ביטול צו ירושה

תיקון וביטול צו ירושה ושל צו קיום “72.(א) נתן רשם לענייני ירושה או בית משפט צו ירושה או צו קיום, רשאי כל אחד מהם, לגבי צווים שנתן, לפי בקשת מעוניין בדבר, לתקנם או לבטלם על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניו בזמן מתן הצו; ואולם ראה רשם לענייני ירושה שלא להיזקק לעובדה או לטענה שהמבקש יכול היה להביאה לפני מתן הצו, או שיכול היה להביאה לאחר מכן ולא עשה כן בהזדמנות הסבירה הראשונה, יעביר את הבקשה לבית המשפט.

הוראות לתיקון או ביטול צו ירושה

(ב) תוקן או בוטל צו ירושה או צו קיום לפי הוראות סעיף קטן (א), יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים וליורשים על פי דין או לנהנים על פי צוואה. הרשם לענייני ירושה או בית המשפט יכולים לבטל לחלוטין אן לתקן צו ירושה או צו קיום צוואה שנתנו.

יש לבחון על ידי איזה גורם ניתן הצו. במידה והצו ניתן בבית המשפט – יש לבקש את התיקון או הביטול של הצו מבית המשפט. במידה והצו ניתן ע”י הרשם לענייני ירושה יש לבקש את הבקשה לתיקון או ביטול מהרשם לענייני ירושה. את הבקשה לתיקון או לביטול הצו יכול להגיש כל אדם מעוניין ולאו דווקא יורש.

אחת הדוגמאות הנפוצות לביטול צו ירושה הינה במקרה בו לאחר מתן צו הירושה מתברר כי המנוח הותיר צוואה. במקרה כזה יש להגיש בקשה לביטול צו הירושה וכן להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

פרוצדורה לתירון או ביטול צו ירושה

על המבקש את תיקון או ביטול צו ירושה להגיש בקשה בכתב. בבקשה יש לציין את שמות כל היורשים על פי הצו וכתובתם. לבקשה יש לצרף תצהיר מאומת כדין לתמיכה בכל העובדות המפורטות בבקשה.

במידה והעובדות אינן ידועות למבקש אלא לאדם אחר יש להגיש תצהיר של האדם הבקי בעובדות. לבקשה יש לצרף קבלה בגין תשלום אגרה. בית המשפט או הרשם לענייני ירושה שולח עותק מהבקשה בדואר רשום לכל מי שצויין ביורש בבקשה, ומבקש את תגובתו לבקשה תוך 14 ימים.

במידה שהוגשה בקשת תיקון או ביטול צו ירושה, רשאי הרשם לענייני ירושה לעכב ביצוע כל החלטה שניתנה בקשר לעיזבון. במידה והוחלט לתקן או לבטל את הצו, יינתן צו מתוקן והודעה על כך תישלח לכל אחד מהצדדים. כן תישלח הודעה למרשם הארצי.

הגנת הרוכש

מי שרכש זכות בתום-לב ובתמורה בסמכו על צו ירושה או צו קיום שהיה בר-תוקף אותה שעה, או מי שקיים חיוב בתום-לב בסמכו כאמור, אין לבטל את זכותו או לחייבו שנית אף אם הצו תוקן או בוטל לאחר מכן.

אדם אשר רכש נכס מנכסי העיזבון, בתום לב ובתמורה מהיורשים ובהסתמך על צו ירושה בתוקף – זכותו מוגנת אף אם מאוחר יותר יתוקן או יבוטל הצו ויתברר כי היורשים עמם עשה את העסקה אינם זכאים לרשת.

התנאים להגנתו של הצד השלישי הינם:

  • * תום לב של הרוכש
  • הרוכש נתן תמורה בעד הנכס – להבדיל אם קיבל נכס כלשהו במתנה.
  • הרוכש הסתמך בעסקה עם היורשים על צו ירושה או צו קיום צוואה שהיו בתוקף.
  • להבדיל, במקרה בו שילם חייב את חובו לעיזבון ליורשים על פי צו ירושה או צו קיום צוואה בתוקף, לא יצטרך לחזור ולשלם ליורשים אחרים אם וככל שצו הירושה / צו הקיום יבוטל או יתוקן.
מידע נוסף
פירוק שיתוף במקרקעין
פירוק שיתוף במקרקעין
חוזה הרכישה
תביעה לפינוי מושכר
עורך דין ליקויי בניה
עורך דין ליקויי בניה
ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם