משרדנו מעניק שירותים משפטיים לחברות, לרבות ייעוץ משפטי שוטף, הסדרת זכויות חתימה בחברה, פתיחת חשבונות לחברה בבנקים ו/או מול גופים פיננסיים, הסכמים מול ספקים, גביה, ניהול הליכי משפטיים בתי משפט, דיני עבודה ועריכת הסכמי העסקה. חשוב להבין שלהבדיל מדינים שבין אדם לחברו, בדיני חברות יש מערכת גדולה ומקיפה של חובות וזכויות אשר חלים על חברות בלבד.

ייעוץ משפטי לחברות מורכב הן מייעוץ וליווי משפטי לפעולות החברה, אשר יהיו תואמות לחוק החברות ולמסמכי ההתאגדות של החברה, והן מייעוץ לבעלי התפקידים שבה, כגון בעלי המניות, הדירקטורים והמנכ”ל, אשר נחשבים לאורגן בחברה וכך מוטלת אליהם לעיתים אחריות אישית לפעילויות החברה.

כמו כן, משרדנו מטפל בדיווחים שוטפים לרשם החברות, לרבות פתיחת חברה בע”מ, פירוק חברות, עדכון בעלי מניות ודירקטורים בחברות קיימות, הגשת דו”ח עדכון שנתי לרשם החברות, וכן כל נושא אחר המחויב בדיווח לפי חוק החברות, כגון שינוי כתובת חברה, שינוי תקנון החברה, שינוי שם החברה, רישום שעבודים ועוד