשה הניתנים לצבירה על פי חוק חופשה שנתית
 • — ביגוד – הסכום אשר לא שולם לעובד בגין השנה האחרונה

תשלומים אחרים המצויינים בתלוש בשכר כגון: הוצאות רכב, הוצאות טלפון וכיו”ב לא יובאו בחשבון לצורך חישוב סכום הגימלה.

פיצויי פיטורים

אם העובד לא היה מבוטח בקופת גמל/ביטוח מנהלים המכסה לו את סכום פיצויי הפיטורים להם הינו זכאי, המוסד לביטוח לאומי ישלם לעובד ו/או ישלים את הסכומים החסרים בגין פיצויי פיטורים.

חישוב הסכומים יהיה בכפוף להוראות חוק פיצויי פיטורים או להוראות הסכם קיבוצי החל על העובד ולפי טובת העובד.

הרכיבים שיילקחו בחשבון בעת חישוב הגימלה בגין ו/או השלמת פיצויי הפיטורים הינם:

 • ** שכר עבודה אשר לא יפחת משכר המינימום
 • ** תוספות (יוקר, ותק, מקצועית, משפחה)
 • **  רכיבים אחרים שיש לקחתם בחשבון חישוב פיצויי פיטורים על פי החוק הרלווטי
 • חשוב מאוד !!!

על מנת לקבל את הסכומים המגיעים לעובדים, חובה בראש ובראשונה להגיש בקשה לפירוק החברה או לפשיטת רגל של המעביד לבית המשפט המוסמך.

ללא מתן צו פירוק העובדים לא יהיו זכאים להגיש תביעות ולקבל את המגיע להם מהביטוח הלאומי!

משרדנו מתמחה בייצוג קבוצות עובדים אשר נקלעו למצב בו החברה בה עבדו או המעסיק העצמאי נקלעו לקשיים ולחוסר יכולת לשלם את שכר העובדים ואת המגיע להם כמו פיצויים וזכויות סוציאליות נוספות. משרדנו מטפל בייצוג כולל של העובדים, הן בהכנה והגשת בקשת הפירוק לבית המשפט, ייצוג בדיון, ולאחר מכן הגשת תביעות החוב בשם העובדים למפרק על מנת שיאשר את הסכומים המגיעים לעובדים.

עריכת חוזים
עריכת חוזים
הליך פתיחה ורישום חברה
פירוק חברה מרצון
תרגום נוטריוני
תרגום נוטריוני
הקצאת מניות
הקצאת מניות
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם