הקמת סוכנות ביטוח

סוכן ו/או סוכני ביטוח המעוניינים להקים חברה בע”מ אשר עסקיה יהיו עסקי ביטוח. קודם להמצאת מסמכי רישום והקמת החברה לרשם החברות בדומה לחברות רגילות יש לעמוד במספר תנאים ולקבל אישור עקרוני.

הדרישות והמסמכים להקמת סוכנות ביטוח תאגיד

יש למלא טופס בקשה לרשיון לסוכן ביטוח תאגיד. בטופס יש למלא את שם החברה, לאיזה ענפי ביטוח מבוקש הרישיון, מיקום הסוכנות, סניפים נוספים, פרטים בדבר בעלי המניות, שמות המנהלים, שמות מנהלי העסקים שעיקר עיסוקם בניהול התאגיד. על הבקשה יש לחתום בפני עו”ד. כן יש לצרף את טופס הבקשה לרישום והקמת חברה ולסמן בטופס כי מטרת החברה היא לעסוק בעיסוקים שהותרו בתקנון החברה.

יש לצרף טיוטת תקנון החברה כאשר חובה לכלול את הסעיפים הבאים בתקנון:

  1. מטרה – תיווך לענייני ביטוח בכפוף להוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ”א-1981
  2. מבוא – למרות כל האמור בתקנון זה,החברה תתנהל על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ”א-1981, וכל חוק אחר שיבוא במקומו ובנוסף לו להסדרת הפיקוח על עסקי ביטוח וסוכנויות ביטוח והתקנות שהותקנו/יותקנו על פי חוקים אלה
  3. סעיף העברת מניות ומסירתן – למרות כל האמור בתקנון זה, לא ימכור ולא ימיר בעל מניות מניותיו לאחר והחברה לא תאשר העברת מניות כאמור, אלא אם ניתן היתר מראש ובכתב מהמפקח על הביטוח, למעט רכישת מניות מתאגיד השולט בחברה
  4. סעיף החלטות הדורשות אישור מיוחד – למרות כל האמור בתקנון זה, לא תתקבל החלטה לתיקון תקנון זה שיש בה כדי לפגוע בהוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח בדבר רישוי סוכן-תאגיד ובדבר החזקת אמצעי שליטה כדין
  5. סעיף מנהלי עסקים – למרות כל האמור בתקנון זה, מנהל העסקים של החברה יהיה מי שהתקיימו בו התנאים שנקבעו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח. החברה לא תמנה מנהל עסקים אם לא מתקיימים בו התנאים האמורים
  6. סעיף דוחות כספיים – למרות כל האמור בתקנון זה, החברה תערוך את הדין וחשבון הכספי והשנתי ותגיש אותו בהתאם להוראות סעיף 44 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח

כן יש לצרף תצהיר “חובות מנהל עסקים” חתום בפני עו”ד. על מנהל העסקים להיות בעל רשיון סוכן ביטוח מורשה, ועיסוקו העיקרי יהיה בניהול הסוכנות המבוקשת. מנהל העסקים יוכל לשמש בתפקיד זה בסוכנות ביטוח אחת בלבד.

במידה ומבוקש רשיון לענף חיים בלבד, ובכוונת הסוכנות לשווק ביטוחי בריאות יש למנות מנהל עסקים לענף תאונות. לבקשה יצורף אף תצהיר של בעלי מניות/מנהלים בהתאם לסעיף 32 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח.

כן יצורף תדפיס “הרשעות פליליות” ממשטרת ישראל עבור מנהלי העסקים ובעלי המניות בצירוף תצהיר על אי התנגדות להמצאת תדפיס כזה. במידה ובין בעלי המניות קיימות חברות יש לצרף תדפיסם עדכניים מרשם החברות אודות החברות ולצרף דיאגרמה של “עץ שליטה” תוך ציון אחוזי החזקת מניות שליטה ומניות רווחים. את הדיאגרמה שי לאמת בפני עו”ד. כן יש לצרף דוחות מבוקרים של החברה ל-3 השנים האחרונות .קודם להגשת הבקשה יש לשלם אגרה בסך של 1,476 ש”ח. יש לצרף אישור הפקדה הסכום לבקשה. ע”ג שובר התשלום יש לרשום את שם הסוכנות המבוקשת ומס’ הטלפון.

שם הסוכנות – התאגיד

שם הסוכנות יכלול את המילים הבאות: השם המבוקש + סוכנות לביטוח (2007) בע”מ. במידה ומנהל העסקים מחזיק ברישון ביטוח חיים או אלמנטרי בלבד יש להוסיף לאחר המילה “לביטוח” את המילים “חיים” או “כללי” לפני הענין.

הגשת המסמכים

את המסמכים יש להגיש ב -4  סטים מושלמים ונפרדים (מקור+3 עותקים) למחלקת סוכני ביטוח באגף שוק ההון ביטוח וחסכון. לאחר קבלת המסמכים ובדיקתם תובא הבקשה לדיון מקדים בפני הועדה.

לאחר דיוני הועדה ולאחר החלטת המפקח יומצא למבקש אישור לרשם החברות להסכמה לרישום החברה. לאחר רישום והקמת החברה ברשם החברות יש להמציא למחלקת סכוני הביטוח באגף שוק ההון ביטוח וחסכון את תעודת ההתאגדות של החברה, חוזי התקשרות עם חברות הביטוח עימן תעבוד הסוכנות, עותק מקורי של התקנון מאושר ע”י רשם החברות.

עוד מידע משפטי

אופן הגשת התנגדות לצוואה
דיני מקרקעין
פירוק חברה
פירוק חברה
הליך פתיחה ורישום חברה
פירוק חברה מרצון
שירותי משרד רשם החברות
שירותי משרד רשם החברות
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם