מינוי מנהל עיזבון

יורש או נושה יכולים לבקש מבימ”ש צו למינוי מנהל עיזבון.
בד”כ ממנה בימ”ש מנהל עיזבון כאשר קיימת מסת נכסים ו/או התחייבויות המחייבים טיפול על מנת לשמור על זכויות היורשים ו/או הנושים. אף אם קיימת הסכמה בין כל היורשים בדבר הצורך בניהול מנהל עיזבון ההחלטה הסופית הינה של בימ”ש אשר יכול ויסרב לבקשה אם לא מצא הצדקה למינוי מנהל עיזבון. במידה וקיימת הסכמה מצד כל היורשים מוגשת הבקשה לרשם לענייני ירושה. לבימ”ש יש סמכות לקבוע את זהותו של מנהל העיזבון. חובה לקבל את הסכמת המועמד לתפקיד מנהל עיזבון.

מנהל עיזבון זמני

מנהל עיזבון זמני ממונה על מנת לשמור על נכסי העיזבון עד למינוי מנהל עיזבון קבוע. במידה ולא נקבע אחרת בצו המינוי אזי תקופת המינוי הינה למשך 6 חודשים. ניתן למנות מנהל עיזבון זמני החל ממועד הפטירה ועד למתן צו הירושה / צו קיום צוואה. עם מינוי מנהל עיזבון קבוע מסתיים מינוי מנהל העיזבון הזמני.תפקידו של מנהל עיזבון זמני מוגבל אך ורק לשמירת נכסי העיזבון, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת אחרת מבימ”ש.

מנהל עיזבון קבוע

תקופת המינוי הינה לשנתיים אם לא צויין בצו מינוי מנהל העיזבון אחרת. תאגיד יכול להיתמנות כמנהל עיזבו. מנהל עיזבון יכול להיתמנות על פי הוראת המוריש בצוואה. בית המשפט יכול לסרב למנות מנהל עיזבון אשר זהותו נקבעה בצוואה. מנהל העיזבון חב חובת נאמנות כלפי בימ”ש אשר מינה אותו לתפקיד.

על מנהל העיזבון לכנס את נכסי העיזבון, לנהלו, לסלק את חובותיו, לחלק את היתרה בין היורשים והכל על פי הוראות בית המשפט אשר מינה אותו. מנהל העיזבון חייב לשמור על נייטראליות ואינו יכול לייצג ו/או לנקוט עמדה לטובת אחד היורשים נגד האחר. מנהל העיזבון יכול להמשיך בהליכי תביעה שנפתחו ביוזמת המוריש לפני פטירתו. הסכם בין יורשים אינו מחייב את מנהל העיזבון במידה ולא נתן את אישורו להסכם.מנהל העיזבון מחוייב לפתוח חשבון בנק נפרד לצורך ניהול העיזבון ולנהל רישום ומעקב בדבר כל הכנסה והוצאה. חובת מנהל העיזבון הינה לדאוג לסילוק ותשלום חובות העיזבון בטרם יחולק בין היורשים. מנהל עיזבון מוסמך לפעול כנגד יורש אשר גרם נזק לעיזבון ואף להגיש נגדו תביעה.

כינוס נכסי העיזבון

מנהל העיזבון נכנס לנעליו של המוריש ועל כן בסמכותו לדרוש כי נכסי העיזבון יימסרו לחזקתו, בסמכותו לגבות חובות המגיעות לעיזבון. מנהל העיזבון רשאי להגיש תביעה לפינוי נכס השייך לעיזבון, לדרוש השבת חובות השייכים לעיזבון לרבות נקיטת הליכי פשיטת רגל נגד בעלי חוב סרבנים .מנהל העיזבון רשאי לדרוש נכסים השייכים לעיזבון והמצויים בחו”ל.

חובות העיזבון

מנהל העיזבון יזמין בהודעה פומבית בד”כ בעיתון את נושי העיזבון להגיש את תביעותיהם בכתב תוך תקופה שלא תפחת מ-3 חודשים ממועד הפרסום. נושה חייב להגיש תביעה בכתב למנהל העיזבון במידה כמובן והוא מעוניין לתבוע את חובו. נושה שלטובתו פסק דין נגד המוריש חייב להמציא עותק מפסק הדין למנהל העיזבון ודרישה לתשלום הסכום שנפסק. הכספים המצויים בעיזבון ישמשו תחילה לפרעון חובות העיזבון. במידה והכספים הנזילים אין בהם כדי לסלק את כלל החובות, על מנהל העיזבון לממש נכסים, כאשר הוא מחוייב להציע את הנכסים קודם ליורשים כאשר תינתן להם האפשרות לרכוש את הנכסים במחיר שאינו נמוך ממחיר השוק. בית המשפט יכול להורות ולהתוות על דרכים שונות למימוש נכסי העיזבון לצורך סילוק חובותיו.

סדר העדיפות בסילוק חובות העיזבון הינו:

  1. ההוצאות הנדרשות להלוויה, קבורה, והקמת מצבה
  2. הוצאות הפקת צו הירושה/צו קיום צוואה
  3. הוצאות ניהול העיזבון לרבות שכ”ט מנהל העיזבון
  4. חובותיו של המוריש

יצויין כי מוריש אינו רשאי בצוואתו לקבוע הוראות חלוקה של עיזבונו המנוגדות לקבוע בחוק הירושה.

קיימת עדיפות לחובות העיזבון על פני מזונות מן העיזבון. במידה וברור כי יש בנכסי העיזבון כדי לסלק את חובותיו, רשאי מנהל העיזבון להורות על סילוק החובות אף אם טרם התברר כלל היקף החובות. במידה וקיים חשש שאין בנכסי העיזבון כדי לסלק את מלוא חובותיו, על מנהל העיזבון להגיש בקשה מתאימה לבימ”ש ולסלק את החובות שבימ”ש התיר לו לסלקם.

פיקוח בית משפט על ניהול העיזבון

בית המשפט יכול ליתן כל הוראה הנראית לו מועילה לצורך ניהול תקין של העיזבון. כל אדם מעוניין יכול לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה להורות למנהל העיזבון לעשות פעולה או להימנע ממנה. בית המשפט מיוזמתו רשאי כמובן ליתן הוראות מתאימות. מנהל העיזבון זכאי ולעיתים חייב לפנות לבימ”ש על מנת לקבל הוראות כיצד לנהוג.

הוצאות ניהול העיזבון

הוצאות ניהול העיזבון יחולו על העיזבון אלא אם נתן בימ”ש הוראה אחרת. הוצאות ניהול העיזבון ישולמו לאחר הוצאות הקבורה והקמת המצבה ולאחר ההוצאות הנדרשות להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

סיום תפקיד מנהל העיזבון לרגל התפטרות/פיטורים – מנהל עיזבון רשאי להודיע לבימ”ש על התפטרות מתפקידו. כל עוד לא ניתן אישור בית משפט ההתפטרות אינה תקפה. מנגד, לבימ”ש יש סמכות מיוזמתו או על פי בקשת מעוניין בדבר לפטר מנהל עיזבון במידה ולא מילא תפקידו כראוי או במידה וקיימת סיבה ראויה לפיטוריו. נושה אינו יכול לדרוש את פיטורי מנהל העיזבון. במות מנהל העיזבון פוקע אוטומטית מינויו, ובית המשפט ימנה מנהל עיזבון אחר.

שכרו של מנהל העיזבון

גובה שכרו של מנהל העיזבון נקבע ע”י בימ”ש בהתאם לתקנות הירושה. השיעור המקסימלי הקבוע בתקנות הינו 3% משווי העיזבון. במידה והתבקשו פעולות חריגות ו/או מאמץ מיוחד רשאי בימ”ש לפסוק עד 4% משווי העיזבון. היורשים אינם רשאים לסכם ו/או לקבוע את שכרו של מנהל העיזבון. המצווה רשאי לקבוע בצוואתו את שכרו של מנהל העיזבון ובלבד שלא יהיה גבוה מהקבוע בתקנות הירושה. במידה ומנהל עיזבון הגיש גם בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה, אזי הוא זכאי לשכר נוסף בגיו פעולה זו אשר אינה נכללת במסגרת תפקידו כמנהל עיזבון. במידה ומונו מספר מנהלי עיזבון, שכרם יחושב על פי השיעור של מנהל עיזבון יחיד, ויחולק בינהם. השכר ישולם למנהל העיזבון רק לאחר קבלת דו”ח של האפוטרופוס הכללי ולפיו אין פגם בדו”חות שהוגשו ע”י מנהל העיזבון. מנהל עיזבון זכאי לבקש שכר חלקי במקרה ומדובר בניהול עיזבון הנמשך זמן ממושך או הכרוך בעבודה ממושכת. שיעור השכר החלקי לא יעלה על 2% משווי העיזבון. שכר מנהל העיזבון משולם מתוך העיזבון אלא אם הורה בית המשפט אחרת.

עורך דין לענייני ירושה – רונן ליבוביץ