בקשה לצו קיום צוואה

צוואה יכולה להיעשות ולהכתב בכתב יד, בפני רשות, בע”פ או בפני עדים. במידה והמנוח הותיר לאחר מותו ירושה, אזי הירושה מתחלקת על פי האמור

בצוואה ולא על פי דין הירושה. במות אדם, במידה ולא השאיר אחריו מבמך כתוב ליורשיו על פי דין להגיש בקשה למתן לאחר מות המצווה אין די בהצגת הירושה על מסמך כדי לחלק את הרכוש ו/או לפעול לחלוקת כספים המצויים בבנק וכיו”ב, אלא יש צורך להגיש בקשה למתן צו קיום.

כיצד מגישים בקשה לצו קיום צוואה?

בקשה לצו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה אשר בתחום פעולתו היה מקום מושבו של המנוח ירושה. רק לאחר שהרשם לענייני ירושה נותן תוקף , אז ניתן לפעול על פי האמור במסמך שנכתב לחלק את העיזבון ליורשים על פי הכתוב במסמך.

לענין זה קובע סעיף 39 לחוק הירושה כי אין לתבוע זכויות על פיו ואין להיזקק לה אלא אם ניתן עליה צו קיום. במידה והתקיימו מרכיבי היסוד המסמך שנתכב על ידיו, אזי על פי סעיף 25 לחוק הירושה, רשאי בית המשפט לקיים את ההליך וניתן לה תוקף במידה ולבימ”ש אין ספק כי זהו רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

על בית המשפט לנמק את החלטתו. הוראת שלא ניתן להבין מתוכה למי ציווה המנוח או מה ציווה או שאין להבין את משמעותה-בטלה. מסמך הנכתב בצורה חדשה דהיינו מאוחרת בזמן חזקה שהיא מבטלת קודמת גם אם לא צויין בה במפורש כך וזאת במידה והוראות החדשה סותרות את המסמך הקודם. במידה והמנוח ערך בהתייחס רק לחלק מנכסיו, יינתן צו קיום על נכסים אלו אשר צויינו, ואשר ליתרת נכסי העיזבון יינתן צו ירושה על פי דין.

צו קיום צוואה הניתן ע”י הרשם לענייני ירושה או בימ”ש מצהיר למעשה שמסמך זה הינו בתוקף. המחזיק במסמך ירושה של אדם אשר נפטר חייב למסור לרשם לענייני ירושה נבקש עותק מיד לאחר שנודע לו על פטירת המצווה. המפר הוראה זו דינו מאסר 3 חודשים או קנס.

הגשת הבקשה לצו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה תוגש לרשם לענייני ירושה ב-4 עותקים. יש לוודא מילוי כל הפרטים הנדרשים. את העובדות הכלולות בבקשה יש לאמת בתצהיר ערוך ומאומת בפני עורך דין.

מסמכים אשר יש לצרפם לבקשה למתן צו קיום מסמך הירושה:

תעודת פטירה של המנוח עותק מסמך הירושה המקורית או בקשה להתיר את הוכחת לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה צורף אישור על משלוח בדואר רשום לכל היורשים על פי מסמך הירושה אודות הגשת הבקשה וזכייתם יפוי כח במידה והמבקש מיוצג ע”י עורך דין לעינייני ירושה קבלה בגין תשלום אגרת הבקשה לצו קיום ואגרת פרסום יורש המעוניין להסתלק מחלקו בירושה יכול טרם חלוקת העיזבון להגיש לרשם לענייני ירושה הודעת הסתלקות ערוכה בתצהיר מאומת בפני עורך דין ולפיו ברצונו להסתלק מחלקו בירושה.

נכון להיום (2010) אגרת הגשת הבקשה לצו קיום הינה בסך של 461 ש”ח ואגרת הפרסום הינה בסך של 130 ש”ח.

הודעה על דבר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה

הודעה על דבר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה מפורסמת בעיתון יומי וברשומות.  בהודעה תצויין האפשרות להגיש התנגדות למתן צו קיום תוך 14 ימים ממועד הפרסום או תוך מועד ארוך יותר כפי שיקבע הרשם לענייני ירושה או בימ”ש. במידה ולא הוגשו התנגדויות יתן הרשם לענייני ירושה צו לקיום. צו קיום מסמך הירושה יצהיר על תוקפה של מסמך הירושה שהעתק מאושר מן מסמך הירושה מצורף לצו. הרשם לענייני ירושה יכול ליתן צו קיום מסמך הירושה חלקי על חלק מהעיזבון כל אימת שנראה לו כי מתן הצו אינו עשוי להשפיע על זכויות שעדיין לא נתבררו.

תיקון/ביטול צו קיום צוואה

המבקש תיקון או ביטול של צו קיום מסמך הירושה יגיש בקשה בכתב לרשם לענייני ירושה או לבימ”ש אשר נתן את צו קיום מסמך הירושה. על המבקש לציין בבקשה לתיקון צו קיום מסמך הירושה את כתובות כל היורשים. העובדות הכלולות בבקשה יאומתו בתצהיר לפני עו”ד. לבקשה יש לצרף עותק מכל המסמכים הרלבנטיים וכן עותק מקבלה בגין תשלום אגרה.

הרשם לענייני ירושה או בית המשפט ישלח עותק מהבקשה לכל יורש שצויין בצו קיום מסמך הירושה ויבקשו להשיב וליתן תגובתו לבקשה לביטול או תיקון צו קיום מסמך הירושה תוך 14 ימים. הרשם לענייני ירושה רשאי להורות על עיכוב ביצוע של כל החלטה שניתנה על ידו בקשר לחלוקת העיזבון, עד למתן החלטה אחרת בבקשה לביטול או תיקון צו קיום מסמך הירושה.

התנגדות לקיום צוואה ע”י אחד מהיורשים

לאחר שהוגשה בקשה לצו קיום מסמך הירושה על ידי אחד היורשים על פיה, והבקשה מפורסמת בעיתונות וברשומות, ניתן להגיש התנגדות לקיום הצוואה ע”י מי שהינו בעל אינטרס לגיטימי, כדוגמא יורש על פי דין (בן משפחה גרעינית) ו/או יורש על פי מסמך הירושה קודמת. הנימוקים מכוחם ניתן להגיש התנגדות לקיום מסמך הירושה הינם מגוונים. כאשר מרבית ההתנגדויות מוגשות מאחר ועולה טענה שיש מסמך הירושה מאוחר אשרמבטל את מסמך הירושה שביקשו את אישורו.

מהם הנימוקים להתנגדות קיום צו הירושה

לעיתים עולות טענות כי מסמך הירושה אינו משקף את רצונו האמיתי של הנפטר או שנפלו בה פגמים טכניים אשר צריכים להביא לפסילתה.

טענות נוספות שעולות הן, כי המנוח ערך את תחת לחץ או איום והיה נתון להשפעה בלתי הוגנת, כך שהיא איננה משקפת את רצונו האמיתי ולו היתה משקפת היתה נראית אחרת לגמרי. בהקשר זה עלולות לצוץ טענות כי אחד הנהנים על פי מסמך הירושה היה שותף לעשייתו או שהיה עד לחתימה טענות אשר ככל ויתקבלו יובילו לפסילה מיידית של הצוואה.

לעיתים מוגשות התנגדויות חסרות בסיס משפטיו/או עובדתי וכל מטרתן להביא לחלוקה אחרת מזה שהחליט המנוח בחייו. כל עניין והתנגדות נדונה לגופה כאשר מעל כולן מרחפת השאלה מה היה רצונו של המנוח.

את ההתנגדות לקיום הצוואה יש להגיש תוך 14 ימים מיום הפרסום, באם חלף המועד, יש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות.

מאמרים נוספים
פתיחת חשבון בנק לחברה
שירותי נוטריון
תהליך הפקת תרגום נוטריוני
צוואה נוטריונית
דיני ירושה וצוואה
דיני ירושה וצוואה
ייצוג בסכסוכי ירושה
סכסוכי ירושה
השאירו פרטים
זקוקים לייעוץ? התקשרו עכשיו: 077-9977996 או השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם