את נושא דיני ירושה מסדיר חוק הירושה והתקנות הרלבנטיות: טעות נפוצה בקרב חלק גדול באוכלוסיה היא כי יש על פי דיני הירושה יש חובה להותיר צוואה – ולא היא. דיני ירושה מסדירים את זהות היורשים, סדרי קדימות בין יורשים, זכות הירושה, היקף העזבון ועוד.

מהו חוק הירושה?

חוק הירושה קובע כי במותו של אדם – עזבונו דהיינו כל רכושו עובר ליורשיו. מבחינת דיני ירושה – יש יורשים על פי דין דהיינו לפי הקבוע בחוק הירושה שזוהי ברירת המחדל , אלא אם כן אדם מבקש לשנות את זהות היורשים או חלקם בעזבון – באמצעות עריכת צוואה. מבחינת דיני ירושה – זכות ירושה של ילד אינה נשללת אם אחד מהוריו גרושים.

תחום דיני הירושה מוסדר בחוק הירושה ובתקנות שהותקנו על פיו. תחום דיני הירושה מסדיר מי הזכאים לרשת, זהות היורשים, חלקיהם בירושה, חלוקת הירושה בין היורשים וכיו”ב.

החלוקה העיקרית הינה בין יורשים על פי דין דהיינו לפי חוק הירושה. המשמעות הינה זהות היורשים וחלקיהם בירושה נקבעת על פי הוראות חוק הירושה. דהיינו – במצב בו אדם שנפטר (מוריש) לא כתב צוואה. יורשיו והחלקים בירושה להם יהיה זכאי כל אחד מהם נקבע על פי חוק הירושה.

לעומת זאת – קיימים יורשים מכח צוואה – דהיינו אדם שנפטר (מוריש) שכתב צוואה ובמסגרתה רשם בצוואה מי יהיו יורשיו. מה כל אחד מהיורשים יקבל – נכס או זכות ספציפיים או אחוז מסויים מכלל הרכוש – אזי היורשים (הנקראים אף נהנים) יהיו אלו שצויינו בצוואה.

על פי דיני ירושה – מהי זכות הירושה?

זכות הירושה על פי דיני ירושה הינה של כל מי שהיה בחיים בעת פטירת המוריש ואף מי שנולד 300 יום לאחר פטירת המוריש. יורש, כל עוד לא חולק העזבון יכול להסתלק דהיינו לוותר על חלקו בירושה לטובת בן זוג , ילד או אח של המוריש, כאשר ויתור מצד קטין מצריך אישור בית משפט.

הסכם בדבר ירושה עתידית של אדם כשאותו אדם עדיין בחיים אינו תקף על פי דיני הירושה.

על פי דיני ירושה היורשים הם: 1. בן הזוג 2. ילדים וצאצאצים,הורים וצאצאים, הורי הורים וצאצאים, כאשר חלקיהם של היורשים תלויה בזהות הנותרים.

בן הזוג זכאי למחצית (אם נותרו ילדים או צאצאים או הורים) וכן למטלטלין של משק הבית המשותף ומכונית. ילדים קודמים להורים של הנפטר. הורי הנפטר קודמים לסבים/ות. כל האמור לעיל מבחינת דיני הירושה הינו כאשר לא הושארה צוואה.

זכות הירושה במקרה של הותרת צוואה

במקרה של הותרת צוואה (בין צוואה בעדים, בין צוואה נוטריונית, בין צוואה בכתב יד או בין צוואת שכיב מרע) היורשים הם אלו שצויינו בצוואה של המוריש.

  • ילד של מוריש שנפטר לפני המוריש – ילדיו יורשים במקומו ובכפוף לסייגים הקבועים בחוק הירושה.
  • על פי דיני הירושה – בין עזבונו של אדם מחולק בין יורשים על פי דין ובין אם היורשים וחלקיהם נקבעים על פי צוואה שהותיר המנוח/ה יש צורך לפעול על מנת לתקף את הדבר באמצעות בקשה מתאימה המוגשת לאחר פטירתו – בקשה למתן צו ירושה במידה ולא נערכה צוואה או בקשה למתן צו קיום צוואה.
  • כן – גם אדם שהותיר צוואה בחייו – לאחר פטירתו יש לבצע פעולה על מנת ליתן תוקף לצוואה ולא די בכך שהאדם חתם עליה בעודו בחיים – שכן ייתכן שאותו אדם הותיר צוואה מאוחרת או שהצוואה פסולה מסיבות שונות (לא ידע תוכנה של צוואה, השפעה בלתי הוגנת, פגמים בצוואה ועוד). על פי דיני הירושה קטין, פסול דין אינם יכולם לכתוב צוואה.
  • הוראה בצוואה אשר תלויה ברצונו של אדם אחר ולא של המצווה עצמו אינה תקפה. אדם שהשאיר צוואה רק על נכס או רכוש מסויים , על פי דיני הירושה יינתן צו קיום צוואה ביחס לרכוש המסויים וביחס לשאר רכושו היורשים יהיה אלו על פי דין.

שירותים בתחום דיני ירושה וצוואה:

  • בקשות למתן צו ירושה
  • בקשות למתן צו קיום צוואה
  • עריכת צוואות
  • ייצוג בהתנגדויות לבקשות למתן צווי קיום צוואה/ירושה
  • הסתלקות/ויתור על ירושה
  • ניהול עזבונות