צוואה יכול שתיעשה בכתב יד, בפני רשות, בע”פ או בפני עדים.במידה והמנוח הותיר לאחר מותו צוואה, אזי הירושה מתחלקת על פי האמור בצוואה ולא על פי דין הירושה.

במות אדם, במידה ולא השאיר אחריו צוואה על יורשיו על פי דין להגיש בקשה למתן לאחר מות המצווה אין די בהצגת הצוואה כדי לחלק את הרכוש ו/או לפעול לחלוקת כספים המצויים בבנק וכיו”ב, אלא יש צורך להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה. את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה אשר בתחום פעולתו היה מקום מושבו של המנוח ירושה.

רק לאחר שהרשם לענייני ירושה נותן תוקף לצוואה, אז ניתן לפעול על פי האמור בצוואה ולחלק את העיזבון ליורשים על פי הצוואה. לענין זה קובע סעיף 39 לחוק הירושה כי אין לתבוע זכויות על פי הצוואה ואין להיזקק לה כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום.

במידה והתקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, אזי על פי סעיף 25 לחוק הירושה, רשאי בית המשפט לקיים את הצוואה וליתן לה תוקף במידה ולבימ”ש אין ספק כי זהו רצונו החופשי והאמיתי של המצווה. על בית המשפט לנמק את החלטתו. הוראת צוואה שלא ניתן להבין מתוכה למי ציווה המנוח או מה ציווה או שאין להבין את משמעות הצוואה-בטלה. צוואה חדשה דהיינו מאוחרת בזמן חזקה שהיא מבטלת צוואה קודמת גם אם לא צויין בה במפורש כך וזאת במידה והוראות הצוואה החדשה סותרות את הצוואה הקודמת.

במידה והמנוח ערך צוואה בהתייחס רק לחלק מנכסיו, יינתן צו קיום צוואה על נכסים אלו אשר צויינו בצוואה, ואשר ליתרת נכסי העיזבון יינתן צו ירושה על פי דין. צו קיום צוואה הניתן ע”י הרשם לענייני ירושה או בימ”ש מצהיר למעשה שהצוואה הינה בת תוקף. המחזיק בצוואה של אדם אשר נפטר חייב למסור לרשם לענייני ירושה עותק מהצוואה מיד לאחר שנודע לו על פטירת המצווה. המפר הוראה זו דינו מאסר 3 חודשים או קנס.

הגשת הבקשה לצו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה תוגש לרשם לענייני ירושה ב-4 עותקים. יש לוודא מילוי כל הפרטים הנדרשים. את העובדות הכלולות בבקשה יש לאמת בתצהיר ערוך ומאומת בפני עורך דין.

מסמכים אשר יש לצרפם לבקשה למתן צו קיום צוואה:

  1. תעודת פטירה של המנוח
  2. עותק מהצוואה המקורית או בקשה להתיר את הוכחת הצוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה
  3. צורף אישור על משלוח בדואר רשום לכל היורשים על פי הצוואה אודות הגשת הבקשה וזכייתם
  4. יפוי כח במידה והמבקש מיוצג ע”י עורך דין לעינייני ירושה
  5. קבלה בגין תשלום אגרת הבקשה לצו קיום צוואה ואגרת פרסום

יורש המעוניין להסתלק מחלקו בירושה יכול טרם חלוקת העיזבון להגיש לרשם לענייני ירושה הודעת הסתלקות ערוכה בתצהיר מאומת בפני עורך דין ולפיו ברצונו להסתלק מחלקו בירושה.
נכון להיום (2010) אגרת הגשת הבקשה לצו קיום צוואה הינה בסך של 461 ש”ח ואגרת הפרסום הינה בסך של 130 ש”ח.
הודעה על דבר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה מפורסמת בעיתון יומי וברשומות. בהודעה תצויין האפשרות להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה תוך 14 ימים ממועד הפרסום או תוך מועד ארוך יותר כפי שיקבע הרשם לענייני ירושה או בימ”ש.
במידה ולא הוגשו התנגדויות יתן הרשם לענייני ירושה צו לקיום הצוואה. צו קיום הצוואה יצהיר על תוקפה של הצוואה שהעתק מאושר מן הצוואה מצורף לצו.הרשם לענייני ירושה יכול ליתן צו קיום צוואה חלקי על חלק מהעיזבון כל אימת שנראה לו כי מתן הצו אינו עשוי להשפיע על זכויות שעדיין לא נתבררו.

תיקון/ביטול צו קיום צוואה

המבקש תיקון או ביטול של צו קיום הצוואה יגיש בקשה בכתב לרשם לענייני ירושה או לבימ”ש אשר נתן את צו קיום הצוואה.
על המבקש לציין בבקשה לתיקון צו קיום הצוואה את כתובות כל היורשים. העובדות הכלולות בבקשה יאומתו בתצהיר לפני עו”ד. לבקשה יש לצרף עותק מכל המסמכים הרלבנטיים וכן עותק מקבלה בגין תשלום אגרה.
הרשם לענייני ירושה או בית המשפט ישלח עותק מהבקשה לכל יורש שצויין בצו קיום הצוואה ויבקשו להשיב וליתן תגובתו לבקשה לביטול או תיקון צו קיום הצוואה תוך 14 ימים.
הרשם לענייני ירושה רשאי להורות על עיכוב ביצוע של כל החלטה שניתנה על ידו בקשר לחלוקת העיזבון, עד למתן החלטה אחרת בבקשה לביטול או תיקון צו קיום הצוואה.

התנגדות לקיום צוואה

לאחר שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה על ידי אחד היורשים על פיה, והבקשה מפורסמת בעיתונות וברשומות, ניתן להגיש התנגדות ע”י מי שהינו בעל אינטרס לגיטימי, כדוגמא יורש על פי דין (בן משפחה גרעינית) ו/או יורש על פי צוואה קודמת.
אימות חתימה נוטריוני

הנימוקים מכוחם ניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה הינם מגוונים. כאשר מרבית ההתנגדויות מוגשות מאחר ועולה טענה שיש צוואה מאוחרת אשר מבטלת את הצוואה שביקשו את אישורה. לעיתים עולות טענות שהצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של הנפטר או שנפלו בה פגמים טכניים אשר צריכים להביא לפסילתה.

טענות נוספות שעולות הן, כי המנוח ערך את הצוואה תחת לחץ או איום והיה נתון להשפעה בלתי הוגנת, כך שהצוואה איננה משקפת את רצונו האמיתי ולו היתה משקפת היתה נראית אחרת לגמרי. בהקשר זה עלולות לצוץ טענות כי אחד הנהנים על פי הצוואה היה שותף לעשייתה או שהיה עד לחתימה טענות אשר ככל ויתקבלו יובילו לפסילה מיידית של הצוואה.

לעיתים מוגשות התנגדויות חסרות בסיס משפטי ו/או עובדתי וכל מטרתן להביא לחלוקה אחרת מזה שהחליט המנוח בחייו. כל עניין והתנגדות נדונה לגופה כאשר מעל כולן מרחפת השאלה מה היה רצונו של המנוח.

את ההתנגדות יש להגיש תוך 14 ימים מיום הפרסום, באם חלף המועד, יש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות.