גביית שיקים חוזרים – ביצוע פסקי דין

שיקים שנמסרו לך חזרו ולא כובדו ע”י הבנק? ניתן פסק דין כספי לטובתך אולם הנתבע מסרב לשלם?

על מנת לעמוד ולמצות את זכויותיך אין מנוס אלא לנקוט בהליכי הוצאה לפועל על מנת לגבות את הסכומים המגולמים בשיקים או את הסכום אשר נפסק בפסק הדין לטובתך. פתיחת תיק הוצאה לפועל (להלן: “הוצל”פ“) כרוכה בתשלום אגרה. פתיחת תיק לביצוע שטר (דהיינו שיק) כרוכה בתשלום אגרה בשיעור של 1.25% מסכום השיק/ים ולא פחות מ -154  ₪. אגרת פתיחת תיק לביצוע פסק דין כרוכה בתשלום אגרה של 1% מסכום פסק הדין ולא פחות מ-8  ₪. לסכומים הנ”ל יש להוסיף 22 ₪ בגין אגרת פרוטוקול.

סכום האגרה מתווסף לסכום החוב בתיק ההוצל”פ. במידה והזוכה פועל באמצעות עורך דין – אזי במועד פתיחת תיק ההוצל”פ מתווסף לסכום החוב בתיק באופן אוטומטי רכיב שכ”ט עו”ד. כמו כן עם ביצוע פעולות גבייה מתווסף לסכום החוב בתיק רכיב שכ”ט נוסף. על מנת לפתוח תיק הוצאה לפועל יש למלא טופס בקשת ביצוע שיק או טופס בקשת ביצוע פסק דין כספי לפי הענין. את תיק ההוצל”פ ניתן לפתוח בכל לשכת הוצאה לפועל.

יש להקפיד למלא את כל הפרטים בטופס ובפרט את שמו המלא והמדוייק של החייב, תעודת זהות או ח.פ. (במקרה של חברה) וכתובת עדכנית. במידה וע”ג השיק חתומים ערבים בנוסף למושך השיק (דהיינו בנוסף למי שחתם על השיק) – ניתן ורצוי להוסיפם כחייבים בבקשת הביצוע – דהיינו ניתן לפתוח תיק הוצל”פ אחד נגד מס’ חייבים.

חשוב!!! יש להקפיד שכתובת החייב עדכנית שכן על מנת לנקוט בהליכים מבצעיים נגד החייב (כגון עיקולים, צווי הבאה, מאסר וכיו”ב) יש צורך להמציא לחייב את האזהרה – דהיינו טופס המופק ע”י מזכירות ההוצל”פ המפרט את פרטי התיק, סכום החוב ומתריע בפני החייב כי עליו לשלם את החוב.

לשכת ההוצל”פ שולחת לחייב בדואר רשום עם אישור מסירה את האזהרה בצירוף שובר תשלום. במידה ואישור המסירה חוזר ומצויין על גביו “מען שגוי” או “לא נדרש” או “העתיק כתובת” לא ניתן לנקוט הליכים נגד החייב ויש לברר את כתובתו הנכונה של החייב ולבקש המצאה חוזרת של האזהרה (מומלץ במסירה אישית – דהיינו באמצעות חברות המבצעות מסירות משפטיות).

מסמכים נדרשים בעת פתיחת תיק הוצאה לפועל

ביצוע שיק: השיק המקורי + צילום השיק מ-2 הצדדים
ביצוע פסק דין: עותק מקורי מפסק הדין או העתק “נאמן למקור

לאחר שחלפו 21 ימים מיום המצאת האזהרה לידי החייב, יכול הזוכה להתחיל לנקוט הליכי גבייה נגד החייב, כשהאמור בין השאר בהטלת עיקולים בבנקים, חברות ביטוח, צדדים שלישיים, עיקולי משכורת (בכפוף לסכומים הפטורים מעיקול) עיקולי רכב או נדל”ן, עיקול מטלטלין בבעלות החייב, צווי מעצר, עיכוב יציאה מהארץ וכיו”ב.

במידה וקיים חשש כי אם יחלפו 21 הימים ממועד המצאת האזהרה לידי החייב ועד למועד בו ניתן להתחיל בהליכי גבייה נגד החייב יסכל החייב את הליכי הגביה (כגון יבריח רכוש ע”י מכירתו, העברתו לצד שלישי, יציאה מהארץ וכיו”ב) ניתן בד בבד עם פתיחת תיק ההוצל”פ להגיש בקשה מנומקת ונתמכת בתצהיר מאומת בפני עו”ד לראש ההוצל”פ לנקיטת הליכים לפני משלוח האזהרה ובטרם הומצאה לחייב.

לאחר חלוף 21 ימים ממועד האזהרה על הזוכה לבקש נקיטת הליכי גבייה נגד החייב.

חשוב!!! לא די בפתיחת תיק ההוצל”פ. לשכת ההוצאה לפועל אינה יוזמת הליכים נגד החייב אלא פועלת על פי בקשתך. במידה ולא תפעל, קרוב לוודאי שהחוב לא ישולם.

במידה וביקשת להטיל עיקולים על חשבונות בנק ו/או על כספים המגיעים ו/או שיגיעו לחייב מגורם כלשהו ונתקבלה תשובה מהגורם אליו נשלח העיקול כי אכן קיימים כספים על שם החייב וכי נרשם עיקול על הכספים עליך לבקש בלשכת ההוצל”פ צו מימוש דהיינו צו המורה לגורם אשר רשם את העיקול להעביר את הכספים לתיק ההוצל”פ שנפתח לבקשתך.

זכור!!!  עליך לעקוב אחר הליכי הגבייה ולפעול בהתאם. פתיחת תיק הוצל”פ ללא פעולות יזומות ומעקב אחריהן מצידך לא תסייע לך בגביית החוב. ניתן לברר אחר החלטות בתיק ההוצל”פ, תוצאות הטלת עיקולים והליכי גבייה שונים וכיו”ב במרכז מידע ארצי בטלפון שמספרו: 02-6593333, הפועל בימים א’-ה’ בין השעות 8:00-16:00. יש להצטייד במס’ תיק ההוצל”פ ומס’ תעודת הזהות של הזוכה.

הליכי גבייה

  • עיקול מקרקעין/נדל”ן – יש לצרף לבקשה העתק נסח מקרקעין המעיד כי הנדל”ן בבעלות החייב. במידה והנדל”ן לא רשום בטאבו אלא במינהל מקרקעי ישראל – רצוי לציין מס’ תיק מינהל.
  • עיקול רכב – בקשת העיקול נשלחת למשרד הרישוי. במידה והרכב רשום ע”ש החייב נרשם עיקול. בבקשה יש לציין כמובן את מספר הרישוי של הרכב ורצוי את הסוג והדגם.
  • צו עיכוב יציאה מהארץ – לבקשה יש לצרף תמצית ממרשם האוכלוסין (משרד הפנים) המעידים על פרטי החייב.
  • פקודת מאסר – יש למלא בבקשה את הסכום המבוקש אשר אם יופקד ע”י החייב תבוטל פקודת המאסר. לחייב תישלח התראה כי הוצאה נגדו פקודת מאסר.
  • עיקולים – קיימים גורמים (כגון בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל וכיו”ב) המקושרים במדיה מגנטית למערכת ההוצל”פ וניתן לבקש הטלת עיקולים באמצעות משלוח במדיה מגנטית. ניתן להטיל עיקולים אצל צדדים שלישיים (לדוגמא אם ידוע שהחייב אמור לקבל כספים מגורם מסויים, ניתן לבקש להטיל עיקולים אצל אותו גורם).
  • עיקול מטלטלין – בקשה להטיל עיקול על מטלטלין של החייב. חוק ההוצל”פ קובע חזקה כי מטלטלין המצויים בכתובתו של החייב שייכים לחייב אלא אם כן יוכיח החייב אחרת. לאחר ביצוע עיקול של המטלטלין ברישום ניתן לבקש את הוצאתם ומכירתם, כאשר התמורה מהמכירה תועבר לתיק ההוצל”פ.

חלק מהליכי הגבייה כרוכים בתשלום אגרה בגין ביצועם במידה ומתקבל מהחייב ו/או מכל גורם אחר תשלום ע”ח החוב שלא דרך העברת סכומים לתיק ההוצל”פ (דהיינו תשלום ישירות לזוכה או לעורך דינו) – יש לעדכן את סכום החוב בתיק ההוצל”פ על דרך הגשת בקשה להקטנת קרן החוב. במידה והזוכה נזקק לשאת בהוצאות בגין ביצוע פעולות/הליכים מסויימים (לדוגמא: המצאת אזהרה במסירה אישית) ניתן להגיש בקשה להגדלת קרן החוב בצירוף אסמכתא על ביצוע התשלום.

ייצוג משפטי בתחום המקרקעין

איחור במסירת דירה
איחור במסירת דירה מקבלן
עורך דין ליקויי בנייה
טיפים לרוכשי דירה בהתנהלות מול הקבלן
רכישת דירה חדשה
רכישת דירה חדשה מקבלן או יזם
חוזה הרכישה
תביעה לפינוי מושכר
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם