על מנת להעביר מניות בחברה פרטית יש לחתום על שטרי העברת מניות. על שטרי העברת המניות להיחתם ע”י מעביר המניות ומקבל המניות, וכן להוסיף חתימות של עדים לחתימות המעביר ומקבל המניות.

יש לציין את כמות המניות המועברת, ערך הנקוב של המניות, את פרטי מעביר המניות ופרטי מקבל המניות, וכמובן את פרטי החברה.

יש לדווח לרשם החברות אודות העברת המניות.

כיצד לדווח על העברת מניות

לצורך דיווח לרשם החברות אודות העברת מניות יש להכין טופס דיווח והודעה על העברת מניות, למלא את הפרטים הרלבנטיים בטופס כמו: שם החברה, מספרה, כתובתה, פרטי מעביר המניות, פרטי מקבל המניות, מספר מניות מועבר, ערך נקוב של המניה, סוג המניה וכיו”ב.

על ההודעה להיחתם ע”י נושא משרה בחברה, כאשר חתימתו תאומת ע”י עורך דין.

את הטופס המקורי יש להעביר פיזית לרשם החברות על מנת לבצע השינוי בפנקס החברות.