הקמת חברה

לצורך הקמת חברה יש להגיש לרשם החברות בקשה לרישום חברה, תקנון חברה, הצהרת בעלי מניות והצהרת דירקטורים ראשונים.  מסמכי הקמת חברה אלו מאומתים ע"י עו"ד. בעת הקמת חברה וכתנאי לרישום החברה יש לשלם אגרת רישום חברה. אגרת רישום חברה נכון לשנת 2015 הינה בסך של 2,638 ₪.
הקמת חברה
בחירת שם בעת הקמת חברה
על המבקש להקים חברה לבחור שם לחברה, אשר אינו קיים  ו/או זהה ו/או דומה לשם חברה הרשומה כבר במרשם החברות.  לכן, ועל פי דרישת רשם החברות, על המבקש להקים חברה להציע מספר חלופות אפשריות לשם החברה הקמת חברההמבוקש, כך שבמקרה בו השם הראשון שנבחר לשם הקמת חברה קיים במרשם החברות או שהינו זהה או דומה לשם קיים, ניתן יהיה לבחור שם מתוך השמות החלופיים.

הקמת חברה ניתנת מאיזה גיל?
כל אדם מעל גיל 18 רשאי להקים חברה בישראל, ובלבד ואין עליו מגבלות כמו הליכי פשיטת רגל או איחוד תיקים בהוצאה לפועל.  משרדנו ילווה אתכם בהליך הקמת החברה, יסייע לכם בעת בחינת שם לחברה, יכין עבורכם את מסמכי רישום החברה.  בזכות הניסיון הרב של משרדנו בהקמת חברות, ההליך מבוצע ביסודיות, מקצועיות ומהירות, ולאחר מספר שעות ממועד חתימתכם על מסמכי הקמת החברה אותם אנו מכינים בשיתוף עימכם, החברה נרשמת ברשם החברות, ואנו נמציא לכם את תעודת ההתאגדות של החברה, תקנון החברה ושאר המסמכים הנדרשים לשם תחילת עבודה כחברה.

הקמת חברה באסרף, ליבוביץ ושות'
לקוחות רבים לרבות משרדי רו"ח אשר מפנים את לקוחותיהם למשרדנו לצורך הקמת חברה יוכלו להעיד על הטיפול המקצועי והמהיר בהקמת חברה וליווי הלקוח עד לשלב תחילת העבודה במסגרת החברה שהוקמה.