מנהל עיזבון

יורש או נושה יכולים לבקש מבימ”ש צו למינוי מנהל עיזבון. בד”כ ממנה בימ”ש מנהל התיק בתחום כאשר קיימת מסת נכסים ו/או התחייבויות המחייבים טיפול על מנת לשמור על זכויות היורשים ו/או הנושים.

אף אם קיימת הסכמה בין כל היורשים בדבר הצורך בניהול מנהל עיזבון ההחלטה הסופית הינה של בימ”ש אשר יכול ויסרב לבקשה אם לא מצא הצדקה למינויו. במידה וקיימת הסכמה מצד כל היורשים מוגשת הבקשה לרשם לענייני ירושה. לבימ”ש יש סמכות לקבוע את זהותו של מנהל העיזבון. חובה לקבל את הסכמת המועמד לתפקיד מנהל העיזבון.

מנהל עיזבון זמני

מנהל העוסק בתחום הוא זמני ממונה על מנת לשמור על נכסי הירושה עד למינוי מנהל הירושה קבוע. במידה ולא נקבע אחרת בצו המינוי אזי תקופת המינוי הינה למשך 6 חודשים. ניתן למנות מנהל כזה זמני החל ממועד הפטירה ועד למתן צו הירושה / צו קיום צוואה. עם מינוי מנהל קבוע מסתיים מינוי מנהל זמני. תפקידו זמני ואף גם מוגבל אך ורק לשמירת נכסי הירושה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת אחרת מבימ”ש.

מנהל עיזבון קבוע

תקופת המינוי הינה לשנתיים אם לא צויין בצו מינוי מנהל עיזבון אחרת. תאגיד יכול להיתמנות כמנהל עיזבון. מנהל יכול להיתמנות על פי הוראת המוריש בצוואה. בית המשפט יכול לסרב למנות מנהל אשר זהותו נקבעה בצוואה. מנהל חובת נאמנות כלפי בימ”ש אשר מינה אותו לתפקיד.

על מנהל העזבון לכנס את נכסי הירושה, לנהלו, לסלק את חובותיו, לחלק את היתרה בין היורשים והכל על פי הוראות בית המשפט אשר מינה אותו. מנהל הירושה חייב לשמור על נייטראליות ואינו יכול לייצג ו/או לנקוט עמדה לטובת אחד היורשים נגד האחר. מנהל הירושה יכול להמשיך בהליכי תביעה שנפתחו ביוזמת המוריש לפני פטירתו.

הסכם בין יורשים

הסכם בין יורשים אינו מחייב את מנהל במידה ולא נתן את אישורו להסכם. מנהל כזה מחוייב לפתוח חשבון בנק נפרד לצורך ניהול ולנהל רישום ומעקב בדבר כל הכנסה והוצאה. חובת מנהל הינה לדאוג לסילוק ותשלום חובות הירושה בטרם יחולק בין היורשים. מנהל עיזבון מוסמך לפעול כנגד יורש אשר גרם נזק לירושה ואף להגיש נגדו תביעה.

כינוס נכסי העיזבון

מנהל נכנס לנעליו של המוריש ועל כן בסמכותו לדרוש כי נכסי הירושה יימסרו לחזקתו, בסמכותו לגבות חובות המגיעות לירושה. מנהל רשאי להגיש תביעה לפינוי נכס השייך כחלק מהירושה, לדרוש השבת חובות השייכים לירושה לרבות נקיטת הליכי פשיטת רגל נגד בעלי חוב סרבנים .מנהל רשאי לדרוש נכסים השייכים לעיזבון והמצויים בחו”ל.

חובות העיזבון

מנהל עיזבון יזמין בהודעה פומבית בד”כ בעיתון את נושי הירושה להגיש את תביעותיהם בכתב תוך תקופה שלא תפחת מ-3 חודשים ממועד הפרסום. נושה חייב להגיש תביעה בכתב למנהל במידה כמובן והוא מעוניין לתבוע את חובו. נושה שלטובתו פסק דין נגד המוריש חייב להמציא עותק מפסק הדין למנהל ודרישה לתשלום הסכום שנפסק. הכספים המצויים הירושה ישמשו תחילה לפרעון חובות הירושה.

במידה והכספים הנזילים אין בהם כדי לסלק את כלל החובות, על המנהל לממש נכסים, כאשר הוא מחוייב להציע את הנכסים קודם ליורשים כאשר תינתן להם האפשרות לרכוש את הנכסים במחיר שאינו נמוך ממחיר השוק. בית המשפט יכול להורות ולהתוות על דרכים שונות למימוש נכסי העיזבון לצורך סילוק חובותיו.

סדר העדיפות בסילוק חובות העיזבון הינו:

  1. ההוצאות הנדרשות להלוויה, קבורה, והקמת מצבה
  2. הוצאות הפקת צו הירושה/צו קיום צוואה
  3. הוצאות ניהול הירושה לרבות שכ”ט מנהל הירושה
  4. חובותיו של המוריש

יצויין כי מוריש אינו רשאי בצוואתו לקבוע הוראות חלוקה של ירושתו המנוגדות לקבוע בחוק הירושה. קיימת עדיפות לחובות בירושה על פני מזונות מן השלל. במידה וברור כי יש בנכסי הירושה כדי לסלק את חובותיו, רשאי מנהל להורות על סילוק החובות אף אם טרם התברר כלל היקף החובות. במידה וקיים חשש שאין בנכסי הירושה כדי לסלק את מלוא חובותיו, על מנהל להגיש בקשה מתאימה לבימ”ש ולסלק את החובות שבימ”ש התיר לו לסלקם.

פיקוח בית משפט על ניהול העיזבון

בית המשפט יכול ליתן כל הוראה הנראית לו מועילה לצורך ניהול תקין של הירושה. כל אדם מעוניין יכול לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה להורות למנהל שלל הירושה לעשות פעולה או להימנע ממנה. בית המשפט מיוזמתו רשאי כמובן ליתן הוראות מתאימות. מנהל הירושה זכאי ולעיתים חייב לפנות לבימ”ש על מנת לקבל הוראות כיצד לנהוג.

הוצאות ניהול העיזבון

הוצאות ניהול השלל יחולו על הירושה אלא אם נתן בימ”ש הוראה אחרת. הוצאות ניהול השלל ישולמו לאחר הוצאות הקבורה והקמת המצבה ולאחר ההוצאות הנדרשות להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה. סיום תפקיד מנהל לרגל התפטרות/פיטורים – מנהל רשאי להודיע לבימ”ש על התפטרות מתפקידו.

כל עוד לא ניתן אישור בית משפט ההתפטרות אינה תקפה. מנגד, לבימ”ש יש סמכות מיוזמתו או על פי בקשת מעוניין בדבר לפטר מנהל עיזבון במידה ולא מילא תפקידו כראוי או במידה וקיימת סיבה ראויה לפיטוריו. נושה אינו יכול לדרוש את פיטורי מנהל. במות המנהל פוקע אוטומטית מינויו, ובית המשפט ימנה מנהל עיזבון אחר.

שכרו של מנהל העיזבון

גובה שכרו של מנהל העיזבון נקבע ע”י בימ”ש בהתאם לתקנות הירושה. השיעור המקסימלי הקבוע בתקנות הינו 3% משווי הירושה. במידה והתבקשו פעולות חריגות ו/או מאמץ מיוחד רשאי בימ”ש לפסוק עד 4% משווי הירושה. היורשים אינם רשאים לסכם ו/או לקבוע את שכרו של מנהל.

המצווה רשאי לקבוע בצוואתו את שכרו של מנהל עיזבון ובלבד שלא יהיה גבוה מהקבוע בתקנות הירושה. במידה ומנהל הירושה הגיש גם בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה, אזי הוא זכאי לשכר נוסף בגיו פעולה זו אשר אינה נכללת במסגרת תפקידו כמנהל. במידה ומונו מספר מנהלי הירושה, שכרם יחושב על פי השיעור של מנהל יחיד, ויחולק בינהם. השכר ישולם למנהל הירושה רק לאחר קבלת דו”ח של האפוטרופוס הכללי ולפיו אין פגם בדו”חות שהוגשו ע”י מנהל.

מנהל הירושה זכאי לבקש שכר חלקי במקרה ומדובר בניהול הירושה הנמשך זמן ממושך או הכרוך בעבודה ממושכת. שיעור השכר החלקי לא יעלה על 2% משווי הירושה. שכר המנהל משולם מתוך העיזבון אלא אם הורה בית המשפט אחרת.

מאמרים נוספים בדיני ירושה

דיני ירושה וצוואה
דיני ירושה וצוואה
ביטול צו ירושה
ביטול צו ירושה
צוואות
הסתלקות מירושה
ייצוג בסכסוכי ירושה
סכסוכי ירושה
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם