הנחיות להגשת בקשה לפשיטת רגל

נתונים ומסמכים נדרשים להגשת בקשה לפשיטת רגל:

לרוב יש חשיבות לנקיטת הליכי פשיטת רגל והגשת בקשה לצו כינוס נכסים בהקדם וללא דיחוי, והכל מתוך מטרה לעכב את הליכי ההוצאה לפועל והליכים משפטיים אחרים הננקטים נגד החייב/ים.

על מנת להגיש בקשה מסודרת ומעודכנת במסגרת הליך פשיטת רגל יש צורך למלא את הבקשה וצרופותיה בדייקנות. לבקשה יש לצרף כתב ויתור על סודיות חתום ומאומת בפני עו”ד. כמו כן יש לצרף מסמכים המאמתים את אשר צויין בבקשה.

להלן תובא רשימה של הפרטים ו/או הנתונים ו/או המסמכים הנדרשים לשם תחילת הטיפול:

 • פרטים מלאים אודות החייב, וכן על ילדים קטינים ו/או בגירים הגרים עמו. בין השאר יש צורך בפרטים הבאים: מס’ זהות, שם משפחה, שם משפחה קודם, שם פרטי, שם פרטי קודם, שם האב, שנת לידה, מצב משפחתי, מס’ דרכון, כתובת מלאה (עיר, רחוב, מס’ בית, מיקוד) / טלפון
 • פירוט של החובות – שמות מלאים של הנושים, באי כוחם, כתובת מלאה של הנושים וב”כ, סכום החוב ביום היווצרו, סכום החוב ביום הגשת הבקשה, מאימתי קיים החוב, ממה נובע החוב, שעבודים קיימים להבטחת החוב
 • ערבויות שניתנו לנושים (שם הנושה, כתובת, טלפון, סיבה למתן הערבות, סכום הערבות בש”ח, תאריך החתימה על הערבות, זהות הנערב, כתובת הנערב, ערבים נוספים וכתובתם
 • ערבויות שניתנו לחייב (סכום ההלוואה, המלווה, תאריך מתן ההלוואה, שמות הערבים וכתובתם)
 • פירוט הוצאות חודשיות והוצאות מיוחדות בשנתיים האחרונות : שכר דירה, אחזקת בית (מים, חשמל , גז, ארנונה), מזון, הלבשה והנעלה, חינוך תרבות ובידור, מתנות ומענקים מעל 3,000 ₪ (יש לפרט שם המקבל וכתובת מלאה, תאריך ההענקה, הסכום והסיבה), משכנתא, תשלום חובות, נסיעות לחו”ל, כל הוצאה אחרת
 • פירוט תביעות תלויות ועומדות בבתי משפט (יש לצרף עותק מפסק הדין ואם טרם ניתן עותק מכתב התביעה), יש לציין באיזה בימ”ש, מס’ התיק, מי התובע, מהות ההליך, סכום החוב בש”ח
 • פירוט הליכי הוצל”פ – לציין שם הלשכה, מס’ התיק, הזוכה, סוג התיק (פס”ד או שיקים), סכום החוב נכון להגשת הבקשה
 • פירוט תביעות תלויות ועומדות שהוגשו על ידי החייב נגד אחרים. יש לצרף פס”ד או עותק מכתב התביעה אם טרם ניתן פסק דין. יש לציין באיזה בימ”ש, מס’ תיק, זהות הנתבע/ים, מהות ההליך, סכום החוב בש”ח
 • פירוט הליכי הוצל”פ שנפתחו על ידי החייבים בשנתיים האחרונות. יש לציין שם הלשכה, מס’ התיק, החייב/ים\ סוג התיק (פס”ד או שיקים), סכום החוב
 • פרטים על עיסוק והכנסות. יש לצרף משכורת של 3 חודשים אחרונים וטופס 106 או דו”ח אחרון למס הכנסה ודו”ח הכנסות והוצאות ל-12 החודשים האחרונים. בין השאר יש לציין פרטים אודות המקצוע, שכיר או עצמאי, שם מקום העבודה, כתובת מלאה כולל מיקוד, טלפון ופקס, תאריך תחילת עבודה, הכנסה חודשית ברוטו, הכנסה חודשית נטו, הטבות ותשלומים אחרים
 • הכנסות אחרות שלא מעיסוק במהלך 12 החודשים האחרונים (יש לצרף מסמכים לאימות) לרבות: קצבאות ביטוח לאומי (יש לפרט סוג הקצבה וסכומה), פיצויים, תקבולים מנירות ערך, תקבולים זכויות יוצרים, קצבה מחו”ל, ירושה, מתנות ומענקים, תמיכה ממוסדות ומפרטיים, אחר
 • הכנסות ילדים קטינים ובגירים הגרים עם החייב – יש לציין שם הילדים, לפרט הכנסה מעיסוק, ביטוח לאומי, מגמלה, ממקור אחר
 • נכסים וזכויות של החייבים, ילדיהם הקטינים וילדים בגירים המתגוררים עם החייבים. יש לציין סוג הנכס, גוש, חלקה, תת חלקה, מהות הזכות, החלק בזכות, בעלים רשומים, כתובת הנכס, תאריך רכישה, סכום רכישה, שווי בש”ח כיום, בעלים נוספים וכתובתם, שעבודים רשומים (לטובת מי ובאיזה סכום) – יש לצרף נסח רישום או חוזה חכירה או חוזה שכירות
 • נכסי דלא ניידי שהועברו לאחרים בתמורה או שלא בתמורה ב-10 השנים האחרונות. יש לצרף נסח ולציין את הפרטים הבאים: סוג נכס, גוש, חלקה, תת חלקה, תאריך העברה, תמורה בש”ח, בעל הזכות, החלק בזכות, בעלים נוספים וחלקם
 • מניות וזכויות בתאגיד – יש לצרף תמצית רישום מרשם החברות. יש לציין שם התאגיד, שם בעל המניות, פירוט המניות, התפקיד בתאגיד
 • פירוט השקעות בנירות ערך סחירים – יש לצרף תדפיס מעודכן למועד הגשת הבקשה ולציין שם בעל ההשקעה, שם הבנק או מנהל התיק, שווי התיק בש”ח
 • פירוט חייבים, זכויות ונכסים נוספים. פירוט מלאי עסקי
 • פירוט כלי רכב. יש לצרף מסמכי בעלות ושעבוד. יש לציין מס’ רישוי, תוצרת, שנת יצור, בעלים רשומים, מטרת שימוש, שעבודים (מקום הרישום, לטובת מי ובאיזה סכום ומאיזה תאריך)
 • פירוט דברי ערך כגון תכשיטים, ריהוט עתיק, תמונות, שטיחים, כלי כסף/זהב. יש לפרט מקום הימצאו, תאריך רכישה, סכום הרכישה בש”ח
 • פירוט זכויות ונכסים אשר הועברו ב-10 השנים האחרונות לאחרים בין בתמורה ובין שלא בתמורה
 • פירוט חשבונות בנק וביטוחים. יש לפרט את כל חשבונות החייבים וכן ילדים קטינים וילדים בגירים הגרים עם החייבים. יש לפרט חשבונות עו”ש, מט”ח, ני”ע, גמל, חסכונות, כספות וכו’). יש לצרף דף חשבון אחרון. יש לציין את שם הבנק, מס’ סניף, סוג חשבון, מס’ חשבון, בעל החשבון, בעלי זכות חתימה נוספים, יתרה בש”ח
 • פירוט חשבונות בנק שנסגרו בשנתיים האחרונות. יש לציין את שם הבנק, מס’ סניף, סוג חשבון, מס’ חשבון, בעל החשבון, בעלי זכות חתימה נוספים, תאריך סגירה
 • פירוט כרטיסי החיוב לרבות: שם בעל הכרטיס, החברה המנפיקה, מס’ כרטיס, מועד פקיעה, מס’ חשבון והסניף המחוייב. יש לצרף דף חיוב אחרון
 • פירוט כל סוג הביטוחים יש לצרף צילום הפוליסות. יש לציין שם חברת הביטוח, שם הסוכן, סוג ביטוח, מס’ פוליסה, תקופת הביטוח

מידע נוסף

פירוק שיתוף במקרקעין
פירוק שיתוף במקרקעין
עורך דין ליקויי בניה
עורך דין ליקויי בניה
כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף
כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף
חוזה הרכישה
תביעה לפינוי מושכר
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם