הקמת עמותה

החוק הרלבנטי המסדיר את ענייני העמותות הינו חוק העמותות, התש”ם-1980 (להלן:”החוק”). רישום עמותה ייעשה לפחות ע”י 2 בני אדם, שהינם בני 18 שנה ומעלה או לחלופין תאגידים מוכרים לפי חוק. יש למלא טופס בקשה לרישום עמותה (על הטופס להיות מודפס) ובמסגרתו יש לפרט בין השאר את השם המוצע לעמותה, כתובת העמותה, מטרות העמותה.

שם העמותה

השם חייב למלא אחר ההוראות וההנחיות המפורטות בחוק ולנהלים אשר גובשו במשרדי רשם העמותות. להלן יובאו חלק מההנחיות לגבי השם המוצע:

* איסור לרשום עמותה בשם זהה או דומה עד כדי להטעות לשם של תאגיד אחר או לשם תאגיד שפורק או נמחק אם טרם חלפו שנתיים ממועד חיסולו

* איסור לרשום עמותה בשם העלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור/רגשותיו

* שם המורכב מראשי תיבות – יש לצרף את הפירוש המלא

* איסור לרשום עמותה בשם המבטא מטרה אחת כאשר בבקשה נכתב הקמה/הפעלה של מוסדות נוספים

* איסור לרשום עמותה בשם הנוגד את המטרות המיועדות לפעילות העמותה

* איסור לערבב בין אותיות/מילים בשפות שונות ואשר ירכיבו את שם העמותה. ניתן לרשום שם בשפה אחרת בנוסף לשם בעברית ובלבד שהשמות הנוספים יהיו תרגום מילולי מדוייק של השם בעברית

* איסור לרשום עמותה במילים/הברות שאין להם משמעות ידועה

* איסור לרשום עמותה חדשה בשמות המצביעים על בלעדיות או ארגון גג בעת שקיימות עמותות אחרות בתחומים זהים/דומים

* איסור לרשום עמותה בשם הכולל את המילה “עירוני” ללא המצאת אישור של שר הפנים

* איסור לרשום עמותה ששמה כולל את המילים “ממשלתי” או “ממלכתי” כאשר למדינה לא תהיה שליטה על העמותה

* איסור לרשום עמותה ששמה מכיל את המילים “אוניברסיטה”, “טכניון”, “מכון טכנולוגי”, “פקולטה”, “אקדמיה”, “בית ספר גבוה”, “מכללה אקדמית”, “השכלה גבוהה”, או “חינוך גבוה”, ללא אישור המועצה להשכלה גבוהה

* איסור לרשום עמותה שעניינה ספורט ואשר שמה כולל את המילים “איגוד” , “התאחדות” ללא המצאת אישור ממינהל הספורט במשרד החינוך התרבות והספורט

* בעת רישום בית כנסת קיים כעמותה יש להמציא פרוטוקול מהחלטת אסיפה כללית של מתפללי בית הכנסת אליה הוזמנו כל המתפללים, לרישום העמותה באמצעות חברי הועד הנבחר של ביהכנ”ס. כמו כן יש להוסיף לשם המוצע את שם הישוב בו מצוי בית הכנסת

* יש להשתמש במילה “עמותה” ולא “אגודה” או “חברה”

* אין לכלול בשם העמותה את המילה “סניף”

* אין לכלול בשם העמותה את המילה “ועד”

* על העמותה להשתמש בשם אשר אושר לה בתעודת הרישום במלואו, ללא קיצורים/השמטות וכן לכלול בסוף השם המלא את ראשי התיבות ע”ר (עמותה רשומה)

לאור האמור רצוי לציין בבקשה שמות חלופיים לשם המוצע על מנת למנוע את העיכוב ברישום.

כתובת העמותה

כתובת העמותה כוללת את שם הישוב, שם הרחוב, מס’ בית, מיקוד, פרטים אצל מאן דהוא העמותה נמצאת. כאשר המען איננו אצל אחד המייסדים או איננו מען של משרד אשר ישא את שם העמותה יש להמציא הסכמה בכתב של בעל המקום, והתחייבותו להעביר הודעה לרשם העמותו בדבר שינוי הכתובת. על פי חוק תוך 14 ימים מיום שינוי המען על העמותה להודיע לרשם העמותות אודות השינוי.

מטרות העמותה

יש לציין מה תהיינה מטרות העמותה המיידיות בטווח של השנה/שנים קרובות. אין להסתפק בתחומי הפעילות של העמותה בלבד. לאחר רישום העמותה, ניתן לשנות את מטרותיה באסיפה כללית ולהעביר את הפרוטוקול חתום ע”י 2 חברי הועד לאישור רשם העמותות.

1. על פי חוק נדרש כי מטרות העמותה תהיינה חוקיות, ולא תשמשנה מסווה לפעילות בלתי חוקית

2. על פי חוק נדרש כי מטרות העמותה לא תהיינה לצורכי חלוקת רווחים לחבריה

3. על פי חוק נדרש כי מטרות העמותה לא תשלולנה את קיומה של מדינת ישראל או אופיה הדמוקרטי

בבקשה לרישום עמותה שמטרותיה איסוף תרומות לצורך מתן טיפול רפואי מציל חיים, יש להמציא אישור רפואי בדבר המחלה ואישור החולה או אחד ההורים (אם החולה קטין), להקמת העמותה על פי השם והמטרות שצויינו בבקשה. בבקשה לרישום עמותה שמטרתה מימוש צוואה, יש לציין זאת במפורש בבקשה. יש לצרף עותק מהצוואה ולערוך את בקשת הרישום והתקנון בהתאם להוראות הצוואה. בבקשה לרישום עמותה שמטרתה הנצחה – יש לקבל את אישור המשפחה הקרובה. כאשר המטרות קשורות לפעילות צבאית, חיילים וכיו”ב יש לקבל את אישור הפצ”ר.

פרטי המייסדים

אם המייסדים בני-אדם (להבדיל מתאגידים) – יש לציין את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, שם האב, מס’ תעודת זהות, שנת לידה וכתובת מלאה.

אם המייסדים תאגידים – יש למיין שם מלא של התאגיד, סוג התאגיד, מספר רישום, כתובת התאגיד, אישור עו”ד של התאגיד בדבר הרשאים לחייבו בחתימותיהם, כי אלו אכן חתמו על בקשת הרישום והתקנון של העמותה, וכי התאגיד מוסמך להשתתף ביסוד עמותה בהתאם למסמכי היסוד שלו. מורשי החתימה יחתמו ליד פרטי התאגיד ויפרטו את שם הנציג שיופיע בשם התאגיד בעמותה בצירוף מספר זהותו וכתובתו. כמו כן יש לצרף פרוטוקול של התאגיד המאשר את ההחלטה להשתתף ביסוד עמותה.

תקנון העמותה

** לכל בקשה לרישום עמותה יש לצרף תקנון

התקנון מהווה למעשה חוזה בין העמותה לבין חבריה ובינם לבין עצמם בדומה לתקנון חברה. ניתן לאמץ את התקנון המצוי המפורסם בתוספת לחוק או לערוך תקנון מיוחד אשר יכלול הוראות שונות מהוראות התקנון המצוי, ובלבד שהוראותיו לא יעמדו בסתירה לאמור בחוק. במידה ובבקשה לרישום עמותה אין התייחסות לתקנון – יחולו הוראות התקנון המצוי. לכל תקנון (הן תקנון מצוי והן תקנון מיוחד) יש להוסיף 2 סעיפים האוסרים על חלוקת רווחים, טובות הנאה ורכוש העמותה לחבריה בעת פעילות העמותה ובעת פירוקה.

טפסים נלווים

** יש למלא את הבקשה לרישום עמותה כנדרש ולוודא כי על הבקשה יחתמו כל המייסדים בעצמם או באמצעות עו”ד מטעמם על פי יפוי כח שיצורף חבקשה

** על המייסדים לחתום אישית של ההצהרה בטופס הבקשה בפני עו”ד

** יש לצרף לבקשה תצהיר ערוך ומאומת כדין אשר יאמת ויתמוך בכל פרטיה. על התצהיר יחתמו כל המייסדים בפני עו”ד. בין השאר יצהירו המייסדים על נכונותם לייסד עמותה כמפורט בבקשה, על נכונותם לכהן כחברי ועד בעמותה, על הסכמתם למסירת מידע פלילי אודותם לרשם העמותות וכן יצהירו כי לא הורשעו בעבירה שיש עימה קלון

** יש לצרף לבקשה קבלה בגין תשלום אגרת הגשת הבקשה לרישום. את שובר התשלום ניתן לקבל במשרדי רשם העמותות ולשלם בבנק הדואר. נכון להיום סכום האגרה עומד עך סך 721 ₪ בתוספת 38 ₪ בגין הוצאות פרסום הרישום בעיתון הרשמי (רשומות). מייסדי עמותות שמחזורן השנתי אינו עולה על 300,000 ₪ ואשר לא תשלמנה שכר בכל צורה יכולים לצרף תצהיר מאומת כדין בפני עו”ד על כך, ולשלם סך של 360 ₪ בלבד (לא כולל הוצאות פרסום)

לאחר הגשת הבקשה על כל צרופותיה ונספחיה לרשם העמותות נבדקת הבקשה על פרטיה ונספחיה. אם הפרטים תקינים מודפסת תעודת רישום, ובעת חתימתה נוצרת למעשה העמותה ומהווה אישיות משפטית מרגע חתימת תעודתהרישום כאמור.

ייצוג משפטי מסחרי

עורך דין אזרחי
זכויות יוצרים
דיני תאגידים
דיני תאגידים
אכיפת פסקי חוץ
אכיפת פסקי חוץ
ייעוץ משפטי
ייעוץ משפטי
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם