הגשת בקשה לצו ירושה

אדם אשר לא השאיר צוואה לפני מותו, עזבונו ונכסיו יחולקו בין יורשיו על פי דין. על מנת לחלק את נכסיו בין היורשים על פי דין יש צורך להגיש בקשה מאומתת בתצהיר למתן צו ירושה. הבקשה מוגשת לרשם לעניייני ירושה אשר באזור פעולתו היה מקום מושבו של המוריש במותו. במידה והמנוח הותיר אחריו צוואה יש להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה, והירושה תחולק על פי האמור בצוואה.

על פי סעיף 10 לחוק הירושה – יורשיו של אדם על פי דין הינם

  1. בן זוגו של המנוח בעת פטירתו
  2. ילדי המנוח וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם

במידה והמנוח הותיר אחריו בן זוג, אזי על פי חוק הירושה, בן הזוג יורש את המטלטלין של המנוח ואת מכוניתו, וכן מחצית מיתר נכסי העזבון, וזאת במידה והמנוח הותיר ילדים ו/או צאצאיהם או הורים. במידה והמנוח הותיר בנוסף לבן הזוג אחים ו/או הורי הורים וצאצאיהם, אזי יורש בן הזוג 2/3 מכלל העזבון, ושאר היורשים את יתרת העיזבון.

סעיף 12 לחוק הירושה

על פי סעיף 12 לחוק הירושה העדיפות בחלוקת הירושה הינה כדלקמן: ילדי המנוח, הורי המנוח, והורי הוריו (סבים/סבתות). חלוקת העיזבון בירושה על פי חוק הירושה הינה כדלקמן:ילדי המנוח חולקים בינהם בשווה, וכן חולקים הוריו שווה ביניהם וכן הורי הוריו חולקים בשווה ביניהם. לדוגמא: אדם הותיר לאחר מותו 3 ילדים (לא הותיר בן זוג), חולקים 3 ילדיו את הירושה בשווה, דהיינו כל ילד זוכה ב-1/3 מהירושה. במידה והמנוח הותיר גם בת זוג, בת הזוג יורשת 1/2 מעזבונו, ו-3 ילדיו יורשים כל אחד 1/3 מה-1/2 הנותר. על פי סעיף 14 לחוק הירושה במידה ואחד מילדיו של המנוח נפטר לפני פטירת המנוח, אזי היורשים על פי חוק הירושה הינם ילדיו של אותו הילד אשר נפטר, בחלקים שווים.

דהיינו, במידה והמנוח השאיר לאחר מותו 2 ילדים ו-2 נכדים מילד נוסף אשר נפטר זה מכבר לפני פטירת המנוח, הירושה תתחלק כדלקמן: 1/3 לכל אחד מ-2 ילדיו, ו-1/6 לכל אחד מ-2 נכדיו-בניו של ילדו השלישי. כל יורש, בטרם חולקה הירושה, יכול להסתלק מחלקו בירושה ע”י תצהיר הסתלקות ערוך ומאומת בפני עו”ד, במסגרתו מציין היורש כי הוא מסתלק מחלקו בירושה.

היורש המסתלק יכול לציין כי הוא מסתלק לטובת בן הזוג, ילד או אח של המנוח, או שלא לציין כלל לטובת מי הסתלק שאז חלקו בירושה יתחלק בין שאר היורשים. כאמור במידה והמנוח לא הותיר צוואה יש להגיש בקשה למתן צו ירושה. צו ירושה למעשה מצהיר על שמות היורשים על פי דין (חוק הירושה) ועל חלקו היחסי של כל אחד מהיורשים בעיזבון.

בקשה למתן צו ירושה

את הבקשה לצו ירושה יש להגיש כאמור לרשם לענייני ירושה אשר בתחום פעולתו היה מקום מושבו של המנוח בעת פטירתו. יש למלא כראוי את כל הפרטים בטופס הבקשה למתן צו ירושה. את הבקשה יש למלא ב-4 עותקים. את הבקשה לצו ירושה יש לאמת בתצהיר חתום לפני עו”ד.

לבקשה לצו ירושה יש לצרף את המסמכים הבאים

1. תעודת פטירה של המנוח
2. אישורי משלוח בדואר רשום של הודעות שנשלחו ליורשים על פי חוק הירושה בדבר הגשת הבקשה
3. יפוי כח חתום – במידה והמבקש מיוצג ע”י עורך דין
4. עותק מהקבלה בגין תשלום אגרת הבקשה והפרסום

ללא המסמכים המפורטים לעיל לא תתקבל ולא תטופל הבקשה לצו ירושה. הודעה על הגשת בקשה לצו ירושה מתפרסמת בעיתון יומי וברשומות. בפרסום תינתן אפשרות למי שרוצה להתנגד למתן צו הירושה להגיש את התנגדותו תוך 14 ימים מהפרסום או תוך תקופה ארוכה יותר שיקבע הרשם לענייני ירושה.

אגרת בקשה למתן צו ירושה ואגרת פרסום

בעת הגשת הבקשה לצו ירושה משלם המבקש את צו הירושה אגרת בקשה ואגרת פרסום. נכון להיום (2010) עלויות האגרה והפרסום הינן: אגרת בקשה לצו ירושה: סך של 461 ש”ח. אגרת פרסום: סך של 130 ש”ח. מגיש הבקשה לצו ירושה מחוייב לשלוח ליורשים האחרים על פי חוק הירושה הודעה בדבר הגשת הבקשה לצו ירושה בנוסח הקבוע בתקנות הירושה. משלוח ההודעות יהיה בדואר רשום.

לחלופין ניתן להסתפק בתצהיר של המבקש לפני עו”ד במסגרתו מצהיר מבקש צו הירושה כי הוא מסר אישית את ההודעות על הבקשה לצו הירושה לכל היורשים תוך צירוף דוגמת ההודעה שנמסרה ליורשים. כאשר מוגשת בקשה לצו ירושה, בודק הרשם לענייני ירושה האם מופקדת אצלו צוואה של המנוח. במידה ומוצא הרשם לענייני ירושה כי קיימת צוואה, שולח הרשם לענייני ירושה הודעה בדואר רשום ליורשים על פי הצוואה ולפיה הם הזוכים על פי הצוואה.

כן מיידע הרשם לענייני ירושה את הזוכים בדבר הגשת בקשה לצו ירושה ואת האפשרות הקיימת להם להגיש התנגדות למתן צו ירושה, מאחר וקיימת צוואה. במידה ולא מוגשת התנגדות, והדיון בבקשה לצו ירושה לא הועבר לבימ”ש, יתן הרשם לענייני ירושה צו ירושה על פי האמור בבקשה לצו ירושה. הרשם לענייני ירושה אך יכול ליתן צו ירושה חלקי כל זמן שנראה לו כי אין במתן צו הירושה החלקי כדי להשפיע על זכויות אשר טרם התבררו.

תיקון/ביטול צו הירושה

1. המבקש תיקון או ביטול של צו הירושה יגיש בקשה בכתב לרשם לענייני ירושה או לבימ”ש אשר נתן את צו הירושה.
2. על המבקש לציין בבקשה לתיקון צו הירושה את כתובות כל היורשים. העובדות הכלולות בבקשה יאומתו בתצהיר לפני עו”ד. לבקשה יש לצרף עותק מכל המסמכים הרלבנטיים וכן עותק מקבלה בגין תשלום אגרה.
3. הרשם לענייני ירושה או בית המשפט ישלח עותק מהבקשה לכל יורש שצויין בצו הירושה ויבקשו להשיב וליתן תגובתו לבקשה לביטול או תיקון צו הירושה תוך 14 ימים.
4. הרשם לענייני ירושה רשאי להורות על עיכוב ביצוע של כל החלטה שניתנה על ידו בקשר לחלוקת העיזבון, עד למתן החלטה אחרת בבקשה לביטול או תיקון צו הירושה.

מידע מקצועי
כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף
יפוי כח נוטריוני
דיני ירושה וצוואה
דיני ירושה וצוואה
ייצוג בסכסוכי ירושה
סכסוכי ירושה
עורך דין אזרחי
זכויות יוצרים
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם