העילות הנפוצות לפסילת צוואה

– השפעה בלתי הוגנת – כאשר קיימות ראיות לכך כי האמור בצוואה אינו משקף את רצון המצווה וכי נכתבה עקב השפעה בלתי הוגנת של מאן דהוא על המצווה.

– אונס, איום – הצוואה נכתבה ע”י המצווה תחת אונס או איום , דהיינו הוראותיה אינן משקפות את רצונו האמיתי של המצווה.

– תחבולה או תרמית – הצוואה נכתבה ע”י המצווה עקב תחבולה או תרמית וגם במקרה זה אינה משקפת את רצונו.

-צוואה לטובת עדים וכיו”ב– הוראת צוואה המזכה (דהיינו מיטיבה ומעניקה זכויות בעיזבון) את מי שערך אותה, או את מי שהיה עד לעשייתה, או לקח חלק פעיל אחר בעריכתה, לרבות אם הצוואה מזכה את בן הזוג של אחד מאלו – בטלה. אין צורך להוכיח עילות פסלות כגון השפעה בלתי הוגנת או איום וכיו”ב אלא די בכך שהצוואה מזכה מי שהיה מעורב בעריכתה כדי שצוואה זו תיפסל.

הוראה זו אינה חלה על צוואה בעל פה.

– מצבו הפיזי והמנטאלי של המצווה – במידה ובעת העריכה והחתימה על הצוואה היה המצווה במצב פיזי או מנטאלי קשה (לדוגמא מצב בו המצווה סבל ממחלת אלצהיימר) ניתן להעלות טענות בדבר פסלות הצוואה מחמת שהמצווה לא יכל להבחין בטיבה של הצוואה ובמשמעויות עשייתה.

אופן הגשת התנגדות לצוואה

תקנה 19 לתקנות הירושה מתווה את האופן בו תוגש התנגדות לבקשה לקיום צוואה.

מאחר ובד”כ המתנגד לבקשה לקיום הצוואה הינו אחד היורשים על פי דין אשר הודר ונגרע שמו מהצוואה, הרי שחובה לעקוב אחר הודעות הרשם לענייני ירושה בדבר הגשת בקשות לקיום צוואות, שכן היורש על פי דין שאינו מצויין בצוואה לא אמור לקבל מכתב ממגיש הבקשה לקיומה של הצוואה ועל כן ומאחר והמועד להגשת ההתנגדות הינו קצוב (ככלל 14 ימים ממועד פרסום הודעת הרשם לענייני ירושה אודות הגשת הבקשה לקיום צוואה) חובה להקפיד ולעקוב אחר פרסומי הרשם לענייני ירושה.

*מי שמעוניין להגיש התנגדות לבקשה לקיום צוואה יגיש לרשם לענייני ירושה אליו הוגשה הבקשה כתב התנגדות.

*בכתב ההתנגדות יפרט המתנגד את הנימוקים עליהם הוא מתבסס ואשר לדעתו יש בהם כדי לפסול את הצוואה. רצוי לציין אסמכתאות משפטיות בכתב ההתנגדות.

*חובה לצרף לכתב ההתנגדות תצהיר מאומת בפני עורך דין המאשש ומאמת את העובדות אשר צויינו בכתב ההתנגדות.

*יש לצרף לכתב ההתנגדות את כל המסמכים עליהם מתבססת ההתנגדות.

*יש לשלם אגרה בגין הגשת ההתנגדות ולצרף לכתב ההתנגדות עותק מהקבלה בגין תשלום האגרה.

*את כתב ההתנגדות והנספחים יש להגיש במספר עותקים כמספר המשיבים , בתוספת עותק לבימ”ש ולמתנגד.

כפי שצויין לעיל את ההתנגדות יש להגיש תוך 14 ימים מהמועד בו פורסמה הודעת הרשם לענייני ירושה בדבר הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה. במידה וחלפו 14 הימים יש להגיש בקשה מנומקת להארכת מועד להגשת ההתנגדות.

סדרי דין – הדיון בבימ”ש

לאחר הגשת ההתנגדות לצוואה לרשם לענייני ירושה מועבר התיק לבימ”ש לענייני משפחה המוסמך לדון בהתנגדות.

מגיש הבקשה למתן צו קיום הצוואה – יירשם כתובע. המתנגד יירשם כנתבע.

מזכירות בימ”ש מזמנת את הצדדים לדיון. בתחילה נקבע דיון מוקדם במסגרתו ניתן לבקש גילוי ועיון במסמכים רלבנטיים (לדוגמא עיון במסמכים רפואיים של המצווה וכיו”ב). ההליך המוקדם נועד לברר את גדר המחלוקת לרבות איסוף המידע והמסמכים החסרים הרלבנטיים.

לאחר סיום ההליכים המקדמיים נקבע התיק לדיון הוכחות. במהלך דיוני ההוכחות נחקרים המצהירים שנתנו תצהירי תמיכה בהתנגדות על האמור בתצהירים והמצהירים שנתנו תצהירי תמיכה בתגובה להתנגדות נחקרים על תצהירהם. במידה והובאו חוו”ד מומחים (לדוגמא חוו”ד רפואית או גרפולוגית) נחקרים המומחים בחקירה נגדית על חוו”ד.

בסיום שלב ההוכחות מגישים הצדדים את סיכומיהם לבימ”ש, ובימ”ש מכריע האם לדחות את ההתנגדות או שמא לקבלה.

במידה ובימ”ש מקבל את ההתנגדות, ואין צוואה אחרת של המנוח/ה אזי העיזבון יחוק על פי דין, לפיכך מומלץ להגיש בד בבד עם כתב ההתנגדות בקשה למתן צו ירושה (במידה כמובן שאין צוואה אחרת).

מידע שיכול לעזור לך:

מהם העקרונות שלך הסכם המייסדים?